Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om renteberegning i forbindelse med efterbetaling af feriegodtgørelse

1. Finansministeriet har i cirkulærer af 16. august 2010, 17. august 2011 og 7. maj 2013 behandlet forholdene i forbindelse med ophævelse af § 17 i ferieaftalen af 9. november 2005.

2. Som følge heraf har de enkelte ansættelsesmyndigheder i en række tilfælde skullet foretage efterbetaling af feriegodtgørelse, i det omfang efterbetalingskravet ikke var forældet, det vil sige, hvis tjenestemanden havde rejst kravet senest 5 år efter sin fratræden.

3. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) anlagde imidlertid den 17. august 2012 en sag mod Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og parallelt hermed et gruppesøgsmål mod en række myndigheder med påstand om, at Finansministeriet og de øvrige sagsøgte skulle anerkende, at forældelsesfristen for alle efterbetalingskrav på feriegodtgørelse havde været suspenderet, således at alle, der var fratrådt den 12. marts 2005 eller senere, havde krav på efterbetaling.

Østre Landsret afsagde dom i sagen den 3. februar 2016. Dommen er ikke efterfølgende blevet anket og er derfor endelig.

4. Landsretten fastslog i dommen, at forældelsesfristen ikke har været afbrudt, og det gælder således fortsat, at der kun skal foretages efterbetaling, hvis tjenestemanden har rejst kravet senest 5 år efter sin fratræden.

5. Landsretten tog i sagen også stilling til spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt der skal beregnes renter af efterbetalingsbeløbet.

I dommen blev det således fastslået, at Finansministeriet ”skal anerkende, at de tjenestemænd, der har krav på efterbetaling af feriegodtgørelse, har krav på renter fra fratrædelsestidspunktet, dog ikke tidligere end 3 år forud for den 17. august 2012”.

Det bemærkes i den forbindelse, at der for renter gælder en 3-årig forældelsesfrist, jf. § 3 i lov om forældelse af fordringer, uanset at der for selve hovedkravet gælder en 5-årig frist, jf. lovens § 4.

6. Under henvisning hertil skal Finansministeriet anmode om, at renteberegning i forbindelse med efterbetaling af feriegodtgørelse foretages i overensstemmelse med ovenstående, herunder at der foretages en korrektion af eventuelle renteberegninger, som ikke er i overensstemmelse med dommen.

7. Cirkulæret har virkning fra den 18. marts 2016.

Moderniseringsstyrelsen, den 18. marts 2016

Eva Hoff Sonne

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 013-16