Den fulde tekst

Lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

(Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, lov nr. 1573 af 20. december 2006 og § 121 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 1881 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 2 og i § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 31 ændres »EF's toldkodeks« til: »EU-toldkodeksen«.

2. § 1, nr. 8, ophæves.

3. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »EF’s retsakter« til: »EU’s retsakter«.

4. I § 7, § 58, stk. 2, 1. pkt., § 79, nr. 4, og § 81, stk. 1, 1. pkt., ændres »EF« til: »EU«.

5. § 13, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

6. I § 13, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »den efter stk. 1 fastsatte frist« til: »fristen fastsat i EU-toldkodeksens artikel 149«.

7. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »postforsendelser« til: »enhver forsendelse (breve, pakker m.v.) uanset transportør«.

8. § 15, stk. 3, ophæves.

9. I § 30, stk. 3, ændres »Sikkerheden kan stilles ved:« til: »Sikkerhed for at opnå kredit efter stk. 2 og sikkerhed for en potentiel toldskyld kan stilles ved:«.

10. I § 30, stk. 4, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Skatteministeren kan fastsætte regler om, at varemodtagere og -afsendere skal opfylde nærmere angivne betingelser for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning.«

11. I § 30, stk. 4, 1. pkt., der bliver 2. pkt., indsættes efter »kan«: »derudover«, og »varemodtagere« ændres til: »varemodtagere og -afsendere«.

12. I § 30 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »beregnes renter efter de i § 37 fastsatte regler« til: »beregnes renter af afgiftsskyld efter de i § 37 fastsatte regler«.

13. I § 30 a, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Renter af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114 om morarenter.«

14. Efter § 30 a indsættes:

»§ 30 b. Forældelsesfristen er 10 år for toldskyld, der er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning.«

15. § 35, stk. 1, affattes således:

»Varer, der tillades afstået til fordel for statskassen, må ikke medføre udgifter for statskassen.«

16. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »senest den 10. dag« til: »senest den 20. dag«, og »den pågældende afregningsperiode« ændres til: »senest den følgende afregningsperiode«.

17. I § 36, stk. 2, 2. pkt., ændres »den følgende afregningsperiode« til: »senest den næstfølgende afregningsperiode«.

18. I § 37, stk. 1, ændres »told-, afgifts- og rentebeløb« til: »afgiftsbeløb, herunder tilknyttede rentebeløb«.

19. I § 37, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Rente af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114. § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på toldskyld.«

20. I § 38, 1. pkt., ændres »§ 13, stk. 1,« til: »EU-toldkodeksens artikel 149«.

21. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Frihavne, provianteringslagre og told- og afgiftsfrie butikker«.

22. § 41, stk. 1, affattes således:

»Ved en frihavn forstås en havn, der er beliggende i det danske toldområde og opfylder betingelserne om frizoner i EU-toldkodeksens afsnit VII, kapitel 3, afdeling 3.«

23. § 42 affattes således:

»§ 42. §§ 11 a-26 finder tilsvarende anvendelse for frihavne, herunder på trafikken og vareførslen mellem frihavne og den øvrige del af det danske toldområde.«

24. I § 44, stk. 2, 2. pkt., ændres »Toldvagthuse og toldlokaler« til: »Toldlokaler«.

25. Overskriften før § 49 ophæves.

26. §§ 49-54 ophæves.

27. Overskriften før § 55 affattes således:

»Provianteringslagre«.

28. § 55 ophæves.

29. I § 57 udgår »toldoplag og« og »toldoplag eller«.

30. § 72 ophæves.

31. I § 73, stk. 1, nr. 1, udgår », et frilager«.

32. I § 73, stk. 1, nr. 1, ændres »når en sådan angivelse er foreskrevet i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte forskrifter« til: »når en sådan angivelse er foreskrevet i denne lov, de i medfør af loven fastsatte forskrifter eller artikel 127, stk. 1, artikel 145, stk. 1, artikel 158, stk. 1, artikel 263, stk. 1, artikel 270, stk. 1, artikel 271, stk. 1, eller artikel 274, stk. 1, i EU-toldkodeksen«.

33. I § 76, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 13, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 13, 2. pkt.«

§ 2

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1637 af 26. december 2013, § 19 i lov nr. 1532 af 27. december 2014 og § 3 i lov nr. 578 af 4. maj 2015 og senest ved § 1 i lov nr. 1888 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a udgår », på et frilager«, og »afgiftsoplag,« ændres til: »afgiftsoplag«.

2. I § 12, stk. 2, udgår », på frilager«.

3. I § 34, stk. 1, nr. 19, udgår », levering af varer bestemt til at skulle anbringes på frilager eller levering af varer, der er oplagt på frilager«.

4. I § 45, stk. 13, 1. pkt., ændres »EF’s toldkodeks« til: »EU-toldkodeksen«.

5. I § 46, stk. 5, udgår »eller frilager«.

6. I § 47, stk. 1, nr. 2, udgår »eller på et frilager«.

§ 3

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 16 c, stk. 1.« til: »§ 16 c, stk. 1 og 2.«

2. I § 16 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Toldskyld forrentes uanset stk. 1 med renten fastsat i EU-toldkodeksens artikel 114.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

3. I § 16 d, stk. 1 og 2, ændres »§ 16 c, stk. 3« til: »§ 16 c, stk. 4«.

§ 4

I lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 20. oktober 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 1637 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, udgår »eller på frilager«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. maj 2016.

Givet på Fredensborg Slot, den 5. april 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen