Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver

Pligt til at konkurrenceudsætte eller markedsvurdere statslige opgaver

§ 1. En institutions opgaveportefølje skal med passende mellemrum gennemgås med henblik på at identificere opgaver, der er udbudsegnede. Opgaver, der er udbudsegnede, skal med passende mellemrum konkurrenceudsættes eller markedsvurderes, jf. § 5. Hvis det derved godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten, skal den pågældende opgave udliciteres.

Stk. 2. Pligten efter stk. 1 gælder opgaver til en værdi, der overstiger tærskelværdien efter udbudslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Skal en statsinstitution løse en opgave, der ikke allerede er gennemgået i medfør af stk. 1, skal opgaven konkurrenceudsættes eller markedsvurderes, hvis opgaven er udbudsegnet, jf. § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 4. En statsinstitution har i øvrigt pligt til med passende mellemrum at vurdere, om institutionens eksterne leverandører er bedst og billigst.

§ 3. Cirkulæret gælder ikke i det omfang, udbud af opgaven eller udlicitering vil stride mod bestemmelser i lovgivningen, herunder gældende EU-retsregler.

§ 4. Cirkulæret gælder ikke, hvis institutionen kan godtgøre, at det ikke er muligt at udsætte opgaven eller nogen del heraf for konkurrence, eller hvis institutionen kan godtgøre, at konkurrenceudsættelse eller markedsvurdering af opgaven medfører uforholdsmæssigt store omkostninger eller administration.

Gennemførelse af konkurrenceudsættelse og markedsvurdering

§ 5. Konkurrenceudsættelse og markedsvurdering af en opgave, som er omfattet af udbudsloven eller EU’s udbudsdirektiver, skal ske i overensstemmelse med disse regler.

Stk. 2. Konkurrenceudsættelse af en bygge- eller anlægsopgave skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, medmindre den pågældende opgave er omfattet af udbudsloven eller EU’s udbudsdirektiver.

Stk. 3. Konkurrenceudsættelse og markedsvurdering af opgaver, der ikke er omfattet af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller EU’s udbudsdirektiver, kan tilrettelægges frit, men med respekt for EU’s ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip.

Kontrolbud

§ 6. En statsinstitution, der gennemfører et udbud efter reglerne i udbudsloven eller EU’s udbudsdirektiver, kan udarbejde kontrolbud vedrørende den udbudte opgave. Agter den udbydende institution at udforme et kontrolbud skal dette fremgå af udbudsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Et eventuelt kontrolbud skal afgives inden udløbet af fristen for aflevering af eksterne tilbud.

Stk. 3. Afgiver en institution et kontrolbud, skal det opfylde kravene i udbudsmaterialet. Kontrolbud skal udarbejdes i henhold til vejledning om prisfastsættelse, der er optaget i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning – ØAV (www.oav.dk).

Stk. 4. Institutionen skal tilrettelægge udbudsforretningen således, at den ikke indebærer en konkurrenceforvridende fortrinsstilling for et eventuelt kontrolbud. Det bør sikres, at eksterne tilbudsgivere har adgang til de samme informationer som de medarbejdere, der udarbejder et kontrolbud.

Stk. 5. Institutionen kan til de eksterne bud lægge eventuelle midlertidige følgeomkostninger, der måtte opstå ved at antage et af disse tilbud.

Stk. 6. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud og institutionens kontrolbud skal foretages således, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Stk. 7. Viser sammenligningen mellem kontrolbuddet og de eksterne tilbud, at det vil være billigere eller økonomisk mere fordelagtigt at løse opgaven i eget regi, eller er dette i øvrigt alle forhold taget i betragtning det mest fordelagtige for staten, kan udbudsforretningen annulleres.

Stk. 8. Annulleres udbudsforretningen i medfør af stk. 7 under henvisning til, at institutionens kontrolbud er billigere eller økonomisk mere fordelagtigt end de eksterne bud, skal opgaven udføres i henhold til kontrolbuddet. Opgaven skal udføres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Ikrafttræden

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2016. Samtidig ophæves cirkulære nr. 2 af 13. januar 2010 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Finansministeriet, den 31. marts 2016

Claus Hjort Frederiksen