Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0118
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vandområdedistrikt1)

I medfør af § 5 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om samarbejdet om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vandområdedistrikt mellem vandplanlægningsmyndigheden, jf. lovens § 3, og Slesvig-Holstens ministerium for energi, landbrug, miljø og landdistrikter.

Stk. 2. Det internationale vandområdedistrikt som afgrænset i bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande omfatter de grænseoverskridende oplande til vandløbene Vidå, Kruså, Meden Å og Jardelund Grøft samt kystområdet syd for Vidås udmunding i Vadehavet.

§ 2. Vandplanlægningsmyndigheden koordinerer med Slesvig-Holstens ministerium for energi, landbrug, miljø og landdistrikter udarbejdelsen af følgende:

1) En basisanalyse, herunder senere revisioner og ajourføringer heraf, jf. lovens § 6, stk. 1 og 2.

2) En statusrapport, jf. lovens § 30, stk. 1.

3) Et udkast til arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandområdeplan, jf. lovens § 27, stk. 2.

4) En foreløbig oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses, jf. lovens § 27, stk. 4.

5) Et udkast til vandområdeplan, herunder senere udkast til revisioner og ajourføringer heraf, jf. lovens § 26, stk. 1, og § 27, stk.1.

6) Et udkast til regler om miljømål, herunder senere udkast til revisioner og ajourføringer heraf, jf. lovens § 7, stk. 1.

7) Et udkast til regler om indsatsprogram, herunder senere udkast til revisioner og ajourføringer heraf, jf. lovens § 19, stk. 1, og § 22, stk. 1.

8) Programmer for overvågning, jf. lovens § 31, stk. 2.

§ 3. Efter udarbejdelse af basisanalysen, den foreløbige oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver og de i § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 5-7, nævnte udkast, sender vandplanlægningsmyndigheden samtidigt med offentliggørelsen, jf. lovens § 27, stk. 2-5, § 28, stk. 1 og 2, og § 29, stk. 1 og 2, materialet til Slesvig-Holstens ministerium for energi, landbrug, miljø og landdistrikter.

Stk. 2. Vandplanlægningsmyndigheden oplyser ved fremsendelsen om de i loven fastsatte frister, jf. lovens § 27, stk. 2 og stk. 4 og 5, § 28, stk. 1 og 2, og § 29, stk. 1 og 2.

§ 4. Vandplanlægningsmyndigheden sender det endelige arbejdsprogram, den endelige oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, den endelige vandområdeplan, de endelige regler om miljømål og de endelige regler om indsatsprogram til Slesvig-Holstens ministerium for energi, landbrug, miljø og landdistrikter.

§ 5. Slesvig-Holstens ministerium for energi, landbrug, miljø og landdistrikter er klageberettiget for så vidt angår klage i henhold til lovens § 36.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 297 af 25. marts 2010 om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vanddistrikt ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. marts 2016

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EU-Tidende 2006, nr. L 372, side 19, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/80/EU af 20. juni 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EU-Tidende 2014, nr. L 182, s. 52, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EU-Tidende 2014, nr. L 311, s. 32.