Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

§ 1

I bekendtgørelse nr. 162 af 8. februar 2013 om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3 B, stk. 8, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner og« til: »bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumentation af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner og«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for kontrollerede transaktioner foretaget i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 2. For indkomstår, der påbegyndes til og med den 31. december 2016, finder den hidtidige formulering dog anvendelse, såfremt den skattepligtige har valgt at udarbejde dokumentation i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006.

SKAT, den 28. april 2016

Jesper Rønnow Simonsen

/ Jesper Wang-Holm