Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer

(Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret senest ved lov nr. 154 af 18. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 43, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. I § 43, stk. 3, 1. pkt., ændres »aldrig« til: »ikke«, og som 3. pkt. indsættes:

»For biler, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må hastigheden på andre veje end motorveje dog ikke overstige 80 km i timen.«

3. I § 43, stk. 4, ændres »aldrig« til: »ikke«, og som 2. pkt. indsættes:

»For biler omfattet af stk. 3, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må hastigheden på motorveje dog ikke overstige 100 km i timen.«

4. I § 43, stk. 5, ændres »aldrig« til: »ikke«, og som 2. pkt. indsættes:

»For godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et godkendt eller registreret motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 12, må hastigheden dog ikke overstige 40 km i timen.«

5. I § 43 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at biler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, må køre med op til 100 km i timen på motorvej og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje, jf. stk. 4, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt.«

6. I § 43, indsætte som stk. 12:

»Stk. 12. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et godkendt eller registreret motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer må køre med op til 40 km i timen, jf. stk. 5, 2. pkt.«

§ 2

I lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »og« til: »,«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 4, ændres ».« til: », og«.

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer til bil.«

§ 3

Transport- og bygningsministeren fremsætter senest i folketingsåret 2020-21 forslag om revision af loven.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt