Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. april 2016

Forslag

til

Lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

(Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager)

§ 1

I lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser), jf. lovbekendtgørelse nr. 375 af 6. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, nr. 2, indsættes efter »forældremyndigheds-«: », bopæls-«.

2. I § 8, nr. 3, ændres »forældremyndighedsafgørelse« til: »afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær«.

3. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Afgørelser om forældremyndighed og barnets bopæl«.

4. I § 20 a, stk. 1, indsættes efter »karakter«: »og konfliktmægling«.

5. I § 20 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Retshjælp efter stk. 1-3 omfatter også:

1) Økonomisk støtte til dækning af rimelige udgifter til et barns hjemrejse til Danmark i forbindelse med en tilbagegivelse af barnet, herunder til rejsen for en person, der ledsager barnet.

2) Økonomisk støtte i helt særlige tilfælde til dækning af rimelige udgifter til andre handlinger, der er nødvendige for en tilbagegivelse af et barn.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 20 b, stk. 1, nr. 2, ændres »dokumenter, samt« til: »dokumenter,«, og i nr. 3 ændres »modparten.« til: »modparten,«.

7. I § 20 b, stk. 1, indsættes som nr. 4 og 5:

»4) rimelige udgifter til konfliktmægling, herunder rejseudgifter, og

5) udgifter, der er omfattet af § 20 a, stk. 4.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2016.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 12. april 2016

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen