Den fulde tekst
L 163
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 30/3 16
Lovf som fremsat 30/3 16
1.beh 8/4 16
Betænkning 19/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 16 Tillæg H
2.beh 27/5 16
Lovf som vedt 31/5 16
3.beh 31/5 16
Lov nr 647 af 8. juni 2016
Beh sammen: L 163 og L 162
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Karin Nødgaard (DF), Carl Holst (V), Sarah Glerup (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Social- og Indenrigsudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med L 162 om voksenansvar over for anbragte børn og unge, som påvirker en række bestemmelser i andre love. Dette forslag foretager de fornødne konsekvensændringer.
Desuden foreslås det bl.a., at kompetencen til at træffe afgørelse om anbringelse på en sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling flyttes fra kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget, at kommunerne får mulighed for at anmode regionerne om at etablere og drive delvis lukkede afdelinger i tilknytning til sikrede døgninstitutioner, og at socialtilsynene får mulighed for at træffe afgørelse om, at en meddelt godkendelse efterfølgende kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode.
Der vil ske en evaluering af de ændrede regler 2 år efter lovenes ikrafttræden.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 9 stemmer imod forslaget (EL), hverken for eller imod stemte 0.