Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Faste priser
Bilag 2 Obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer
Bilag 3 Normtimesatser
Bilag 4 Beregning af den økonomiske effekt for projekter vedrørende nybygning, tilbygning og renovering
Bilag 5 Faste inputs til beregning af den økonomiske effekt for projekter vedrørende nybygning, tilbygning og renovering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhverv-styrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan inden for nedenstående indsatsområder, jf. dog stk. 2, give tilskud til investeringer i modernisering af kvægstalde, som styrker bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet:

1) Nybygning af stalde til malkekvæg eller slagtekalve.

2) Tilbygning til eksisterende stalde til malkekvæg eller slagtekalve.

3) Renovering af eksisterende bygningsmasse til malkekvæg eller slagtekalve.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan inden for nedenstående indsatsområder, give tilskud til investeringer i modernisering af økologiske kvægstalde, som styrker bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet:

1) Nybygning af stalde til malkekvæg eller slagtekalve.

2) Tilbygning til eksisterende stalde til malkekvæg eller slagtekalve.

3) Renovering af eksisterende bygningsmasse til malkekvæg eller slagtekalve.

Stk. 3 I bilag 1 findes en liste over støtteberettigede udgifter og faste priser inden for indsatsområde 1, 2 og 3, jf. stk. 1 og 2.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der som ejer eller forpagter driver en primær jordbrugsbedrift.

Stk. 2. Det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, er på mindst 830 arbejdstimer. Arbejdstimerne opgøres efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 3.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) ELFUL: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

2) Ko: Hundyr, der har kælvet mindst én gang.

3) Malkekvæg: Malkekøer og kvier, der holdes med henblik på mælkeproduktion.

4) Normtimesatser: De satser, der fremgår af bilag 3.

5) Nybygning: En ny kvægstald med fire selvstændige sider, som ikke er fysisk forbundet med tag/vægge til den eksisterende bygningsmasse. Dog anses en nybygning som en tilbygning, hvis køerne efter nybygning malkes på den samme lokalitet, som før nybygningen blev etableret.

6) Opdræt: Kalve og ungdyr (kvier), som endnu ikke har kælvet, der opdrættes med henblik på mælkeproduktion.

7) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

8) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

9) Projekt: Det, der er ansøgt om under et indsatsområde, udgør et projekt, jf. § 6, stk. 4.

10) Renovering: Ombygning inden for den eksisterende bygningsmasse, hvor eksisterende ydervægge og tagkonstruktion fastholdes.

11) Slagtekalve: Afkom af malkekøer, herunder kalve, kvier og ungtyre, der holdes med henblik på slagtning som kalv eller ungtyr.

12) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124 af 20. maj 2003, s. 36).

13) Staldplads: Som defineret for henholdsvis kvier, ungdyr og køer, som de arealkrav, der følger af bekendtgørelse nr. 470 af 15. maj 2014 af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. For kalve under 6 måneder, er en staldplads defineret som følger af bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve.

14) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

15) Tilbygning: En ny staldsektion, som er fysisk forbundet med tag/vægge til den eksisterende bygningsmasse. Der skal enten bygges til for enden eller på siden af den eksisterende stald.

16) Tilskudsgrundlag: Den samlede pris for de teknologier, der søges om tilskud til.

17) Tilskudssum: Den beregnede størrelse af tilskuddet på baggrund af tilskudsgrundlag og tilskudsprocent.

18) Tilskudsprocent: Den procentdel, som NaturErhvervstyrelsen giver i tilskud.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilsagn om tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om tilskud indsendes fra den 7. april 2016 og skal være modtaget senest den 24. maj 2016.

Stk. 4. Der kan indgives en ansøgning pr. indsatsområde.

Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) En udfyldt finansieringserklæring, hvis den er indhentet på ansøgningstidspunktet. Erklæringen skal være underskrevet af ansøgers pengeinstitut. Skema til finansieringserklæringen, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, skal anvendes. NaturErhvervstyrelsen kan anmode om, at ansøger fremsender den relevante dokumentation, som ansøgers pengeinstitut har haft adgang til i forbindelse med finansieringen.

3) Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor der søges om tilskud.

4) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte projekt er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

5) Oplysning om valg af minimum et element under kategorien basisstald, jf. bilag 1.

6) En kopi af autorisationsansøgning, hvis ansøger, jf. § 1, stk. 2, ikke er autoriseret økolog på ansøgningstidspunktet.

Afgørelse og prioritering

§ 7. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgninger om tilsagn, hvis

1) de samlede tilskudsberettigede udgifter ikke beløber sig til mindst 300.000 kr. pr. projekt,

2) investeringen ikke er omfattet af listen over faste priser i bilag 1, eller listen med obligatoriske omkostninger i bilag 2,

3) de krævede oplysninger, jf. § 6, stk. 5 ikke er modtaget med ansøgningen,

4) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet, jf. § 1,

5) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

6) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 11 og 12.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-11.

Stk. 2. Til modernisering af kvægstalde efter § 1, stk. 1, er der indikativt afsat

1) 19 mio. kr. til nybygninger,

2) 37 mio. kr. til tilbygninger, og

3) 37 mio. kr. til investeringer i forbindelse med renovering.

Stk. 3. Til modernisering af økologiske kvægstalde efter § 1, stk. 2, er der indikativt afsat

1) 3 mio. kr. til nybygninger,

2) 6 mio. kr. til tilbygninger, og

3) 6 mio. kr. til investeringer i forbindelse med renovering.

Ansøgninger, der ikke opnår tilsagn om tilskud inden for prioriteringen af de 15 mio. kr., jf. § 1, stk. 2, overføres til det tilsvarende indsatsområde og prioriteres, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Under hvert indsatsområde, jf. § 1, stk. 1 og 2, prioriteres 15 pct. af midlerne til ansøgninger som udelukkende omhandler slagtekalveproduktion, jf. dog stk. 10.

Stk. 5. Ved prioriteringen af ansøgninger lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på

1) den økonomiske effekt af investeringen, jf. bilag 4 og 5,

2) om der er ansøgt om eller modtaget en miljøgodkendelse, eller om der ikke er krav om en miljøgodkendelse,

3) om der er ansøgt om eller modtaget en byggetilladelse, eller om der ikke er krav om en byggetilladelse, og

4) om ansøgningen er vedlagt en finansieringserklæring, jf. § 6, stk. 5, nr. 2.

Stk. 6. Er der ikke krav om miljøgodkendelse, jf. stk. 5, nr. 2, skal kvittering/anmeldelse dokumenteres.

Stk. 7. Ansøger skal opnå minimum 0,12 i økonomisk effekt.

Stk. 8. Prioriteringen foretages pr. indsatsområde, jf. § 1, stk. 1 og 2, på baggrund af et pointsystem. Ansøger skal have mindst 4 point for at kunne få tilsagn. Der kan maksimalt opnås 7 point:

1) Der gives 1 point for en dokumenteret ansøgt, men ikke opnået miljøgodkendelse, 2 point for en dokumenteret opnået miljøgodkendelse eller når der ikke er krav om miljøgodkendelse.

2) Der gives 1 point for en dokumenteret ansøgt, men ikke opnået byggetilladelse, 2 point for en dokumenteret opnået byggetilladelse eller når der ikke er krav om byggetilladelse.

3) Der gives 3 point, når ansøgningen er vedlagt en indhentet finansieringserklæring, jf. § 6, stk. 5, nr. 2.

Stk. 9. Hvis NaturErhvervstyrelsen modtager ansøgninger, for mere end de indikative rammer eller hvis der er pointlighed efter stk. 8, vil prioriteringen af ansøgninger, som har opnået det antal point, hvor rammen udløber, og samtidig har opnået mindst 4 point, derefter ske på baggrund af den økonomiske effekt af projektet sammenholdt med tilskudssummen, jf. bilag 4 og 5. Projekter, der efter brug af formlen i bilag 4 og 5, skaber størst mulig økonomisk effekt, vil blive prioriteret først.

Stk. 10. Ved overansøgning af de 15 pct. som tildeles ansøgninger der omhandler slagtekalve, jf. stk. 4, vil de ansøgninger der ikke fik tilsagn om tilskud, blive prioriteret med de resterende ansøgninger under hvert indsatsområde. Ved underansøgning af de 15 pct., som tildeles ansøgninger der omhandler slagtekalve, overføres overskydende midler til det pågældende indsatsområde.

Stk. 11. Hvis det fulde beløb for det enkelte indsatsområde ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for det fulde beløb, omfordeles overskudsmidlerne til de øvrige indsatsområder proportionalt i forhold til de indkomne ansøgninger. Midler afsat til investeringer i økologiske kvægstalde, jf. § 1, stk. 2, kan ikke overføres til indsatsområder med ikke-økologisk kvægbrug, jf. § 1, stk. 1.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

2) At projektet på udbetalingstidspunktet lever op til samtlige prioriteringskriterier, jf. § 8, som medførte, at der blev givet tilsagn.

3) At projektet gennemføres på ansøgers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.

4) At ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

5) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud.

6) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud efter § 1, stk. 2, er desuden betinget af, at ansøger har opnået autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden anmodning om første udbetaling. Det er endvidere en betingelse, at ansøgers kvæghold omlægges til økologi senest på tidspunktet for anmodning om udbetaling.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder som minimum med de i tilsagnet anførte elementer/teknologier samt det anførte antal.

2) At gennemføre projektet i overensstemmelse med de i bilag 2 obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer.

3) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

4) At holde dokumentation, der dokumenterer, at udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

5) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte som nærmere fastsat i tilsagnet.

6) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

7) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 14.

8) At afgive de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013 af den 17. december 2013.

9) At sørge for, at projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i 3 år fra datoen for slutudbetaling.

10) At sende de oplysninger og bilag, som er nævnt i § 16 sammen med udbetalingsanmodningen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 9, skal tilsagnshaver tilbagebetale tilskuddet, hvis den produktive aktivitet i de første 10 år efter slutudbetalingen flyttes uden for EU, undtagen hvor tilskudsmodtageren er en SMV.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. Tilsagn om tilskud kan gives til udgifter forbundet med den faste pris, der er fastsat i bilag 1. Dog kan der gives tilsagn om tilskud til en lavere pris end den fastsatte pris i bilag 1, hvis ansøger har søgt om en lavere pris. De enkelte elementer, jf. bilag 1, skal dog leve op til indhold som specificeret i bilag 2, selvom der søges om tilskud til lavere beløb. For elementer under basisstald, kan prisen kun nedskrives til 60 pct. af den fastsatte pris i bilag 1.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

§ 12. De tilskudsberettigede udgifter til projekter kan ikke omfatte:

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter, hvortil der gives tilskud fra anden offentlig myndighed, jf. dog stk. 13, stk. 4,

3) udgifter, hvortil der gives tilskud under en anden tilskudsordning fra NaturErhvervstyrelsen,

4) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

5) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

6) udgifter til eget arbejde,

7) udgifter til reparation af udstyr,

8) udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. art. 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013,

9) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. art. 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013,

10) udgifter til regnskabs- og revisorvirksomhed,

11) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013,

12) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

13) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

14) udgifter til konsulentbistand,

15) udgifter til køb af fast ejendom,

16) køb med ejendomsforbehold,

17) simple genanskaffelser, og

18) almindelige driftsudgifter.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 13. NaturErhvervstyrelsen giver tilskud på 20 pct. af de tilskudsberettigede udgifter og til den faste pris, der er fastsat i bilag 1, jf. dog § 11, stk. 1.

Stk. 2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 25 mio. kr. pr. CPR nr. eller CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift.

Stk. 3. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ydes der anden støtte, jf. stk. 3, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, således, at den samlede offentlige støtte ikke overstiger den maksimale tilskudsprocent, der er fastsat i stk. 1 og 2.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 14. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indgives via Tast selv-service. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e-mail.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 16. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via Tast selv-service på det skema til udbetalingsskema, der findes i Tast selv-service og vedlægges følgende:

1) Et udbetalingsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder projektets slutrapport.

2) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapport for projektet.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 17. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde i forbindelse med udbetalingen dispensere fra minimumsbeløbet i § 7, stk. 1, nr. 1.

§ 18. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

§ 19. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2, eller

3) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 9 ikke er opfyldt.

§ 20. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 10, jf. dog § 21, 24, 25 og 26.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter NaturErhvervstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 21. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 10, nr. 7:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 22. NaturErhvervstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 16, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 23. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. § 21 og 22, sanktioneres alene for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 24. Ved manglende skiltning, jf. § 10, nr. 5, som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, nedsætter NaturErhvervstyrelsen udbetalingen ud fra en konkret vurdering af overtrædelsen.

§ 25. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

§ 26. NaturErhvervstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes i 3 år fra datoen for slutudbetaling, jf. § 10, nr. 9. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i 18-36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. april 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 4. april 2016

Jette Petersen

/ Lone Pinnerup Frederiksen


Bilag 1

Faste priser

Basisstald – nybyg, tilbyg og renovering
Element/teknologi
Nybyggeri
Tilbygning
Renovering
Obligatoriske omkostninger ved valg af elementet
Renovering niveau 1: Ny gulvprofil – Gylle
Renovering niveau 2: Ny gulvprofil – Dybstrøelse
Renovering niveau 3: Eksisterende gulvprofil – Inventarløsning
Sengebåse til lakterende køer
20.035 kr./ koplads
20.035 kr./ koplads
11.940 kr./ koplads
Ikke relevant
2.300 kr./ koplads
Model 1
Sengebåse til goldkøer
20.836 kr./ koplads
20.836 kr./ koplads
12.418 kr./ koplads
Ikke relevant
2.400 kr./ koplads
Model 1
Dybstrøelsesstald Fællesbokse til køer
20.600 kr./ koplads
20.600 kr./ koplads
Ikke relevant
11.336 kr./ koplads
7.856 kr./ koplads
Model 1
Fællesbokse til køer – kælvning
20.600 kr./ koplads
20.600 kr./ koplads
Ikke relevant
11.336 kr./ koplads
7.856 kr./ koplads
Model 1
Enkeltbokse – kælvning
30.900 kr./ koboks
30.900 kr./ koboks
Ikke relevant
17.004 kr./ koboks
11.784 kr./ koboks
Model 1
Enkeltbokse – sygdomsbehandling
30.900 kr./ koboks
30.900 kr./ koboks
Ikke relevant
17.004 kr./ koboks
11.784 kr./ koboks
Model 1
Behandlingsfaciliteter – fælles (ekskl. klovbehandlingsboks)
11.955 kr./ koplads
11.955 kr./ koplads
6.252 kr./ koplads
6.252 kr./koplads
5.065 kr./koplads
Model 1
Ændring af eksisterende bindestalde – køer
Ikke relevant
Ikke relevant
11.940 kr./ koplads
4.534 kr./ koplads
3.142 kr./ koplads
Model 1
Ekstra staldkvadratmeter – Opsamlingsplads
2.100 kr./m2
2.100 kr./m2
2.074 kr./m2
Ikke relevant
Ikke relevant
Model 2
Ekstra staldkvadratmeter – Malkestald
3.500 kr./m2
3.500 kr./m2
3.500 kr./m2
Ikke relevant
Ikke relevant
Model 2
Ekstra staldkvadratmeter – Servicerum
5.000 kr./m2
5.000 kr./m2
5.000 kr./m2
Ikke relevant
Ikke relevant
Model 2
Pladser til kalve 0-3 mdr. i hytter/enkeltbokse og 3-6 mdr. i fællesbokse
13.285 kr./ ungdyrplads
13.285 kr./ ungdyrplads
Ikke relevant
7.307 kr./ ungdyrplads
3.383 kr./ ungdyrplads
Model 1
Sengebåse til ungdyr
18.032 kr./ ungdyrplads
18.032 kr./ ungdyrplads
10.746 kr./ ungdyrplads
Ikke relevant
2.050 kr. / ungdyrplads
Model 1
Dybstrøelsesstald - Fællesbokse til ungdyr
15.000 kr./ ungdyrplads
15.000 kr./ ungdyrplads
Ikke relevant
10.202 kr./ ungdyrplads
7.559 kr./ ungdyrplads
Model 1
Ændring af eksisterende bindestalde – ungdyr
Ikke relevant
Ikke relevant
10.746 kr./ ungdyrplads
4.080 kr./ ungdyrplads
2.828 kr./ ungdyrplads
Model 1
Enkeltbokse – sygdomsbehandling
30.900 kr./ ungdyrboks
30.900 kr./ ungdyrboks
Ikke relevant
17.004 kr./ ungdyrboks
11.784 kr./ ungdyrboks
Model 1
Ændring af fuldspaltegulvbokse
Ikke relevant
Ikke relevant
7.285 kr./ ungdyrplads
4.447 kr./ ungdyrplads
Ikke relevant
Model 1

Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
 
Element/teknologi
Fastpris
Forsuringsanlæg
700.000 kr./anlæg
Sandvasker
1.100.000 kr./anlæg
Ensilagesiloer
275 kr./m3 opbevaring
Gyllebeholder
140 kr./m3 opbevaring
Teltoverdækning af gyllebeholder
320 kr./m2 overdækning
Luftrensning
3.500 kr./ko
Gulvudsugning
2.365 kr./ko
Isolering af tag
175 kr./m2
Klovvasker
Returgangsanlæg: 80.000 kr./stk.
Klovvasker
Montage i malkerobot: 20.000 kr./stk.
Vandrensning
Kap. < 7.500 l/t 60.000 kr. /anlæg
Vandrensning
Kap. 7.500-15.000 l/t 100.000 kr./anlæg
Vandrensning
Kap. > 15.000 l/t 180.000 kr./anlæg
Sygdomsovervågning
30.000 kr. (grundpris) + 1.100 kr./stk. (transponder)
Rengøring af gulve – Drivbom på opsamlingsplads
175.000 kr./stk.

Malkning og mælkeopbevaring
 
Element/teknologi
Fastpris
Konventionelt malkeanlæg med fast exit, hhv. 30° sildeben eller ”side by side”
75.000 kr./malkeplads
Mælkekøling, isvandsanlæg
1.100 kr./malkende ko
Mælketank inkl. bufferkapacitet på 25 %
1.800 kr./malkende ko
Malkekarrusel
68.000 kr./malkeplads
Malkerobot
1.000.000 kr./stk.


Bilag 2

Obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer

Obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer
Det fremgår af de faste priser om basisstaldelementerne er omfattet af omkostningsmodel 1 eller 2. Elementet skal, afhængig af projekttype, omfatte investeringer inden for hver af de grupper som er listet i kolonne 2.
Model 1
Der skal investeres i følgende grupper
Nybyg og tilbyg
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
Tømrerarbejde
El-installationer
VVS
Inventar og ventilation
Udmugning*
Renovering niveau 1 - Ny gulvprofil gylle
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
El-installationer
VVS
Inventar og ventilation
Udmugning*
Renovering niveau 2 - Ny gulvprofil med dybstrøelse
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
El-installationer
VVS
Inventar og ventilation
Udmugning*
Renovering niveau 3 - Inventarløsning med bevarelse af den eksisterende gulvkonstruktion
El-installationer
VVS
Inventar og ventilation
Model 2
 
Nybyg og tilbyg
Ekstra staldkvadratmeter – Opsamlingsplads
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
Tømrerarbejde
El-installationer
Inventar og ventilation
Ekstra staldkvadratmeter – Malkestald
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
Tømrerarbejde
El-installationer
VVS
Ventilation
Udmugning
Ekstra staldkvadratmeter – Servicerum
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
Tømrerarbejde
El-installationer
VVS
Renovering
Ekstra staldkvadratmeter – Opsamlingsplads
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
El-installationer
Inventar og ventilation
Ekstra staldkvadratmeter – Malkestald
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
Tømrerarbejde
El-installationer
VVS
Ventilation
Udmugning
Ekstra staldkvadratmeter – Servicerum
Jord-, kloak-, støbe- og/eller murerarbejde
Tømrerarbejde
El-installationer
VVS

* Gælder ikke for elementer hvor der er dybstrøelse i hele arealet.


Bilag 3

Normtimesatser

Kornafgrøder m.v, antal timer/ha/år
-------areal (ha) --------
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
Korn/rasp/frø/ærter m.v.
25
22
20
16
14
Handelsroer/kartofler
62
47
40
35
35
Foderroer
46
37
37
37
37
Sædskiftegræs/helsæd
21
13
10
9
9
Vedvarende græs
8
6
5
5
5
Udyrkede arealer
3
3
2
2
2

Malkekøer inkl. Opdræt, antal timer/årsko (ekskl. Grovfoderdyrkning)
-------årskøer --------
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
Timer pr. årsko
69
52
47
42
37

Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalve/år (ekskl. Grovfoderdyrkning)
------- producerede slagtekalve --------
1-29
 
30-
   
Timer pr. slagtekalv
10
 
7
   

Ammekøer inkl. Ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. Grovfodersyrkning)
-------årskøer --------
1-29
 
30-
   
Timer pr. årsko
37
 
29
   

Søer og smågrise, antal timer/årsso
-------årssøer --------
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
Timer pr. årsso
21
16
14
13
12

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
-------producerede slagtesvin --------
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
Timer pr. 100 slagtesvin
113
77
52
44
37

Bier, antal timer pr. bistade/år
-------bistade --------
 
1-5
6-25
26-50
51-80
81-400
400-
Timer pr. bistade
25
21
17
13
8
4

Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
 
Heste, timer pr. avlsdyr
37
Mink, timer pr. avlstæve
2
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15

Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.
---------- producerede stk. --------------
 
< ½ mio.
> ½ mio.
Timer pr. 1000 producerede stk.
4,6
3,9

Frilandsgartneri
Antal timer/ha/år
Jordbær med selvpluk
180
Jordbær uden selvpluk
1200
Konsumgulerødder
300
Industrigulerødder
25
Hvidkål og kinakål
300
Blomkål og rosenkål
300
Icebergsalat
300
Porrer
850
Kepaløg, såløg
170
Knoldselleri
350

Væksthuse
Antal timer/m2/år
Grøntsager
1
Afskårne blomster
1
Store potteplanter
2
Små potteplanter
5

Frugtplantage
Antal timer/ha/år
Konsum
320
Industri
120

Pyntegrønt
Antal timer/ha/år
Juletræer og klippegrønt (gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)
100


Bilag 4

Beregning af den økonomiske effekt for projekter vedrørende nybygning, tilbygning og renovering

Pladser husdyrtype x Andel af projektet dækket af teknologi X x Økonomisk effekt af teknologi X x $ husdyrtype

Tilskudssum

Pladserhusdyrtype
Antal pladser som der bygges eller renoveres i projektet for hver enkelt af de tre husdyrtyper (køer, opdræt og slagtekalve).
Andel af projektet dækket af Teknologi X
Beskriver hvor stor en andel af projektet som er dækket af en bestemt teknologi. Teknologien kan maksimalt dække det nye projekt. Udregnes ud fra antallet af teknologier som er valgt, antal pladser i projektet og kapaciteten af den enkelte teknologi.
Økonomisk effekt af teknologi X
Den økonomiske effekt ved valg af den konkrete teknologi angives som andel af den økonomiske standard værdi.
$Husdyrtype
Økonomisk standardværdi for husdyrtyperne i projektet, er fastsat til:
Køer, pr. årsko: 5.770 kr.
Opdræt, pr. årsopdræt: 950 kr.
Slagtekalve, pr. staldplads: 450 kr.
Tilskudssum
Ansøgt tilskudssum i projektet.


Bilag 5

Faste inputs til beregning af den økonomiske effekt for projekter vedrørende nybygning, tilbygning og renovering

Basisstald – nybyg, tilbyg og renovering
Element/teknologi
Antal enheder per husdyr
Kapacitet af elementet (Antal husdyr per enhed)
Økonomisk effekt af teknologien
Økonomisk standardværdi som elementet tillægges
Sengebåse til lakterende køer
1 plads pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Sengebåse til goldkøer
1 plads pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Dybstrøelsesstald Fællesbokse til køer
1 plads pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Fællesbokse til køer – kælvning
1 plads pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Enkeltbokse – kælvning
1 kælvningsboks pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Enkeltbokse – sygdomsbehandling
1 sygbehandlings-boks pr. ko
1 ko pr. stk.
Maks 1 pr. 100 ko.
100 %
Malkekøer
Behandlingsfaciliteter – fælles (ekskl. klovbehandlingsboks)
1 plads pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Ændring af eksisterende bindestalde – køer
1 plads pr. ko
1 ko pr. stk.
100 %
Malkekøer
Ekstra staldkvadratmeter – Opsamlingsplads
1,5 m² pr. ko
2/3 ko pr. m²
0 %
Malkekøer
Ekstra staldkvadratmeter – Malkestald
0,5 m² pr. ko
2 køer pr. m²
0 %
Malkekøer
Ekstra staldkvadratmeter – Servicerum
Ved 100 m2 dækkes 100 % af besætningen. Ved under 100 dækkes andelen af 100 m2 som vælges.
 
0 %
Malkekøer
Pladser til kalve 0-3 mdr. i hytter/enkeltbokse og 3-6 mdr. i fællesbokse
1 plads pr. ungdyr
1 ungdyr pr. plads
100 %
Andel opdræt/ slagtekalve
Sengebåse til ungdyr
1 plads pr. ungdyr
1 ungdyr pr. plads
100 %
Andel opdræt/ slagtekalve
Dybstrøelsesstald - Fællesbokse til ungdyr
1 plads pr. ungdyr
1 ungdyr pr. plads
100 %
Andel opdræt/ slagtekalve
Ændring af eksisterende bindestalde – ungdyr
1 plads pr. ungdyr
1 ungdyr pr. plads
100 %
Andel opdræt/ slagtekalve
Enkeltbokse – sygdomsbehandling
1 sygbehandlings-boks pr. ungdyr
1 ungdyr pr. plads.
Maks 1 pr. 100 ungdyr.
100 %
Andel opdræt/ slagtekalve
Ændring af fuldspaltegulvbokse
1 plads pr. ungdyr
1 ungdyr pr. plads
100 %
Andel opdræt/ slagtekalve

Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
Element/teknologi
Antal enheder per dyr
Kapacitet af elementet (Antal husdyr per enhed)
Økonomisk effekt af teknologien
Økonomisk standardværdi som elementet tillægges
Forsuringsanlæg
-
450 køer pr. stk.
1.250 opdræt pr. stk.
2.200 slagtekalve pr. stk.
5 %
Andel malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Sandvasker
-
500 køer pr. stk.
1.000 opdræt pr. stk.
5 %
Andel malkekøer/ opdræt
Ensilagesiloer
22 m³ pr. ko
13 m³ pr. opdræt
3,5 m³ pr. slagtekalv
1/22 ko pr. m³.
1/13 opdræt pr. m³.
1/3,5 slagtekalv pr. m³.
5 %
Andel malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Gyllebeholder
23 m³ pr. ko
5 m³ pr. ungdyr
1/23 ko pr. m³.
1/5 ungdyr pr. m³.
0 %
Andel malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Teltoverdækning af gyllebeholder
Ca. 5 m² pr. ko
Ca. 1,1 m² pr. ungdyr
1/5 ko pr. m².
1/1,1 ungdyr pr m².
5 %
Andel malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Luftrensning
1 pr. ko
0,8 pr. ungdyr
1 ko pr. stk.
1,25 ungdyr pr. stk.
2 %
Andel malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Gulvudsugning
1 pr. ko
0,8 pr. ungdyr
1 ko pr. stk.
1,25 ungdyr pr. stk.
2 %
Andel malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Isolering af tag
Ca. 11 m² pr. ko
Ca. 9 m² pr. ungdyr
1/11 ko pr. m².
1/9 ungdyr pr. m².
2 %
Andel af malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Klovvasker
Returgang max. 2 stk.
100 %
0 %
Malkekøer
Klovvasker
1 stk. pr. malkerobot
75 køer pr. stk.
0 %
Malkekøer
Vandrensning
1 anlæg 0 - 150 køer
1 anlæg 0 - 600 ungdyr
150 køer pr. stk.
600 ungdyr pr. stk.
2,5 %
Andel af malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Vandrensning
1 anlæg 150 - 300 køer
1 anlæg 600 - 1200 ungdyr
300 køer pr. stk.
1200 ungdyr pr. stk.
2,5 %
Andel af malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Vandrensning
1 anlæg over 300 køer
1 anlæg over 1200 ungdyr
100 %
2,5 %
Andel af malkekøer/ opdræt/slagtekalve
Sygdomsovervågning
1 stk. pr. ko under overvågning.
1 ko under overvågning pr. stk.
2,5 %
Malkekøer
Rengøring af gulve – Drivbom på opsamlingsplads
1 stk. pr. malkestald
100 %
2,5 %
Malkekøer

Malkning og mælkeopbevaring
Element/teknologi
Antal enheder per dyr.
Kapacitet af elementet (Antal husdyr per enhed)
Økonomisk effekt af teknologien
Økonomisk standardværdi som elementet tillægges
Konventionelt malkeanlæg med fast exit, hhv. 30° sildeben eller ”side by side”
1 stk. pr. 7,5 køer.
7,5 køer pr. plads.
0 %
Malkekøer
Mælkekøling, isvandsanlæg
1 stk. pr. ko.
1 ko. pr. stk.
0 %
Malkekøer
Mælketank inkl. bufferkapacitet på 25 %
1 stk. pr. ko
1 ko pr. stk.
0 %
Malkekøer
Malkekarrusel
1 stk. pr. 8,3 ko.
8,3 ko pr. plads.
0 %
Malkekøer
Malkerobot
1 stk. pr. 75 køer.
75 køer pr. stk.
0 %
Malkekøer

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549 og Europa-Parlamentets, Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.