Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1299
 
32013R1301
 
32013R1303
 
32013R1304
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Administrationens organisering
Kapitel 3 Overvågningsudvalg og regionale vækstfora m.v. under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 4 Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde
Kapitel 5 Anvendelse af registre
Kapitel 6 Regnskaber og kontrol m.v.
Kapitel 7 Sanktioner, forældelse og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond1)

Herved bekendtgøres lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 1272 af 16. december 2009, § 38 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 19 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014.

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven har til formål at fastlægge administrationen af tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der følger af Traktaten om Den Europæiske Union, gældende rådsforordninger og beslutninger truffet af Kommissionen.

Stk. 2. Loven har endvidere til formål at fastlægge administrationen af Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter.

Stk. 3. Loven finder bortset fra kapitel 3 og 4 anvendelse på fonde, hvis midler er overført fra rammerne til finansiering af Regionalfonden eller Socialfonden, og hvor det er forudsat, at administrationen af fondene skal gennemføres efter reglerne om delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren har samme beføjelser vedrørende de i stk. 3 nævnte fonde, som i henhold til loven er tillagt ministeren vedrørende Regionalfonden og Socialfonden.

§ 2. Tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden gives under den generelle strukturfondsforordnings mål om investeringer i vækst og beskæftigelse. Tilskud fra Regionalfonden gives desuden under målet om europæisk territorialt samarbejde.

Kapitel 2

Administrationens organisering

§ 3. Erhvervs- og vækstministeren er den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Regionalfonden og Socialfonden i Danmark og for koordineringen heraf. Erhvervs- og vækstministeren fordeler under iagttagelse af fællesskabsretlige regler og retningslinjer de regionalfonds- og socialfondsmidler, der tildeles under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde, samt Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan forelægge betalingsanmodninger for Kommissionen, modtage betalinger fra Kommissionen og træffe afgørelse om tilsagn om og udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, fra Regionalfonden og Socialfonden samt Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 3. Forskudsvis udbetaling af tilskud under Regionalfonden og Socialfonden vil under forbehold af det endelige projektregnskabs godkendelse kunne ske, selv om den danske stat endnu ikke har modtaget beløbet fra Kommissionen.

§ 4. Tilskud kan ydes som direkte tilskud, globaltilskud eller i form af andre finansielle instrumenter.

§ 5. Staten, regioner og kommuner kan medfinansiere de projekter, hvortil der kan ydes tilskud under Regionalfonden og Socialfonden.

§ 6. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i Danmark samt Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 2. Tilskud kan bortfalde helt eller delvis, og et allerede udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt helt eller delvis, eventuelt med tillæg af renter, hvis det konstateres, at

1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, herunder at projektet ikke når de forudsatte resultater,

2) de gældende regler ikke overholdes, herunder betingelserne i denne lov og administrative bestemmelser, der er udstedt i medfør af denne lov eller de gældende forordninger og programmer på området, eller

3) forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede, herunder at tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, tages under rekonstruktionsbehandling eller der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager.

§ 6 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervs- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra de regionale vækstfora, Danmarks Vækstråd samt udvalg og offentlige eller private institutioner, som erhvervs- og vækstministeren i henhold til bemyndigelse har henlagt sine beføjelser eller opgaver til, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 6 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den myndighed m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, der har udstedt afgørelserne og dokumenterne, som afsender.

§ 6 c. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en offentlig myndighed m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 7. Erhvervs- og vækstministeren kan bemyndige Erhvervsstyrelsen til at udøve de beføjelser, der ved denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at afgørelser efter denne lov eller efter forskrifter udstedt i medfør af denne lov ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Efter aftale med vedkommende minister kan erhvervs- og vækstministeren henlægge ansvaret for den nationale forvaltning af konkrete regionalfonds- og socialfondsaktiviteter under den pågældende minister.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage administrationsmyndighedsopgaver.

Kapitel 3

Overvågningsudvalg og regionale vækstfora m.v. under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

§ 9. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et eller flere overvågningsudvalg for programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse. Udvalgene nedsættes senest 3 måneder efter Kommissionens godkendelse af programmet.

Stk. 2. Overvågningsudvalgene varetager opgaver, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Stk. 3. Medlemmerne af overvågningsudvalgene repræsenterer ministerier, regionale og kommunale parter samt eventuelt relevante organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter. Repræsentanter fra Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalgene, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant for Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalgene i en rådgivende funktion under de programmer, Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond bidrager til. Erhvervs- og vækstministeren kan efter udtalelse fra vedkommende overvågningsudvalg træffe beslutning om udpegning af nye eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Der udpeges tillige suppleanter.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om overvågningsudvalgenes sammensætning.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalgene.

Stk. 6. Overvågningsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser.

§ 10. De regionale vækstfora, der nedsættes af regionsrådene og Bornholms Regionskommune i henhold til lov om erhvervsfremme, afgiver indstilling til erhvervs- og vækstministeren om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler, jf. dog § 12.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren påser, at indstillingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan undlade at følge indstillinger fra de regionale vækstfora, hvis disse ikke er i overensstemmelse med programmerne eller andre forskrifter.

Stk. 4. Regionsrådene og Bornholms Regionskommune har ansvaret for, at arbejdet i de sekretariater, som regionsrådene og Bornholms Regionskommune i henhold til lov om erhvervsfremme nedsætter til at betjene de regionale vækstfora, udføres under overholdelse af gældende forordninger, national lovgivning, programmerne eller andre forskrifter.

§ 11. Danmarks Vækstråd, der nedsættes i henhold til lov om erhvervsfremme, kan inden for rammerne af de gældende forordninger og de operationelle programmer fastsætte temaer for anvendelsen af de regionalfonds- og socialfondsmidler, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora.

§ 12. Efter høring af Danmarks Vækstråd træffer erhvervs- og vækstministeren afgørelse om anvendelse af de regionalfonds- og socialfondsmidler, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora. Ministeren træffer endvidere afgørelse om anvendelse af de statslige midler, der afsættes til medfinansiering af de i første punktum nævnte regionalfonds- og socialfondsmidler.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan nedsætte et bevillingsudvalg til behandling af ansøgninger om de i stk. 1 nævnte midler.

Stk. 3. Bevillingsudvalget kan træffe afgørelse om, hvilke projekter der meddeles tilsagn om tilskud fra de i stk. 1 nævnte midler.

Stk. 4. Bevillingsudvalgets afgørelser er endelige og kan ikke påklages til nogen administrativ myndighed.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for bevillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden.

§ 12 a. Erhvervs- og vækstministeren kan nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende byudvikling.

Stk. 2. Indstillingsudvalget kan indstille projekter til tilsagn og afslag til erhvervs- og vækstministerens afgørelse.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for indstillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden.

Kapitel 4

Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

§ 13. For grænseoverskridende programmer med dansk deltagelse kan erhvervs- og vækstministeren efter fastsættelse af nærmere regler og indgåelse af særlige aftaler herom bemyndige regioner, kommuner og andre myndigheder til helt eller delvis at fungere som administrationsmyndighed.

Stk. 2. For tværnationale og interregionale programmer med dansk deltagelse kan erhvervs- og vækstministeren efter fastsættelse af nærmere regler og indgåelse af særlige aftaler herom bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage administrationsmyndighedsopgaver.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde med dansk deltagelse helt eller delvis fungere som administrationsmyndighed.

§ 14. Erhvervs- og vækstministeren medvirker til nedsættelse af overvågningsudvalg for programmer med dansk deltagelse under målet om europæisk territorialt samarbejde og kan medvirke til nedsættelse af styringsudvalg med rapporteringspligt til overvågningsudvalg.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter fastsættelse af nærmere regler herom henlægge sin kompetence til at træffe afgørelser om tilsagn om tilskud fra Regionalfonden under målet om europæisk territorialt samarbejde til disse udvalg.

Kapitel 5

Anvendelse af registre

§ 15. Erhvervs- og vækstministeren kan til brug for administrationen af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden oprette og drive registre, der føres i elektronisk form.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan til brug for administrationen af denne lov få stillet oplysninger i indkomstregisteret til rådighed, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser og bestemmelserne i denne lov samt de regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for anvendelsen af de i stk. 1 nævnte registre, for samkøring til administrative, tilsyns- eller kontrolmæssige formål og for indhentning af oplysninger til brug for registrene.

Kapitel 6

Regnskaber og kontrol m.v.

§ 16. Erhvervs- og vækstministeren er ansvarlig for, at der gennemføres kontrol og tilsyn med projekter, der får støtte fra Regionalfonden eller Socialfonden, herunder at der sker regnskabsaflæggelse, revision, effektmåling og evaluering.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren har adgang til at gøre sig bekendt med de enkelte projekters regnskaber, beholdninger m.m.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan foretage regnskabs- og kasseeftersyn i forbindelse med hvert enkelt projekt.

Stk. 4. Hvis det skønnes nødvendigt for at indhente de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger, kan erhvervs- og vækstministeren til enhver tid uden retskendelse foretage eftersyn i lokaler m.m., der benyttes af de enkelte projekter, og efterse projektets registreringer, uanset om de ønskede oplysninger opbevares i papirudgave eller i elektronisk form. Materiale af betydning for videre kontrol skal udleveres eller indsendes til erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 5. Den, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, og andre personer, der er tilknyttet projektet, skal yde erhvervs- og vækstministeren den fornødne vejledning og hjælp ved de i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn.

Stk. 6. Politiet yder om nødvendigt erhvervs- og vækstministeren bistand til gennemførelsen af det i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om kontrol, tilsyn, regnskaber, revision, effektmåling og evaluering samt om budgetter og projektrapporter.

Stk. 8. Stk. 1-7 gælder tillige for projekter, der gennemføres med tilskud fra Erhvervs- og vækstministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter.

Kapitel 7

Sanktioner, forældelse og ikrafttræden m.v.

§ 17. Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for berettigelsen af det ydede tilskud, eller er der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal det med urette modtagne tilskud tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2. Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden udvist svigagtigt forhold, kan erhvervs- og vækstministeren bestemme, at den, der er ansvarlig for ansøgningens indgivelse eller for projektets gennemførelse, foruden at tilbagebetale det modtagne tilskud med tillæg af renter skal udelukkes fra at modtage tilskud til projekter fra Regionalfonden eller Socialfonden i et bestemt tidsrum.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forhold straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder tillige for indgivelse af en ansøgning om eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter.

§ 18. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.

§ 19. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 254 af 12. april 2000 om administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000.

Stk. 3. Ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007 i henhold til de i stk. 2 nævnte love, og dertil knyttede projekter behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Ansøgninger, der er modtaget efter den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2000-2006 behandles efter de hidtil gældende regler. Dog finder § 10 i denne lov anvendelse for tildelingen af disse midler.

§ 20. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.


Lov nr. 1272 af 16. december 2009 (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.)2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 718 af 25. juni 2010 (Rekonstruktion m.v.)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 55

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.4)

Stk. 2-10. (Udelades)


Lov nr. 1231 af 18. december 2012 (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 69

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser, vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.


Lov nr. 126 af 11. februar 2014 (Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.7)

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger og dertil knyttede projekter, der er modtaget før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. For ansøgninger, der er modtaget efter lovens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2007-2013 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Erhvervsstyrelsen, den 14. april 2016

Betina Hagerup

/ Preben Gregersen

Officielle noter

1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Lovændringen vedrører § 12, stk. 1, 1. pkt.

3) Lovændringen vedrører § 6, stk. 2, nr. 3.

4) Loven er trådt i kraft den 1. april 2011, jf. bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011.

5) Lovændringen vedrører § 6 a, § 6 b, § 6 c, overskriften til kapitel 5, § 15, stk. 2-5.

6) Lovændringen vedrører fodnoten til lovens titel, § 1, stk. 3 og 4, § 2, 1. pkt., § 3, stk.1, 2. pkt., § 6, stk. 2, nr. 1, overskriften til kapitel 3, § 9, stk. 1, 1. pkt., § 9, stk. 2, § 12 a, § 16, stk. 1 og 7, og bilag 1-3.

7) Loven er trådt i kraft den 21. februar 2014, jf. bekendtgørelse nr. 141 af 18. februar 2014.