Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og om ophævelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold

§ 1

I bekendtgørelse nr. 291 af 17. marts 2016 om ikrafttræden af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og om ophævelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2 og 3, ændres »§§ 4 a-d,« til: »§§ 4-4 d,«.

2. I § 2, stk. 5, ændres »§§ 4 a-d,« til: »§ 3, §§ 4-4 d,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 8. april 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Morten Bæk