Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved bekendtgørelse nr. 225 af 11. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, § 4 a, stk. 1 og 3, § 8, § 10 a, § 10 b, stk. 1 og 3, § 10 c, stk. 1, § 11, stk. 5, § 16 a, stk. 8, § 21, § 21 b, stk. 9, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, § 31, § 31 a, stk. 6, § 31 f, § 32, stk. 5, § 33 a, stk. 5, § 41, § 50, § 55, stk. 7, § 68, § 75 i, § 75 y, § 75 z, stk. 11, § 77, stk. 5, § 81 a, stk. 4, § 82, stk. 5, § 83, stk. 3, § 84, stk. 2, § 85, stk. 3, § 91, § 98 a, stk. 6, § 98 b, stk. 6, § 99, stk. 3, § 100, stk. 4, § 104, stk. 2, § 106, § 108, § 110, stk. 2, § 111 og § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 13 c og § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 296 af 22. marts 2016, og § 20 c i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, og efter forhandling med ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, 3, 12 og 13, og som kan blive omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f i lov om aktiv social politik, skal orienteres om de ydelsesmæssige konsekvenser, hvis de ikke lever op til kravet, og om mulighederne for at søge ordinære og ustøttede job, herunder job, der ikke kræver særlige kvalifikationer eller forudsætninger i øvrigt.«

3. § 34, stk. 1, affattes således:

»I samtaler efter § 16 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor både jobcenteret og arbejdsløshedskassen deltager, skal arbejdsløshedskassen deltage ved personligt fremmøde, medmindre den person, som skal deltage, ikke har pligt til at deltage ved personligt fremmøde, jf. § 16 a, stk. 5 og § 21 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

4. I § 144, stk. 2 og 3, ændres »§ 116« til: »§ 119«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. april 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 31. marts 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard