Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.
Bilag 1a Protokollat om talspersoner
Den fulde tekst

Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

Generelle bemærkninger

Finansministeriet, Studenteransattes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende har indgået vedlagte overenskomst af 8. april 2016.

Betegnelsen talsmand i protokollat om talspersoner til Overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. er blevet ændret til talsperson. Stillingens indhold og kvalifikationskrav er uændret.

Der er foretaget tilpasninger institutionernes titler. Der er med disse tilpasninger ikke gennemført ændringer i overenskomstens dækningsområde.

Det henstilles til institutionerne, at der ved ansættelse af studerende, der er omfattet af § 1, gives hurtig meddelelse herom til Studenteransattes Landsforbund eller Foreningen af danske Lægestuderende ved at sende en kopi af ansættelseskontrakten.

For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelserne, hhv. bemærkningernes retlige status.

Løn og tillæg i overenskomsten er anført i grundbeløb pr. 31. marts 2012, medmindre andet er nævnt.

Overenskomsten har virkning fra 1. april 2015.

Bemærkninger til protokollat om talspersoner

I det omfang protokollatets bestemmelser svarer til bestemmelserne i aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tillidsrepræsentanter i staten mv., kan der som udgangspunkt anvendes samme fortolkninger.

Ikrafttræden

Dette cirkulære træder i kraft den 11. april 2016. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 8. februar 2012 (Perst. nr. 007-12) om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

Moderniseringsstyrelsen, den 11. april 2016

Jesper Johansen Meisner


Bilag 1

Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

-

§ 1. Overenskomstens dækningsområde

Overenskomsten omfatter studerende, der er ansat som undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere ved universiteterne, Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (dog kun de dele der tidligere var Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole) og ved de nedenfor nævnte uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt demonstratorer og præparatfremstillere ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Overenskomsten dækker på Kulturministeriets område følgende uddannelses-institutioner:

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kgl. Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

Det Syddanske Musikkonservatorium og Skuespillerskole, for den del af konservatoriet der tidligere var det fynske musikkonservatorium.

Stk. 2. Stillingen som undervisningsassistent anvendes, hvor den ansatte selvstændigt varetager undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter normalt et fagligt niveau svarende til kandidatniveau, som også kan opnås på anden måde end ved kandidateksamen. Institutionen vurderer, hvorvidt ansøgeren har de forudsatte faglige kvalifikationer for at varetage stillingen.

Ansættelse som undervisningsassistent på universiteterne er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter, for tiden bekendtgørelse nr. 242 af 13/3 2012.

Stk. 3. Stillingerne som instruktor og hjælpelærer anvendes, hvor den studerende varetager opgaver, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.

Ansættelse som instruktor og hjælpelærer forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Ansættelse som instruktor og hjælpelærer på universiteterne er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter, for tiden bekendtgørelse nr. 242 af 13/3 2012.

Stk. 4. Ved studenterstudievejleder forstås studerende, der er ansat til i samarbejde med andre personalegrupper at varetage vejledningsopgaver i relation til studerende og potentielle studerende.

Vejledningsopgaver omfatter efter institutionens nærmere bestemmelse bl.a. vejledning i optagelse af studerende, tilrettelæggelse af studieforløb, beskæftigelsesmuligheder, studieordning og eksamensregler, herunder dispensationer, meritoverførsler, studieophør, særlige beskæftigelsesmuligheder efter afsluttet uddannelse samt økonomiske og sociale forhold i forbindelse med uddannelsen.

Studievejledningen omfatter endvidere deltagelse i studieorienterende møder arrangeret af de regionale studievalg-centre.

Stk. 5. Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 5:

Stillingsbetegnelsen teknisk assistent er blevet ændret til studentermedhjælp. Stillingens indhold og kvalifikationskrav er uændret.

Stk. 6. Ved demonstrator forstås studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinsk-anatomiske institutter. Ansættelse som demonstrator forudsætter, at den studerende har bestået første år af en relevant bacheloruddannelse. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Stk. 7. Ved præparatfremstiller forstås studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Cirkulærebemærkninger til § 1:

Det henstilles til institutionerne, at bøger og andet materiale, der skal anvendes i forbindelse med varetagelse af undervisningen, omkostningsfrit stilles til rådighed for de ansatte, der er omfattet af denne overenskomst.

§ 2. Kursusdeltagelse

Til studenterstudievejledere, der med tjenestestedets godkendelse deltager i grunduddannelsen, ydes der i uddannelsesugen timebetaling for det antal timer, studenterstudievejlederen deltager i grunduddannelsen. Der kan dog maksimalt ydes betaling for 37 timer.

For ansatte, der efter tjenestestedets godkendelse deltager i kurser, ydes der timebetaling for det antal timer den pågældende deltager i kurset, dog maksimalt 7,4 timer pr. dag.

§ 3. Løn

Undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere, studenterstudievejledere, demonstratorer og præparatfremstillere aflønnes pr. arbejdstime med følgende beløb:

 
Løn pr. time
Løn pr. time
 
(Grundbeløb - niveau 31. marts 2012)
(Niveau pr. 1. april 2015)
Undervisningsassistent*
226,95 kr.
231,89 kr.
Instruktorer og hjælpelærere
200,82 kr.
205,19 kr.
Studenterstudievejledere
178,93 kr.
182,82 kr.
Studentermedhjælp
150,31 kr.
153,58 kr.
Demonstratorer
200,82 kr.
205,19 kr
. Præparatfremstillere
174,13 kr.
177,92 kr.
* Undervisningsassistenter aflønnes pr. arbejdstime svarende til sats I i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om timelønnet undervisning.

Stk. 2. Til studentermedhjælpere kan der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 2,86 kr. pr. time (niveau 31. marts 2012), såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde, som studentermedhjælp i almindelighed udfører.

Stk. 3. Ledelsen kan i særlige tilfælde yde et engangsvederlag til den ansatte.

§ 4. Lønudbetaling

For studerende ansat med fast arbejdstimetal udbetales lønnen månedsvis bagud.

§ 5. Procentregulering

De i § 3 nævnte grundbeløb procentreguleres efter den for statens tjenestemænd til enhver tid gældende lønjusteringsaftale.

§ 6. Pensionsbidrag

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 1,78 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag, af lønnen efter § 3, stk. 1 og 2.

For lægestuderende indbetales pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse. For de øvrige indbetales pensionsbidraget MP Pension.

§ 7. Arbejdstimetal mv.

I det omfang der pålægges undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere konfrontationstimer, tildeles der normalt 1 ½ times forberedelse pr. undervisningstime i overensstemmelse med reglerne om timelønnet undervisning på universitetsniveau (sats I) i Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001.

Stk. 2. I det omfang, der pålægges de i stk. 1 nævnte ansatte konfrontationstimer, hvor arbejdet består i at støtte og vejlede studerende med udgangspunkt i den ansattes personlige erfaringer med en metode eller et felt, tildeles der normalt 1 times forberedelse pr. undervisningstime.

Cirkulærebemærkninger til § 7, stk. 2:

Bestemmelsen anvendes, hvor den ansatte støtter og vejleder studerende, f.eks. i forbindelse med laboratorieøvelser eller forsøg og ved undervisning i at gennemføre projekter eller udarbejde projektbeskrivelser.

Stk. 3. Hvis de i stk. 1 og 2 nævnte undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelsestid til den første undervisningssession og halv forberedelsestid til de efterfølgende.

Stk. 4. Såfremt forberedelsestiden til undervisningstimen er større eller mindre end den i stk. 1-3 nævnte, vil den kunne ændres, dog maksimalt til 1½ time, efter aftale mellem Studenteransattes Landsforbund/Foreningen af danske Lægestuderende og Uddannelses- og Forskningsministeriet /Kulturministeriet. Ministerierne kan bemyndige de pågældende undervisningsinstitutioner til at indgå aftaler med Studenteransattes Landsforbund/Foreningen af Danske Lægestuderende efter denne bestemmelse.

Stk. 5. Tidsforbruget for opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den fastsatte arbejdstimelønsats.

Stk. 6. For opgaveretning ydes ligeledes alene den fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne.

Stk. 7. For mundtlig eksamination ydes til undervisningsassistenter, der fungerer som eksaminatorer, den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats med tillæg af forberedelsestid på 60 minutter. Der ydes betaling for mindst 1 eksaminationstime.

Stk. 8. For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes ikke særskilt betaling.

§ 8. Sygdom

Der ydes sædvanlig løn under sygdom, såfremt den ansatte opfylder betingelserne i stk. 4.

Løn under sygdom kan højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Sygdom kan kræves dokumenteret ved lægeattest.

Stk. 2. Barns 1. og 2. sygedag

Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når

a) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt,

b) forholdene på tjenestestedet tillader det,

c) barnet er under 18 år, og

d) barnet er hjemmeværende.

Den ansatte får en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom, jf. stk. 1.

Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed til barns 1. og 2. sygedag for den enkelte ansatte.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk. 2:

Tjenestefrihed på barnets 2. sygedag forudsætter, at den 2. sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af barnets 1. sygedag. Hvis 2. sygedag ligger på en arbejdsfri dag, f.eks. en lørdag eller en søgnehelligdag, anses den 2. sygedag for afholdt på dagen og kan således ikke afholdes på førstkommende arbejdsdag.

Stk. 3. Betingelsen for at opnå løn under sygdom og barns 1. og 2. sygedag er for undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere, at der ved ansættelsen er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover inden for et undervisningsår.

For studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og studentermedhjælpere forudsætter løn under sygdom og barns første og anden sygedag en ansættelsesperiode svarende til 1 semesters undervisning eller derover.

Stk. 4. For undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. beskæftigelsen i henhold til denne overenskomst har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at aflyste timer i videst muligt omfang skal søges læst senere, og at der for timer, der tidligere er betalt med sygeløn, ikke ydes ny betaling.

Cirkulærebemærkninger til § 8:

Hvis de ansatte er omfattet af funktionærloven, gælder lovens regler tillige, herunder reglerne om opsigelse, sygdom og barsel.

§ 9. Barsel

Der ydes løn under barsel og adoption efter de til enhver tid gældende regler for barsel og adoption (barselsaftalen), såfremt den ansatte opfylder betingelserne i stk. 3.

Stk. 2. Denne bestemmelse gælder ikke for ansatte, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds.

Stk. 3. For ansatte der har beskæftigelse andetsteds, som er mindre end fuld beskæftigelse ydes der løn under barsel og adoption. Dog maksimalt til fuld beskæftigelse (37 timer).

Derudover er betingelsen for at opnå løn under barsel og adoption for undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere, at der ved ansættelsen er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover inden for et undervisningsår.

For studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og studentermedhjælpere forudsætter løn under barsel og adoption en ansættelsesperiode svarende til 1 semesters undervisning eller derover.

Cirkulærebemærkninger til § 9, stk. 2:

Opgørelsen foregår således, at der tages udgangspunkt i beskæftigelsen andetsteds som herefter suppleres med beskæftigelsen som studenterunderviser ved universiteter mv.

Cirkulærebemærkninger til § 9:

Bestemmelsens ændringer er udelukkende af sproglig og ikke af indholdsmæssig karakter.

§ 10. Opsigelsesvarsel

Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra den ansattes side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 2. Ansættelsesforholdet ophører ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre genansættelse har fundet sted.

Stk. 3. For studenterstudievejledere, der ikke er omfattet af funktionærloven og som er ansat med en gennemsnitlig beskæftigelse på mindst 8 timer ugentligt, finder funktionærloven anvendelse.

Cirkulærebemærkninger til § 10:

Hvis de ansatte er omfattet af funktionærloven, gælder lovens regler tillige, herunder reglerne om opsigelse, sygdom og barsel.

§ 11. Feriegodtgørelse

Til ovennævnte lønninger ydes feriegodtgørelse med 12,5 pct.

§ 12. Ansættelseskontrakt mv.

Såfremt ansættelsen for undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere må påregnes at vare 4 måneder eller derover, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene, herunder om arbejdets omfang og ansættelsesperiodens længde. Tilsvarende gælder for studenterstudievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer og præparatfremstillere, hvis ansættelse må påregnes at svare til et semesters undervisning eller derover.

Cirkulærebemærkninger til § 12:

Der gøres opmærksom på ”bekendtgørelse om lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (LBK nr. 240 af 17/03/2010)”.

§ 13. Implementering af deltidsdirektivet

De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om implementering af deltidsdirektivet.

§ 14. Ikrafttræden og opsigelse

Denne overenskomst har virkning fra den 1. april 2015 og kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2018.

København, den 8. april 2016
 
Studenteransattes Landsforbund
P.f.v.
Leif Donbæk
Foreningen af Danske Lægestuderende
P.f.v.
Torben Conrad/Marie Skougaard Nielsen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Jesper Johansen Meisner


Bilag 1a

Protokollat om talspersoner

-

Der er mellem parterne enighed om, at der etableres en talspersonsordning for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner på følgende vilkår.

§ 1. Valg af talsperson

På enhver institution - for større institutioners vedkommende i en afdeling af denne - kan vælges 1 talsperson for hver overenskomstgruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere.

Stk. 2. Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end 1 talsperson.

Stk. 3. Talspersonen vælges blandt organiserede medarbejdere med mindst 4 måneders tilknytning til uddannelsesinstitutionen. Valget anmeldes skriftligt af den pågældendes organisation. Ansættelsesmyndigheden er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget, når dette sker inden for 3 uger efter, at ansættelsesmyndigheden har modtaget meddelelse fra organisationen.

Stk. 4. Talspersonen vælges for 1 år ad gangen.

§ 2. Talspersonens virksomhed

Det er talspersonens pligt såvel over for sin organisation som over for ansættelsesmyndigheden at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler ansættelsesmyndighedens ledelse og dennes repræsentant.

Stk. 2. Talspersonen fungerer i øvrigt som talspersonen for de medarbejdere, talspersonen er valgt iblandt, og kan som sådan over for institutionens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål.

Stk. 3. Talspersonen skal holdes orienteret ved forestående uansøgt afskedigelse af personale inden for ansættelsesperioden, og holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale og andre skridt fra ledelsens side inden for overenskomstgruppen.

§ 3. Tidsforbruget til talspersonsarbejde

Talspersonen må anvende den tid, der er nødvendig til talspersonsarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. Talspersonen skal dog udføre sine hverv sådan, at de medfører mindst mulig forstyrrelse af pågældendes produktive arbejde.

§ 4. Talspersonens løn under varetagelse af talsmandsarbejde

Hvis der af institutionen lægges beslag på en medarbejder i dennes egenskab af talsperson, ydes der medarbejderen samme løn eller tilsvarende frihed uden lønafkortning, som han/hun ville have opnået, hvis vedkommende i det pågældende tidsrum havde været beskæftiget med sit sædvanlige arbejde.

Stk. 2. Ved henvendelse i spørgsmål, der angår institutionen og medarbejderne, fra en talsperson til institutionens stedlige repræsentant eller institutionens ledelse ydes løn som anført i stk. 1.

§ 5. Transportgodtgørelse

Hvis et talspersonsområde omfatter flere adskilte arbejdssteder, ydes der talspersonen transportgodtgørelse ved hvervets udførelse efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd. Det samme gælder, hvis talspersonen af institutionen tilkaldes uden for sin normale arbejdstid.

§ 6. Talspersonens løn under varetagelse af talsmandsarbejdet uden for institutionen

Hvis det er nødvendigt, at en medarbejder i sin normale arbejdstid må forlade institutionen for at opfylde sine forpligtelser som talsperson, skal der forud træffes aftale herom med institutionens stedlige repræsentant, jf. dog stk. 2. I disse tilfælde ydes der løn som anført i § 4.

Stk. 2. Hvis talspersonen i en akut situation ikke kan træffe forudgående aftale, jf. stk. 1, skal pågældende ved først givne lejlighed orientere om fraværet over for institutionens stedlige repræsentant.

Stk. 3. Efter aftale med institutionen gives der talspersonen frihed i passende omfang til at deltage i faglige kurser mv., jf. Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirkulæreskrivelse af 23. juni 1971.

§ 7. Afskedigelse

Afsked af en talsperson skal være rimeligt begrundet i talspersonens eller ansættelsesmyndighedens forhold.

Stk. 2. Inden en talsperson afskediges, skal sagen være forhandlet efter følgende regler:

1) Sagen skal forhandles mellem ansættelsesmyndigheden og vedkommende organisation, som talspersonen er medlem af. Forhandling skal finde sted senest 8 dage efter anmodning herom er fremsat.

2) Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i talsmandens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan personaleorganisationen inden for en frist på 14 dage efter den i punkt 1 nævnte forhandling skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter. Forhandling skal finde sted senest 8 dage efter anmodning herom er fremsat.

Stk. 3. Afsked af en talsperson kan inden for ansættelsesperioden ske med et varsel på 3 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afsked af talsmanden ske med det varsel, der følger af overenskomsten.

Stk. 4. I tilfælde, hvor talspersonens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3. I sådanne tilfælde skal ansættelsesmyndigheden tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisation, talspersonen er medlem af, snarest muligt. Hvis personaleorganisationen skønner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i talspersonens forhold, kan personaleorganisationen inden for en frist af 14 dage efter forhandlingen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter.

§ 8. Uoverensstemmelser

Tvist om forståelsen af denne aftale søges bilagt ved forhandling mellem overenskomstens parter.

København, den 8. februar 2012
 
Studenterundervisernes Landsforbund
P.f.v.
Tenna von Cappeln
Foreningen af Danske Lægestuderende
P.f.v.
Amina Nielsen Nardo-Marino
Torben Conrad
Finansministeriet
P. M.V.
E. B.
Sofie Nilsson

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 019-16