Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1107
 
32014R1062
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013
Bilag 2 Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet
Bilag 3 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3
Bilag 4 Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012
Bilag 5 Aktivstoffer, godkendt efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til brug som repellenter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler1)

I medfør af § 7 a i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 45, stk. 1, 1. pkt.:

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder lister over stoffer, som EU-Kommissionen har vurderet og besluttet enten at optage eller ikke-optage som aktivstoffer til biocidforordningen og plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Bekendtgørelsen indeholder tillige en liste over stoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet i henhold til § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og tilladt eller afslået til brug i bekæmpelsesmidler, der ikke er omfattet af biocidforordningen.

§ 2. Bilag 1 indeholder en liste over aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet at optage som aktivstoffer til biocidmidler inden den 15. juli 2013.

§ 3. Bilag 2 indeholder en liste over aktivstoffer, der har været opført på bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på listen over godkendte aktivstoffer til biocidmidler.

§ 4. Bilag 3 indeholder en liste over plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er meddelt en afviklingsperiode efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46.

§ 5. Bilag 4 indeholder en liste over plantebeskyttelsesmidler, som ikke må besiddes efter den 2. september eller 15. december 2012.

§ 6. Bilag 5 indeholder en liste over aktivstoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 100 af 1. februar 2016 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler ophæves.

Miljøstyrelsen, den 1. april 2016

Claus Torp

/ Lea Frimann Hansen


Bilag 1

Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013

Generelt for alle produkter gælder:

Bilaget omfatter de biocidaktivstoffer, som blev godkendt, inden biocidforordningen skulle finde anvendelse den 1. september 2013.

Renheden, som angivet i kolonne 4 nedenfor, er den minimumsrenhed, der er anvendt til vurderingen af aktivstoffet i forbindelse med optagelsen på dette bilag. Aktivstoffet i det produkt, der markedsføres, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede stof.

Ved behandlingen af en ansøgning om produktgodkendelse skal vurderes, om der indgår befolkningsgrupper, der kan blive eksponeret for produktet, samt anvendelses- og eksponeringsscenarier, der ikke har fået en repræsentativ behandling i risikovurderingen på fællesskabsplan.

Hvis dette er tilfældet, foretages en vurdering af de scenarier, som er relevant for det pågældende aktivstof og produkt.

Ansøgningen skal godtgøre, at risikoen kan begrænses til et acceptabelt niveau, og der træffes i fornødent omfang egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de konstaterede risici.

Hvis et produkt indeholder mere end et aktivstof, fastsattes fristen for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF til det seneste tidspunkt, som fastsattes for de aktuelle stoffer i produktet. Frister fastsættes efter den 1. september 2013 i henhold til Artikel 89 i Forordning (EU) nr. 528/1012 (biocidforordningen).

lndhold og konklusioner af de vurderingsrapporter, som giver anledning til at fastsætte særlige vilkår, findes på det europæiske kemikalieagentur ECHAs internetadresse:

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

1. Biocidaktivstoffer, optaget på Bilag 1 til biociddirektivet
 
Nr.
Almindeligt anvendt navn
IUPAC-navn EF-nr. CAS-nr.
Minimumsrenhed af biocidproduktets aktive stof i den form, det markedsføres
Optagelsesdato
Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i biociddirektivet (se indledningen til dette bilag)
Udløbsdato for optagelsen
Produkttype
Særlige vilkår for godkendelse af et produkt
1
Sulfurylfluorid
sulfuryldifluorid EF-nr.: 220-281-5 CAS-nr.: 2699-79-8
> 994 g/kg
1. januar 2009
31. december 2010
31. december 2018
8
1) Produkter må kun sælges til og benyttes af professionelle, der er uddannet i brugen heraf.
2) Sprøjtepersonale og andre tilstedeværende skal beskyttes med egnede risikobegrænsende foranstaltninger.
3) Koncentrationer af stoffet skal overvåges i den øvre troposfære langt fra forureningskilder.
4) Indehaveren af en godkendelse skal indsende en overvågningsrapport direkte til Kommissionen en gang hvert femte år, fra den 1. januar 2009 at regne.
     
994 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2021
18
1) Produkter må kun sælges til og benyttes af personer, der er uddannet i brugen af dem.
2) Desinfektionspersonale og andre tilstedeværende skal beskyttes under desinfektion og udluftning af behandlede bygninger og andre lukkede rum.
3) Det skal af etiket og sikkerhedsdatablad fremgå, at alle levnedsmidler skal fjernes fra rummet, inden desinfektionen påbegyndes.
4) Koncentrationer af stoffet skal overvåges i den øvre troposfære langt fra forureningskilder.
5) Indehaveren af en godkendelse skal indsende en overvågningsrapport direkte til Kommissionen en gang hvert femte år, første gang senest fem år efter udstedelse af godkendelsen.
6) Analyse skal have en påvisningsgrænse på ikke under 0,5 ppt (svarende til 2,1 ng sulfurylfluorid pr. m3 troposfærisk luft).
2
dichlofluanid
N-(dichlorfluormethylthio)-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamid EF-nr.: 214-118-7 CAS-nr. 1085-98-9
> 96 % w/w
1. marts 2009
28. februar 2011
28. februar 2019
8
1) Ved brug af produkter, der er godkendt til industribrug eller brug af professionelle, skal der altid benyttes de fornødne personlige værnemidler.
2) Der skal træffes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af jord.
3) Når et produkt er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ned i jorden. Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
3
clothianidin
(E)-1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin EF-nr.: 433-460-1 CAS-nr. 210880-92-5
950 g/kg
1. februar 2010
31. januar 2012
31. januar 2020
8
1) Produkter til behandling af træ kan kun godkendes til udendørs brug, hvis der forelægges data til dokumentation af produktets indvirken på jordbund, overfladevand og grundvand. Om nødvendigt kan der stilles krav om egnede risikobegrænsende foranstaltninger.
2) Det skal fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad for produkter, godkendt til industriel brug, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4
difethialon
3-[3-(4′-bromo[1,1′biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one EF-nr.: Foreligger ikke CAS-nr. 104653-34-1
976 g/kg
1. november 2009
31. oktober 2011
31. oktober 2014
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
Godkendelse af produkter gives på følgende vilkår:
1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 0,0025 % w/w, og der gives kun tilladelse til brugsklar lokkemad.
2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
3) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
5
etofenprox
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether
EF-nr.: 407-980-2
CAS-nr. 80844-07-1
970 g/kg
1. februar 2010
31. januar 2012
31. januar 2020
8
1) Produkter må kun anvendes året rundt, hvis der forelægges data for absorption gennem huden som belæg for, at kronisk eksponering ikke medfører uacceptable risici.
2) Produkter til erhvervsbrug skal anvendes med passende personlige værnemidler.
6
tebuconazol
1-(4-chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol EF-nr.: 403-640-2 CAS-nr. 107534-96-3
950 g/kg
1. april 2010
31. marts 2012
31. marts 2020
8
1) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse områder.
2) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter til behandling af træ, som er opsat udendørs eller i stadig kontakt med vand, kan kun godkendes på grundlag af fuld dokumentation for risici og med vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger.
7
kuldioxid
kuldioxid EF-nr.: 204-696-9
990 ml/l
1. november 2009
31. oktober 2011
31. oktober 2019
14
Produkter godkendes efter en vurdering af ansøgningens forslag til afbødning af risici ved brug af produktet, som skal godkendes. Der kan meddeles særlige vilkår til sikring heraf.
   
CAS-nr.: 124-38-9
990 ml/l
1. november 2012
31. oktober 2014
31. oktober 2022
18
Produktgodkendelse gives på følgende særlige vilkår:
1) Produkterne må kun sælges til og benyttes af fagfolk, der er uddannet i brugen af dem.
2) Der skal træffes passende foranstaltninger til at beskytte brugerne med henblik på at minimere risikoen, herunder bruges personlige værnemidler, hvis det er nødvendigt.
3) Der skal træffes passende foranstaltninger til at beskytte omkringstående, f.eks. ved at forbyde adgang til det behandlede område under skadedyrsbekæmpelsen.
8
propiconazol
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol EF-nr.: 262-104-4 CAS-nr. 60207-90-1
930 g/kg
1. april 2010
31. marts 2012
31. marts 2020
8
1) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, skal bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det er godtgjort, at risici for industrielle eller professionelle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter til in situ-behandling af træ, som er opsat udendørs eller i stadig kontakt med vand, kan kun godkendes på grundlag af fuld dokumentation for risici og risikobegrænsende foranstaltninger.
9
difenacoum
3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin EF-nr.: 259-978-4 CAS-nr.: 56073-07-5
960 g/kg
1. april 2010
31. marts 2012
31. marts 2015
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår:
1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 75 mg/kg, og der godkendes kun produkter, der er klar til brug.
2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
3) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
10
K-HDO
cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt EF-nr.: Ikke oplyst CAS-nr.: 66603-10-9 (Denne optagelse dækker også hydratformer af K-HDO)
977 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) På grund af de mulige risici for miljøet og arbejdstagerne kan brug uden for industrielle, fuldt automatiske og lukkede systemer kun godkendes efter nærmere dokumentation af disse risici.
2) Produkter må kun anvendes med personlige værnemidler, medmindre andre foranstaltninger godkendes konkret.
3) Produkter må ikke anvendes til behandling af træ, som småbørn kan komme i direkte kontakt med.
11
IPBC
3-iodo-2-propynylbutylcarbamat EF-nr.: 259-627-5 CAS-nr.: 55406-53-6
980 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) Produkter må kun anvendes med personlige værnemidler, medmindre andre foranstaltninger godkendes konkret.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
12
chlorophacinon
chlorophacinon EF-nr.: 223-003-0 CAS-nr.: 3691-35-8
978 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2016
14
1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
13
thiabendazol
2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazol EF-nr.: 205-725-8 CAS-nr. 148-79-8
985 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, må i forbindelse med dobbelt-vakuum- og dyppeapplikation kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
5) Produkter til behandling af træ, der er opsat udendørs, eller træ, der vil blive udsat for vejrlig, godkendes efter en særlig vurdering.
14
thiamethoxam
thiamethoxam EF-nr.: 428-650-4 CAS-nr. 153719-23-4
980 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
5) Produkter til in situ-behandling af træ, der er opsat udendørs, eller træ, der vil blive udsat for vejrlig, godkendes efter en særlig vurdering.
     
980 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
18
Blandt andet brug af ikke-fagfolk er ikke blevet vurderet.
Produkter godkendes kun til påføring med pensel, og kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger.
For produkter med thiamethoxam, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i henhold til forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
Produkter tillades kun udledt til spildevandsrensningsanlæg eller direkte til overfladevand på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkter, som er godkendt til brug af fagfolk, skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om produktgodkendelse, at risiciene for fagfolk kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Der træffes foranstaltninger til beskyttelse af honningbier, hvor det er relevant.
15
alphachloralose
(R)-1,2-O-(2,2,2-Tri-chlorethyliden)-α-D-glucofuranose EF-nr.: 240-016-7 CAS-nr.: 15879-93-3
825 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2021
14
Produkter til brug udendørs godkendes kun efter en særlig vurdering.
Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår:
1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 40 g/kg.
2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
3) Godkendelse gives kun til produkter til brug i forsvarligt lukkede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
16
brodifacoum
3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin EF-nr.: 259-980-5 CAS-nr. 56073-10-0
950 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2017
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
17
bromadiolon
3-[3-(4'-Brom[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one EF-nr.: 249-205-9 CAS-nr.: 28772-56-7
969 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2016
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
18
thiacloprid
(Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamid EF-nr.: Foreligger ikke CAS-nr. 111988-49-9
975 g/kg
1. januar 2010
Foreligger ikke
31. december 2019
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
5) Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til in situ-behandling af trækonstruktioner tæt på vandområder, hvor direkte udsivning i vandmiljøet ikke kan forebygges, eller til træ, der vil være i kontakt med overfladevand.
19
indoxacarb (enantiomerisk reaktionsblanding S:R 75:25)
Reaktionsblanding bestående af methyl (S)- og methyl (R)-7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluormethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-carboxylat (Dvs. en reaktionsblanding af S- og R-enantiomerer i forholdet 75:25) EF-nr.: Foreligger ikke CAS-nr. S-enantiomer: 173584-44-6 og R-enantiomer: 185608-75-7
796 g/kg
1. januar 2010
Foreligger ikke
31. december 2019
18
1) Vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger skal minimere den potentielle eksponering af mennesker, dyr uden for målgruppen og vandmiljøet. Herunder skal navnlig følgende fremgå af produktets etiket og sikkerhedsdatablad:
a) Produktet må ikke anbringes i nærheden af afløb.
b) Produktrester og ubenyttede produkter skal bortskaffes efter nærmere anvisning og må ikke skylles ud i afløb.
c) Produkter og produktrester skal også opbevares utilgængeligt for selskabsdyr.
2) Til privat brug gives kun godkendelse til brugsklare produkter.
20
aluminiumphosphid, der frigiver phosphin
aluminiumphosphid EF-nr.: 244-088-0 CAS-nr. 20859-73-8
830 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
14
Produkter kan kun godkendes til brug indendørs efter en særlig vurdering, om nødvendigt med egnede risikobegrænsende foranstaltninger.
1) Produkterne må kun benyttes af professionelle med særlig uddannelse.
2) Under brugen benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr.
3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau.
4) Produktet må ikke udlægges på steder, hvor der forekommer andre pattedyr, som graver gange. Andre vilkår til at sikre andre pattedyr end målgruppen kan også meddeles.
     
830 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2022
18
En ansøgning skal indeholde fyldestgørende restkoncentrationsundersøgelser, som giver mulighed for at vurdere risikoen for forbrugerne.
På baggrund heraf træffes egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de påviste risici.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkterne må kun udleveres i brugsklar form, og kun til professionelle med særlig uddannelse.
2) Under brugen skal benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr.
3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau.
4) Ved brug inden døre skal desinfektøren, medarbejdere på den behandlede virksomhed, andre arbejdstagere og forbipasserende være beskyttet mod udsivende gas under gasningen og ved tilbagevenden efter gasningens ophør.
5) Etiketten og sikkerhedsdatabladet for et produkt, der indeholder aluminiumphosphid skal indeholde forskrifter, herunder forskrifter om venteperioder, der kan sikre, at efterladte fødevarer eller foderstoffer højst indeholder de restkoncentrationer, som er tilladt efter artikel 18 i forordning nr. 396/2005.
21
fenpropimorph
(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butyl-phenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin EF-nr.: 266-719-9 CAS-nr.: 67564-91-4
930 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2021
8
1) Ved brug af produkter, der er godkendt til industri og professionelle skal altid benyttes de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen i forbindelse med industribrug kan reduceres til et acceptabelt niveau på anden måde.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
22
borsyre
borsyre EF-nr.: 233-139-2 CAS-nr.: 10043-35-3
990 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
23
boroxid
dibortrioxid EF-nr.: 215-125-8 CAS-nr.: 1303-86-2
975 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
24
dinatriumtetraborat
dinatriumtetraborat EF-nr.: 215-540-4 CAS-nr. (vandfrit): 1330-43-4 CAS-nr. (pentahydrat): 12179-04-3 CAS-nr. (decahydrat): 1303-96-4
990 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
25
dinatriumoctaborattetrahydrat
dinatriumoctaborattetrahydrat EF-nr.: 234-541-0 CAS-nr.: 12280-03-4
975 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
26
magnesiumphosphid, der frigiver phosphin
trimagnesiumdiphosphid EF-nr.: 235-023-7 CAS-nr.: 12057-74-8
880 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2022
18
En ansøgning skal indeholde fyldestgørende restkoncentrationsundersøgelser, som giver mulighed for at vurdere risikoen for forbrugerne.
Tilladelse til brug udendørs gives efter en særlig vurdering.
På baggrund heraf træffes egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de påviste risici.
I øvrigt meddeles godkendelse på følgende vilkår:
1) Produkterne må kun udleveres i brugsklar form, og kun til professionelle med særlig uddannelse.
2) Under brugen skal benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr.
3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau.
4) Ved brug inden døre skal desinfektøren, medarbejdere på den behandlede virksomhed, andre arbejdstagere og forbipasserende være beskyttet mod udsivende gas under gasningen og ved tilbagevenden efter gasningens ophør.
5) Etiketten og sikkerhedsdatabladet for et produkt, der indeholder trimagnesiumphosphid, skal indeholde forskrifter, herunder forskrifter om venteperioder, der kan sikre, at efterladte fødevarer eller foderstoffer højst indeholder de restkoncentrationer, som er tilladt efter artikel 18 i forordning nr. 396/2005.
27
nitrogen
nitrogen EF-nr.: 231-783-9 CAS-nr.: 7727-37-9
999 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
18
1) Produkterne må kun sælges til og anvendes af professionelle, der er uddannet i brugen af dem.
2) Der skal foreligge sikre arbejdsrutiner og -systemer, således at risikoen minimeres mest muligt, herunder i nødvendigt omfang adgang til personligt sikkerhedsudstyr.
28
coumatetralyl
coumatetralyl EF-nr.: 227-424-0 CAS-nr.: 5836-29-3
980 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2016
14
1) Aktivstoffets nominelle koncentration i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 375 mg/kg.
2) Kun brugsklare produkter godkendes.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
29
tolylfluanid
dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid EF-nr.: 211-986-9 CAS-nr.: 731-27-1
960 g/kg
1. oktober 2011
30. september 2013
30. september 2021
8
Produkter godkendes ikke til behandling af udendørs træ på stedet eller af træ, der udsættes for vejrliget.
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
30
acrolein
acrylaldehyde EF-nr.: 203-453-4 CAS-nr.: 107-02-8
913 g/kg
1. september 2010
Ikke relevant
31. august 2020
12
1) Spildevand med acrolein skal overvåges inden udledning, medmindre det kan godtgøres, at risikoen for miljøet kan begrænses med andre midler. Ved risiko for forurening af havmiljøet skal spildevand tilbageholdes i egnede tanke eller behandles passende inden udledning.
2) Industrielle og professionelle brugere skal bruge passende personlige værnemidler, og der skal fastsættes sikre arbejdsprocedurer, medmindre det er godtgjort, at risiciene for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
31
flocoumafen
4-hydroxy-3-[(1RS,3RS; 1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin EF-nr.: 421-960-0 CAS-nr.: 90035-08-8
955 g/kg
1. oktober 2011
30. september 2013
30. september 2016
14
Aktivstoffet er persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår:
1) Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 50 mg/kg.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
32
warfarin
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin EF-nr.: 201-377-6 CAS-nr.: 81-81-2
990 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2017
14
1) Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 790 mg/kg.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
33
warfarinnatrium
natrium-2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olat EF-nr.: 204-929-4 CAS-nr.: 129-06-6
910 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2017
14
1) Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 790 mg/kg.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
34
dazomet
tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion EF-nr.: 208-576-7 CAS-nr.: 533-74-4
960 g/kg
1. august 2012
31. juli 2014
31. juli 2022
8
Godkendelse af produkter til anden anvendelse end professionel brug udendørs til behandling af angrebne træmaster ved indføring af granulat gives kun på baggrund af en særlig vurdering.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
36
metofluthrin
RTZ-isomer: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyclopropancarboxylat EF-nr.: n.a. CAS-nr.: 240494-71-7 Sum af alle isomerer: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS; 1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropancarboxylat EF-nr.: n.a CAS-nr.: 240494-70-6
Det aktive stof skal opfylde begge nedenstående mindstekrav til renhed: RTZ-isomer 754 g/kg Sum af alle isomerer 930 g/kg
1. maj 2011
Ikke relevant
30. april 2021
18
 
37
spinosad
EF-nr.: 434-300-1 CAS-nr.: 168316-95-8 Spinosad er en blanding af 50-95 % spinosyn A og 5-50 % spinosyn D Spinosyn A: CAS-nr.: 131929-60-7 (2R,3aS,5aR,5bS,9S, 13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12, 13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion Spinosyn D: CAS-nr.: 131929-63-0 (2S,3aR,5aS,5bS, 9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion
850 g/kg
1. november 2012
31. oktober 2014
31. oktober 2022
18
Godkendelse af produkter gives efter nærmere vurdering af ansøgers forslag til hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, og i øvrigt på følgende vilkår,.
1) Produkter, som er godkendt til brug af professionelle ved sprøjtning, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Ved godkendelse af produkter med spinosad, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
 
bifenthrin
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat EF-nr.: ikke oplyst CAS-nr.: 82657-04-3
911 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
8
1) Produkterne godkendes kun til ikke-erhvervsmæssig brug, hvis det kan påvises, at risici for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau.
2) Produkter, som er godkendt til brug af professionelle, skal bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risiciene for professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
6) Produkter kan kun efter en særlig vurdering godkendes til in-situbehandling af træ udendørs eller til behandling af træ, der enten er vedvarende udsat for vejrliget eller udendørs er udsat for jævnlig befugtning.
I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.
39
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
(9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-ylacetat EF-nr.: ikke oplyst CAS-nr.: 30507-70-1
977 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
19
Produkter med (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat må ikke bruges på steder, hvor der opbevares ikke-emballerede fødevarer eller ikke-emballeret foder.
40
fenoxycarb
ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat EF-nr.: 276-696-7 CAS-nr.: 72490-01-8
960 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
8
1) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
2) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter til behandling af træ til konstruktioner udendørs nær eller over vand godkendes kun efter en særlig vurdering.
I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.
41
nonansyre og pelargonsyre
nonansyre EF-nr.: 203-931-2 CAS-nr.: 112-05-0
896 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
19
 
     
896 g/kg
1. oktober 2014
30. september 2016
30. september 2024
2
Godkendelse af produkter til ikke-erhvervsmæssig brug gives på vilkår, at emballagen udformes, så
eksponering af brugeren minimeres, medmindre ansøger kan godtgøre, at risici for menneskers sundhed kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
43
abamectin
abamectin er en blanding af avermectin B1a og avermectin B1b Abamectin: IUPAC-navn: i.r. EF-nr.: i.r. CAS-nr.: 71751-41-2 Avermectin B 1a: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid EF-nr.: 265-610-3 CAS-nr.: 65195-55-3 Avermectin B 1b: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R, 8R,12S,13S,20R,21R,24S) -21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid EF-nr.: 265-611-9 CAS-nr.: 65195-56-4
Det aktive stof skal opfylde alle følgende renhedskrav: Abamectin: mindst 900 g/kg Avermectin B1a: mindst 830 g/kg Avermectin B1b: højst 80 g/kg
1. juli 2013
30. juni 2015
30. juni 2023
18
1) Produkter, der bruges på en sådan måde, at udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges.
2) Godkendelse gives ved hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, navnlig foranstaltninger, der minimerer den potentielle eksponering af børn.
44
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on EF-nr.: 264-843-8 CAS-nr.: 64359-81-5
950 g/kg
1. juli 2013
30. juni 2015
30. juni 2023
8
Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til behandling af træ, der er vedvarende udsat for vejrliget, er beskyttet mod vejrliget, men udsat for jævnlig befugtning, eller er i kontakt med ferskvand. I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger. I øvrigt meddeles godkendelse på følgende særlige vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere og fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptalelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Etiket og sikkerhedsdatablad skal indeholde oplysninger om, at nybehandlet træ efter behandling med et produkt med dette aktivstof skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
45
creosot
creosot EF-nr.: 232-287-5 CAS-nr.: 8001-58-9
creosot klasse B eller C, jf. Europæisk Standard EN 13991:
2003
1. maj 2013
30. april 2015
30. april 2018
8
Biocidholdige produkter med creosot godkendes kun, hvor der ikke findes egnede alternativer. Denne vurdering skal blandt andet bygge på ansøgers analyse af, om der findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ.
Kommissionen skal underrettes om godkendelsen i en rapport med begrundelse for, at der ikke er egnede alternativer, og en beskrivelse af, hvordan udvikling af alternativer fremmes. Kommissionen gør disse rapporter offentligt tilgængelige.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Creosot må kun anvendes på de vilkår, der er anført under bilag XVII, nr. 31, kolonne 2, punkt 2, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
2) Creosot må ikke anvendes til behandling af træ, der skal anvendes til formål, anført i bilag XVII nr. 31, kolonne 2, punkt 3, i til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.
3) Der skal træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte arbejdstagere og downstreambrugere mod eksponering, når de behandler træ eller håndterer behandlet træ, jf. forordning (EF) nr. 1907/2006 og bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
4) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
5) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
6) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
46
bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52
Ikke relevant
Ingen relevante urenheder
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
1) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) For produkter med Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
47
fipronil
(±)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α,-trifluor-p-tolyl)-4-trifluormethylsulfinylpyrazol-3-carbonitril (1:1) EF-nr.: 424-610-5 CAS-nr.: 120068-37-3
950 g/kg
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
I risikovurderingen på EU-plan er kun vurderet erhvervsmæssig brug inden døre med anvendelse på steder uden normal adgang for mennesker og husdyr efter anvendelsen.
48
lambda-cyhalothrin
Reaktionsblanding af (R)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og (S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (1:1) EF-nr.: 415-130-7 CAS-nr.: 91465-08-6
900 g/kg
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
1) Produkter, der bruges på en måde, så udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges.
2) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) For produkter med lambda-cyhalothrin, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
49
deltamethrin
(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat EF-nr.: 258-256-6 CAS-nr.: 52918-63-5
985 g/kg
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
Produkter, der bruges på en måde, så udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges.
50
kobberhydroxid
kobber(II)hydroxid EF-nr.: 243-815-9 CAS-nr.: 20427-59-2
965 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
8
Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til dyppeapplikation eller til brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over vand.
I øvrigt meddeles godkendelse på følgende vilkår:
1) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
51
kobber(II)oxid
kobber(II)oxid EF-nr.: 215-269-1 CAS-nr.: 1317-38-0
976 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
8
1) For produkter, som er godkendt til industriel brug, skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer, og produkterne må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal indeholde anvisning om, at nybehandlet træ efter behandlingen skal lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge spild til jord eller vand. Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
3) Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over ferskvand.
52
basisk kobber-karbonat
kobber(II)karbonat-kobber(II)hydroxid (1:1) EF-nr.: 235-113-6 CAS-nr.: 12069-69-1
957 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
8
Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til dyppeapplikation eller brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over ferskvand.
1) For produkter, som er godkendt til industriel brug, skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer, og produkterne må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
53
bendiocarb
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-methylcarbamat EF-nr.: 245-216-8 CAS-nr.: 22781-23-3
970 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
18
Risikovurderingen på EU-plan har kun omhandlet erhvervsmæssig brug, og ikke kontakt med fødevarer eller foder eller direkte anvendelse på jord.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende vilkår:
1) Produkter må kun efter særlig vurdering bruges til behandling af overflader, som hyppigt rengøres med vand, bortset fra behandling af revner og sprækker og pletvis behandling.
2) Produkter, som er godkendt til industriel brug, må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) Hvor det er relevant, skal der gribes ind for at forhindre trækbier i at få adgang til behandlede boer ved at fjerne tavlerne eller blokere indgangen til boet.
54
methylnonylketon
undecan-2-on EF-nr.: 203-937-5 CAS-nr. 112-12-9
975 g/kg
1. maj 2014
30. april 2016
30. april 2024
19
Risikovurderingen på EU-plan er baseret på brug indendørs af ikke-erhvervsmæssige brugere.
55
margosaekstrakt
IUPAC-navn ikke relevant EF-nr.: 283-644-7 CAS-nr.: 84696-25-3 Beskrivelse: Margosaekstrakt fra kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med vand og yderligere behandlet med organiske opløsningsmidler
1 000 g/kg
1. maj 2014
30. april 2016
30. april 2024
18
Godkendelse gives mod dokumentation af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af overfladevand, sedimenter og leddyr, der ikke er målarter.
56
saltsyre
saltsyre EF-nr.: 231-595-7 CAS-nr.: ikke relevant
999 g/kg
1. maj 2014
30. april 2016
30. april 2024
2
Godkendelse til ikke-erhvervsmæssig brug gives kun, hvis emballagen udformes, så eksponering af brugeren minimeres, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risici for menneskers sundhed kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
57
flufenoxuron
1-[4-(2-chlor-alpha,alpha,alpha-trifluor-para-tolyloxy)-2- fluorphenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)urea EF-nr.: 417-680-3 CAS-nr.: 101463-69-8
960 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2017
8
Risikovurderingen på EU-plan omfatter kun behandling af træ, som hverken benyttes i staldbygninger eller kommer i kontakt med fødevarer eller foder.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkter må kun anvendes til behandling af træ til brug indendørs.
2) Produkter godkendes kun til industriel eller erhvervsmæssig brug, hvis der fastsættes sikre arbejdsprocedurer. Produkterne skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risici for industrielle brugere og professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
4) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
58
DDA-carbonat
Reaktionsblanding af N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumcarbonat og N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumbicarbonat EF-nr.: 451-900-9 CAS-nr. 894406-76-9
Tørvægt: 740 g/kg
1. februar 2013
Ikke relevant.
31. januar 2023
8
Produktet kan kun godkendes til professionelle og kun efter en nærmere vurdering til behandling af træ, som vil være i kontakt med ferskvand, benyttes i konstruktioner udendørs nær eller over vand, eller efter behandling ved neddypning vedvarende er udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Der skal for industrielle brugeres vedkommende opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Etiketten og sikkerhedsdatabladet til et godkendt produkt skal indeholde anvisning om, at
a) industriel anvendelse skal gennemføres inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) nybehandlet træ skal efter behandlingen lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag, og
c) eventuelt spild fra produkter, der anvendes, skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
59
cis-tricos-9-en (muscalure)
Cis-tricos-9-en (Z)-tricos-9-en EF-nr.: 248-505-7 CAS-nr.: 27519-02-4
801 g/kg
1. oktober 2014
30. september 2016
30. september 2024
19
Anvendelse og eksponeringsscenarier, som udendørs brug og eksponering af fødevarer eller foder, er ikke blevet vurderet.
For produkter, der indeholder cis-tricos-9-en, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
60
hydrogencyanid
Hydrogencyanid EF-nr.: 200-821-6 CAS-nr.: 74-90-8
976 g/kg
1. oktober 2014
30. september 2016
30. september 2024
8, 14 og 18
Godkendelse af produkter til desinfektion ved rygning meddeles på følgende vilkår:
1) Produkterne må kun sælges til og benyttes af fagfolk, der er særligt uddannet i brugen af dem.
2) Der skal indføres sikre arbejdsprocedurer ved desinfektion og udluftning for personale og andre tilstedeværende.
3) Produkterne må kun anvendes med passende personlige værnemidler, herunder, i relevant omfang, luftforsynede åndedrætsværn og lufttæt beklædning.
4) Adgang til det desinficerede område skal forbydes, indtil luftkoncentrationen efter udluftning har nået et niveau, der er sikkert for personale og tilstedeværende.
5) Indtil eksponering under og efter udluftning bringes under et niveau, der er sikkert for personale og tilstedeværende, skal området være afspærret og overvåget.
6) Inden desinfektion skal alle fødevarer og alle andre porøse materialer, der kunne absorbere det aktive stof, bortset fra det træ der skal behandles, enten fjernes fra området eller beskyttes mod absorption. Området, der skal desinficeres, skal sikres mod uforvarende antændelse.
61
Didecyldimethylammoniumchlorid; DDAC
N,N-didecyl-N,N dimethylammoniumchlorid EF-nr.: 230-525-2 CAS-nr.: 7173-51-5
Tør vægt: 870 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
8
Blandt andet brug af og eksponeringsscenarier for ikke-fagfolk og eksponering af fødevarer og foder er ikke blevet vurderet.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere eller fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal bruges med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Produkter må kun bruges ved behandling af træ, som børn kan komme i direkte kontakt med, hvis det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau.
3) Af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal det fremgå, at
a) industriel behandling eller behandling af fagfolk skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) nybehandlet træ efter behandlingen skal lagres på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre spild til jord og vand, og
c) eventuelt spild fra anvendelse af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter godkendes kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger til behandling af træ, som kommer i kontakt med ferskvand eller benyttes i udendørs konstruktioner nær eller over vand, vedvarende bliver udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger.
62
pyriproxyfen
4-phenoxy-phenyl (RS)-2- (2-pyridyloxy)propylether EF-nr.: 429-800-1 CAS-nr.: 95737-68-1
970 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
18
Blandt andet anvendelse af og eksponeringsscenarier for brug af ikke-fagfolk er ikke blevet vurderet.
For produkter med pyriproxyfen, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkter, som er godkendt til industribrug eller brug af fagfolk, må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Produkter godkendes kun til direkte brug på overfladevand, hvis det godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau.
3) For produkter, der skal bruges i affaldsbehandlingsanlæg, træffes passende foranstaltninger til at begrænse risikoen for forurening af området uden for behandlingsanlægget.
63
diflubenzuron
1-(4-chlorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl) urinstof EF-nr.: 252-529-3 CAS-nr.: 35367-38-5
960 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
18
Blandt andet udendørs brug, brug af ikke-fagfolk og eksponering af husdyr er ikke blevet vurderet.
For produkter med diflubenzuron, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, med særlig vægt på den in vitro genotoksiske metabolit p-chloranilin. Der kan stilles vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Fagfolk skal bære de fornødne personlige værnemidler.
2) Produktinformationen skal omfatte en bestemmelse om, at produkter udelukkende må bruges på fast husdyrgødning. Gødningen skal være fuldstændigt omsat ved aerob kompostering af fagfolk, inden den spredes på landbrugsjorden.
3) Produkter må ikke bruges til vandsystemer.
64
alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
IUPAC-navn: Ikke relevant EF-nr.: 270-325-2 CAS-nr.: 68424-85-1
Tør vægt: 940 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
8
Blandt andet brug af ikke-fagfolk og eksponering af fødevarer eller foder er ikke blevet vurderet.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere og fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Produkter må kun bruges til behandling af træ, som børn kan komme i direkte kontakt med, hvis det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau.
3) Det skal fremgå af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade, at
a) industriel behandling eller behandling af fagfolk skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) nybehandlet træ skal efter behandling lagres på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre spild til jord eller vand, og
c) eventuelt spild fra brug af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter godkendes kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger til behandling af træ, som kommer i kontakt med ferskvand eller benyttes i udendørs konstruktioner nær eller over vand, vedvarende bliver udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger
65
chlorfenapyr
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-carbonitril EF-nr. Ikke tildelt CAS-nr. 122453-73-0
940 g/kg
1.maj 2015
30. april 2017
30. april 2025
8
Godkendelse gives på følgende vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere eller fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produktet må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen om produktgodkendelse, at risici kan begrænses til et acceptabelt omfang med andre midler.
2) Produkter godkendes kun til ikke-erhvervsmæssig brug, hvis det i ansøgningen om produktgodkendelse kan godtgøres, at risikoen kan reduceres til et acceptabelt niveau.
3) Etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal indeholde oplysning om,
a) at industriel behandling skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) at nybehandlet træ efter behandlingen lagres på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre direkte spild ned i jord eller vand, og
c) at eventuelt spild fra anvendelse af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter tillades kun til behandling af træ, som benyttes udendørs, efter en særlig vurdering, og om nødvendigt med vilkår om fornødne risikobegrænsende foranstaltninger.
66
1 R-trans phenothrin
1 R-trans phenothrin: 3-phenoxybenzyl(1R, 3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate EF-nr.: 247-431-2 CAS-nr.: 26046-85-5
89 % m/m 1R-transphenothrin
1. september 2015
31. august 2017
31. august 2025
18
Godkendelse gives på følgende betingelser:
1) Der skal opstilles sikre arbejdsprocedurer forudbringning i ekstremt små mængder, og produkter må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med ander midler.
2) For produkter indeholdende 1R-trans phenothrin, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, skal medlemsstaterne undersøge, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
3) Der træffes foranstaltninger til beskyttelse af honningbier, hvor det er relevant.
   
Sum af alle isomerer: (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate EF-nr.: 247-404-5 CAS-nr.: 26002-80-2
95,5 % m/m for summen af alle isomerer
         

2. Biocidaktivstoffer, optaget på bilag IA til biociddirektivet
 
Nr.
Almindeligt anvendt navn
IUPAC-navn
Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres
Optagelsesdato
Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (Se indledningen til dette bilag)
Udløbsdato for optagelsen
Produkttype
Særlige bestemmelser
1
kuldioxid
kuldioxid EF-nr.: 204-696-9, CAS-nr.: 124-38-9
990 ml/l
1. november 2009
31. oktober 2011
31. oktober 2019
14
Kun til brug i brugsklare gasbeholdere, der fungerer sammen med en fælde
2
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
(9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-ylacetat EF-nr.: ikke oplyst, CAS-nr. 30507-70-1
977 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
19
1) Kun til fælder, der højst indeholder 2 mg (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat, og kun til indendørs brug.
2) Af etiket og brugsanvisning skal fremgå, at biocidholdige produkter med (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat kun må bruges indendørs, men ikke på steder, hvor der opbevares ikke-emballerede fødevarer eller ikke-emballeret foder


Bilag 2

Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Aktivstof
Produkt-
type
Forbud mod import og salg i alle led af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne, efter den 1)
Forbud mod anvendelse, oplagring og besiddelse af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktiv-
stoffet eller aktivstofferne, efter den
Aktivstoffer, som er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttype ikke er opført i bilag II til samme forordning.
 
1. juli 2006
1. september 2006
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2007/565/EF af 14. august 2007:
 
22. juli 2008
22. august 2008
(E)-2-octadecenal
19
   
(R)-p-mentha-1,8-dien
18, 19
   
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin
18
   
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin
18
   
1,4-dichlorbenzen
18, 19
   
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt
1
   
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/Isoproturon
18, 21
   
3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
21
   
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
18
   
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1Hpyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
21
   
Amitraz
18
   
Anthraquinon
19
   
Benolie/animal oil
19
   
Benzylbenzoat
19
   
Bioresmethrin
18
   
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumato(2-)]-kobber
21
   
Captan
21
   
Chlormethyl-n-octyldisulfid
21
   
Chlorothalonil
21
   
Chlorotoluron
21
   
Chlorpyrifos
18
   
Chlorpyrifos-methyl
18
   
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt
19
   
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
21
   
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
21
   
Dinatriumoctaborattetrahydrat
18
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
18
   
Diuron
21
   
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
16, 21
   
E,Z)-2,13-octadecadienal
19
   
Enebær, Juniperus mexicana, ext.
19
   
Fluometuron
21
   
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
18
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
16
   
L-(+)-mælkesyre
1, 13
   
Lavendel, Lavandula hybrida, ext. /lavendelolie
18
   
Lignin
19, 21
   
Malathion
18
   
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
19
   
Methomyl
18
   
M-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
19
   
Myresyre
18
   
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid
18
   
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
21
   
Naphthensyrer, kobbersalte
8
   
Octansyre
19
   
Oxinkobber
8
   
Phoxim
18
   
Prometryn
21
   
Propan-2-ol
18
   
Rapsolie
18
   
S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat
18
   
Siliciumdioxid – amorft
16, 19
   
Thiabendazol
21
   
Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat
18
   
Zinksulfid
18, 21
   
Ziram
19, 21
   
α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]
(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
18
   
Guazatintriacetat
8
1. august 2008
2. september 2008
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2008/681/EF af 28. juli 2008:
 
20. maj 2009
20. august 2009
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R trans: 1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin
18
   
1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin
2, 11, 12
   
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid
19
   
2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
10
   
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox
2, 3
   
Ammoniumbromid
2, 4, 6
   
Benzothiazol-2-thiol
2, 7, 9, 11, 12, 13
   
Benzylbenzoat
18
   
Borsyre
18
   
Cis-tricos-9-en
18
   
Formaldehyd
11, 12, 13
   
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
8
   
M-cresol
2, 3
   
Naphthalen
19
   
Natriumbromid
4, 6, 13
   
Spinosad: Fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2008/809/EF af 14. oktober 2008:
 
24. juli 2009
24. oktober 2009
(±)-1-(. beta. -allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil
2, 4, 13
   
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
6, 13
   
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
2, 4, 6, 13
   
(Benzyloxy)methanol
2
   
(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin
3
   
(Ethylendioxy)dimethanol
3, 4
   
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin
6
   
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
2
   
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
2, 6, 13
   
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
2
   
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2
   
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
2, 3, 4, 6, 13
   
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
1, 2, 4, 13
   
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof
6, 7
   
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
2, 4, 13
   
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
2, 3, 4
   
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
1, 5
   
2,4-dichlorbenzylalkohol
2, 6, 13
   
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
2, 6, 13
   
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
13
   
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2, 4
   
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4
   
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
6, 13
   
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
4, 6, 13
   
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
6
   
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
2, 6
   
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
6, 13
   
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
6
   
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
6, 13
   
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølvzink-zeolit
1, 6
   
Aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider
1
   
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
1, 6, 13
   
Bacillus sphaericus
2
   
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14
2, 5
   
Benzethoniumchlorid
1
   
Benzoesyre
1, 2, 6
   
Benzoxoniumchlorid
1
   
Benzylbenzoat
2
   
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
2, 3, 4, 13
   
Bis(trichlormethyl)sulfon
6
   
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)]-kobber
2, 6
   
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)
3
   
Blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS-nr. 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS-nr. 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)
6, 13
   
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
6
   
Borsyre
1, 2, 3, 6, 13
   
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
3, 4, 5, 6, 13
   
Bromchlorid
2
   
Bronopol
1, 3, 4, 13
   
Calciumdihexa-2,4-dienoat
1, 3, 6
   
Captan
6
   
Carbendazim
6, 13
   
Cetylpyridiniumchlorid
1, 3, 4, 5
   
Chlorcresol
4
   
Chlorophen
1, 4, 6
   
Chlorothalonil
6
   
Chlorotoluron
6, 13
   
Chlorxylenol
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
6, 13
   
Citronsyre
2, 3
   
Copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol
6, 7, 10, 13
   
D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)
4, 6
   
Dichlorophen
2, 3, 4, 6, 13
   
Didecyldimethylammoniumchlorid
13
   
Dikaliumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Dinatriumcyandithiocarbamat
2
   
Dinatriumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Dinatriumoctaborattetrahydrat
1, 2, 3, 6, 13
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
1, 2, 13
   
Diuron
6
   
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
1, 2
   
Fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin
3
   
Glyoxal
6
   
Guazatintriacetat
2
   
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
1, 2, 3, 4, 5
   
Hvidløgsekstrakt
3, 4, 5, 18, 19
   
Hydroxyl-2-pyridon
2, 6, 13
   
Iod
2, 4, 5, 6
   
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
1, 2, 3, 4, 5
   
Kaliumdimethyldithiocarbamat
2, 4, 6, 13
   
Kaliummethyldithiocarbamat
2
   
Kaliumpermanganat
5
   
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
2
   
Kaliumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
13
   
Kvaternære ammoniumiodider
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat
3, 4
   
Mecetroniumethylsulfat
2
   
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
1, 2, 3
   
Metamnatrium
2, 4, 6, 13
   
Methylendithiocyanat
6, 13
   
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
2, 3, 5
   
Myresyre
1, 13
   
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
1
   
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer
2, 13
   
Nabam
2, 4, 6, 13
   
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
2, 3, 6
   
Natriumbenzoat
1, 2, 6
   
Natriumchlorat
2, 5
   
Natriumchlorid
5
   
Natriumchlorit
2, 3, 4, 5
   
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
1, 6
   
Natriumdimethyldithiocarbamat
2, 3, 4, 5, 6, 13
   
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
2, 3, 4, 6, 13
   
Natriumhydrogensulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Natriumhypochlorit
6
   
Natrium-p-chlor-m-cresolat
4
   
Natriumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13, 20, 22
   
Nitromethylidyntrimethanol
2, 3, 6, 13
   
Orthophosphorsyre
4
   
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
13
   
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
1
   
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
3, 6, 13
   
Prometryn
6, 13
   
Propan-1-ol
3
   
Propan-2-ol
3, 5, 6
   
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
4
   
Pyrithionzink
13
   
Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)
6, 13
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
1, 5
   
Reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin
1, 3
   
Salicylsyre
6
   
Symclosen
6
   
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
3
   
Sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold
1, 6
   
Terbuthylazin
2
   
Tetradoniumbromid
1
   
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
3, 4
   
Thiabendazol
6
   
Thiram
2, 6
   
Tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion
2, 3
   
Tosylchloramidnatrium
1, 6
   
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
2, 4
   
Triclocarban
1, 2, 4
   
Troclosennatrium
1, 6
   
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
2, 6, 13
   
Ziram
2, 6
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2009/322/EF af 8. april 2009:
 
14. februar 2010
28. februar 2010
Ethanol
3
   
Fluometuron
6, 13
   
Lignin
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
6
   
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat
2, 6, 13
   
Polyvinylpyrrolidon-iod
2, 4, 5, 6
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethyl-glutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2009/324/EF af 14. april 2009:
 
31. marts 2010
31. maj 2010
5,5-dimethyl-perhydro-pyri-midin-2-on-. alpha. -(4-trifluor-methylstyryl)-. alpha. -(4-trifluor-methyl)cinnamylidenhydrazon/hydramethylnon
18
   
Fenitrothion
18
   
Linalool
19
   
Methylanthranilat
19
   
Oct-1-en-3-ol
19
   
Propoxur
18
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2010/71/EU af 8. februar 2010:
 
30. november 2010
28. februar 2011
Diazinon
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2010/72/EU af 8. februar 2010:
 
8. november 2010
8. februar 2011
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
11, 12
   
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
7, 10, 11
   
(Benzyloxy)methanol
9, 10, 11
   
(Ethylendioxy)dimethanol
9
   
(R)-p-mentha-1,8-dien
12
   
. Alpha. ,. alpha. ',. alpha. ″-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol
9
   
. Alpha. -cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cypermethrin
9
   
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alphacypermethrin
9
   
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
7, 10, 22
   
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
11, 12
   
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
9, 11, 12
   
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
7, 10, 11, 12
   
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
10, 12, 20
   
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
20
   
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
9
   
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
3, 7, 9, 10
   
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]
7, 9, 12
   
2,4-dichlorbenzylalkohol
7, 9, 10, 12
   
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
11, 12
   
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
7, 9, 10, 11
   
2-chloracetamid
7, 9, 10, 11
   
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
7, 9, 10, 22
   
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
2-phenoxyethanol
7, 10, 11
   
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
9, 11, 12
   
3,3'-methylenbis[5-methyloxazolidin]/oxazolidin
10
   
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
7, 10
   
3-iod-2-propynyl-butylcarbamat
11
   
4,4-dimethyloxazolidin
11
   
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
9, 11, 12
   
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
7, 9, 10, 12
   
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
9
   
6-(phthalimido)peroxyhexansyre
11, 12
   
7a-ethyl-dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol
11, 12
   
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
7
   
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
7, 10, 11, 12
   
Ammoniumbromid
7, 9
   
Benzoesyre
11
   
Benzoxoniumchlorid
9
   
Bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kobber
9
   
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
11, 12
   
Bis(trichlormethyl)sulfon
9, 10, 11, 12, 22
   
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)]-kobber
11, 12
   
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)
10, 11
   
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)
7, 9, 10
   
Blanding af (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
7, 9
   
Borsyre
7, 9, 10, 11, 12
   
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
9
   
Bromchlorid
12
   
Bronopol
7, 10
   
Calciumdihexa-2,4-dienoat
7, 9, 20
   
Captan
7, 9, 10
   
Carbendazim
11, 12
   
Carbondioxid
15, 20
   
Cetylpyridiniumchlorid
6, 7, 9, 20
   
Chlorcresol
10
   
Chlordioxid
20
   
Chlorothalonil
7, 9, 10
   
Chlorotoluron
7, 9, 10, 11, 12
   
Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloride
9, 12
   
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
7, 9, 10, 12
   
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
11
   
Dazomet
7, 9, 10, 11
   
Dichlofluanid
10
   
Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid
10
   
Dichlorophen
7, 9, 10, 11, 12
   
Didecyldimethylammoniumchlorid
7, 9
   
Dikaliumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
10
   
Dinatriumcyandithiocarbamat
9, 11, 12
   
Dinatriumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Dinatriumoctaborattetrahydrat
7, 9, 10, 11, 12
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
7, 9, 10
   
Dipyrithion
9
   
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
7, 9, 10, 12, 22
   
Ethylenoxid
20
   
Fluometuron
7, 9, 10, 11, 12
   
Glutaral
7, 9, 10, 22
   
Glycolsyre
12
   
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
7, 9, 10
   
Hexabordizinkundecaoxid/zinkborat
9
   
Hydroxyl-2-pyridon
9, 10, 11, 12
   
Iod
7, 9, 10, 11
   
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
7, 9, 10
   
Kaliumdimethyldithiocarbamat
10
   
Kaliummethyldithiocarbamat
9, 11, 12
   
Kaliumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
7, 9
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
7, 9
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
7, 10, 11, 12
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
7, 9
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)
11, 12
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
9, 17
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 22
   
Kvaternære ammoniumiodider
7
   
L-(+)-mælkesyre
20
   
Lignin
7, 9, 10, 11, 12
   
Metamnatrium
12, 20
   
Methenamin-3-chlorallylochlorid
9
   
Methylendithiocyanat
7, 9, 10, 11, 22
   
Monohydrochlorid af polymer af N,N″'-1,6-hexandiylbis[N'-cyanguanidin] (EINECS 240-032-4) og hexamethylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)
12, 22
   
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
22
   
Myresyre
9
   
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
9, 10
   
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
10
   
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl) ether copolymer
9, 11, 12
   
N,N-diethyl-m-toluamid
22
   
N,N'-methylenbismorpholin
9, 11
   
Nabam
9, 10, 11, 12
   
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
9
   
Natriumbromid
7, 9
   
Natriumchlorat
11, 12
   
Natriumchlorit
11, 12, 20
   
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
9
   
Natriumdimethyldithiocarbamat
10
   
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
7, 9, 10, 11, 12
   
Natriumhydrogensulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Natriumligninsulfonat
12
   
Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat
7
   
Natrium-p-chlor-m-cresolat
10
   
Natriumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat
9, 10, 11, 12
   
Nitromethylidyntrimethanol
11, 12
   
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
9
   
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
12
   
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
11, 12
   
Peroxyoctansyre
11, 12
   
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
9, 11, 12
   
Polyhexamethylenbiguanid
10
   
Polymer af N-methylmethanamin (EINECS 204-697-4) med (chlormethyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid
12
   
Polyvinylpyrrolidon-iod
7, 9, 10, 11
   
Prometryn
7, 9, 10, 11, 12
   
Propan-2-ol
9, 10, 11, 12
   
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
11, 12
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
11, 12
   
Siliciumdioxid – amorft
20
   
Svovldioxid
9, 11, 12, 20, 22
   
Symclosen
7, 9
   
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
10
   
Terbuthylazin
11, 12
   
Tetrachlordecaoxidcomplex
3
   
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
9, 10
   
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1)
9
   
Thiabendazol
11, 12, 20
   
Thiamethoxam
9
   
Thiram
7, 10, 11, 12
   
Tosylchloramidnatrium
9, 10
   
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
9, 11, 12
   
Trimagnesiumdiphosphid
23
   
Troclosennatrium
9
   
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
11, 12
   
Zinksulfid
7, 9, 10
   
Ziram
7, 9, 10, 11, 12
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2010/675/EU af 8. november 2010:
 
31. juli 2011
31. oktober 2011
2-butanon, peroxid
9, 22
   
Benzoesyre
20
   
Blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol
1, 2
   
Formaldehyd
4, 6
   
N’tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
7, 10
   
Natriumbenzoat
11, 20
   
Siliciumdioxid, -amorft
3
   
Tolnaftat
9
   
Triclosan
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2011/391/EU af 1. juli 2011:
 
31. marts 2012
30. juni 2012
2,2´-dithiobis[N-methylbenzamid]
13
   
2-chloracetamid
3, 6, 13
   
Formaldehyd
1, 5, 9, 23
   
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
Poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
4
   
Svovldioxid
1, 2, 5, 6, 13
   
Thiabendazol
2, 13
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/77/EU af 9. februar 2012:
 
15. juli 2012
31. juli 2012
Flufenoxuron
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/78/EU af 9. februar 2012:
 
31. oktober 2012
31. januar 2013
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
12
   
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
12
   
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
9
   
Aluminiumphosphid
20
   
Borsyre
22
   
Calciumhypochlorit
1
   
Chloralose
15, 23
   
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
6, 7, 9, 10, 12, 13
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
11
   
Diphenoxarsin-10-yloxid
9
   
Glyoxal
12
   
Kobber
2, 4, 5, 11
   
Kobbersulfat
1, 4
   
Methylneodecanamid
19
   
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20
   
Poly(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20
   
Tetrachlordecaoxidcomplex
5
   
Tosylchloramidnatrium
11
   
Trimagnesiumdiphosphid
20
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012:
 
31. juli 2012
31. oktober 2012
Dichlorvos
18
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012:
 
31. juli 2012
31. oktober 2012
Naled
18
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/728/EU af 23. november 2012:
 
1. april 2013
1. maj 2013
Bifenthrin
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2013/85/EU af 14. februar 2013:
 
1. november 2013
1. februar 2014
4-(2-nitrobutyl)morpholin
6, 13
   
Glutaral
5
   
N,N’-(decan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis(octylammonium)dichlorid
1
   
Salicylsyre
1
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2013/204/EU af 25. april 2013:
 
1. april 2015
1. juli 2015
Formaldehyd
20
   
1) Miljøministeren kan fastsætte tidligere frister for ophør af retten til import og salg af de pågældende bekæmpelsesmidler i de forskellige salgsled, jf. lov om kemikalier, § 35, stk. 1, nr. 5.


Bilag 3

Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
Forbud mod salg1)
Forbud mod anvendelse og besiddelse
2,4-D, aminopyralid, florasulam
Agros Florasulam + 2,4-D
650-125
30. juni 2016
30. juni 2017
2,4-D, dicamba
Substral Plænerens (tidligere UKS 118A)
633-6
1. april 2012
1. april 2013
2,4-D, dicamba, MCPA, mechlorprop-P
Bonus Plænerens Klar til brug
361-22
31. december 2015
31. december 2016
2,4-D, dicamba, MCPA, mechlorprop-P
Lotus Plænerens (tidl. CurEra Plænerens Koncentrat)
361-25
2. januar 2016
2. januar 2017
2,4-D, florasulam
Agro Bizz Florasulam + 2,4-D
645-18
21. april 2015
21. april 2016
Agros Florasulam + 2,4-D
650-133
30. juni 2016
30. juni 2017
2,4-D, MCPA, mechlorprop-P, dicamba
Dicotex
361-7
1. juni 2014
1. september 2014
Herbatox Super
361-16
1. juni 2014
1. september 2014
Herbavæk Plænerens (tidl. Herbasan Plænenrens)
361-17
1. juni 2014
1. september 2014
Bonus Plænerens Langtrækkende
361-18
1. juni 2014
1. september 2014
Tanaco Plænerens
361-19
1. juni 2014
1. september 2014
Garden Plænerens (tidl. Substral Plænerens koncentrat)
361-20
1. juni 2014
1. september 2014
CurEra Plænerens (tidl. Lord Nelson Plænerens)
361-21
1. juni 2014
1. september 2014
6-benzyladenin
Cillus BA-6
22-55
1. marts 2012
1. marts 2013
Cillus BA-6
544-4
30. november 2015
30. november 2016
acetamiprid
Substral Gødning med insektmiddel
633-4
1. april 2012
1. april 2013
Substral Gødning med insektmiddel
724-4
1. juli 2013
1. juli 2014
Substral Gødningspinde med insektmiddel
633-2
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektmiddel Koncentrat
633-1
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektmiddel Koncentrat
724-1
1. juli 2013
1. juli 2014
Substral Insektspray
633-3
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektspray
633-5
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektspray
724-3
1. juli 2013
1. juli 2014
Substral Insektspray
724-5
1. juli 2013
1. juli 2014
aclonifen
Aclonifen
650-127
29. juli 2015
29. juli 2016
adoxophyes orana granulovirus
Capex
404-8
1. september 2013
1. september 2014
alpha-cypermethrin
Agros Alfa C (tidl. Agros Fastac)
650-68
1. juli 2014
1. juli 2015
aluminiumphosphid
Detia Gas-Ex-B
416-3
31. august 2014
31. august 2015
Kiltin fosforbrinte
58-4
30. august 2014
30. august 2015
Mortalin Muldvarpegas
9-61
4. marts 2016
4. marts 2017
Mortalin Muldvarpegas ny
193-53
5. april 2012
5. april 2013
Phostoxin muldvarpe- og mosegrisegift
179-26
15. august 2012
15. august 2013
Phostoxin Pellets
416-2
31. august 2014
31. august 2015
Phostoxin Round Tablets
416-1
31. august 2014
31. august 2015
Tanaco Phostoxin mod kornskadedyr
179-24
15. august 2012
15. august 2013
Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise
193-22
5. april 2012
5. april 2013
Quickfos Gnavermiddel
193-36
5. april 2012
5. april 2013
Quickfos Insektmiddel
193-37
5. april 2012
5. april 2013
Trinol Fosforbrinte insektmiddel
193-24
5. april 2012
5. april 2013
amidosulfuron
Eagle
18-500
1. maj 2013
1. maj 2014
Gratil
18-418
1. maj 2013
1. maj 2014
amidosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Chekker
18-441
1. maj 2013
1. maj 2014
ampelomyces quisqualis
AQ 10
710-2
1. september 2013
1. september 2014
aureobasidium pullulans
Boni Protect
683-1
8. februar 2015
8. februar 2016
azoxystrobin
Agro Bizz Azoxystrobin
645-25
22. august 2012
22. august 2013
Azoxystrobin
650-99
30. juni 2016
30. juni 2017
Inter-Azoxy
221-145
24. august 2012
24. august 2013
ND Azoxystrobin
242-47
30. juni 2012
30. juni 2013
Bacillus thuringiensis susp. israelensis AM65-52
Vectobac 12 AS
22-72
27. maj 2015
27. maj 2016
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Dipel ES
22-71
27. maj 2015
27. maj 2016
beauveria bassiana GHA
Botanigard 22 WP
676-1
1. november 2014
1. november 2015
Botanigard ES
676-2
1. november 2014
1. november 2015
Naturalis
710-1
1. september 2013
1. september 2014
bentazon
Agro Bizz Bentazon 480-2
645-17
21. april 2015
21. april 2016
Troy 480
242-39
1. juli 2014
1. juli 2015
bifenox
Agro Bizz Bifenox
645-21
1. november 2012
15. juni 2013
Fox 480 SC
396-27
1. november 2012
15. juni 2013
bitertanol
Baycor 25 WP
18-153
1. september 2012
31. december 2012
Baycor 300 EC
18-152
1. september 2012
31. december 2012
Baymat Rosenspray
18-298
1. september 2012
31. december 2012
Material Shop Rosenspray
18-337
1. september 2012
31. december 2012
ND Bitertanol
242-50
1. september 2012
31. december 2012
Toppcor WP 25
11-23
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
LFS Bitertanol Plus
318-53
1. september 2012
31. december 2012
Sibutol FS 199
18-406
1. september 2012
31. december 2012
Sibutol LS 280
18-217
1. september 2012
31. december 2012
blodmel
Gyllebo Plantebeskyttelse
398-1
31. juli 2015
31. juli 2016
Gyllebo Plantebeskyttelse
398-2
31. juli 2015