Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. april 2016)

Kulturministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af arkivloven (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).

(Lovforslag nr. L 174)

Med lovforslaget foreslås følgende:

Kulturministen får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at kroer, hvor en tidligere ejer havde kongeligt privilegium til at drive kroen, skal kunne anvende kongekronen, såfremt en række betingelser er opfyldt.
Kulturministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at kongekronen må anvendes som en del af visse foreningers og virksomheders logo, når historiske grunde taler for det.
Overalt i kapitel 6 i arkivloven at ændre navnet ”Statens Arkiver” til ”Rigsarkivet” samt navnet ”Statens Arkivers” til ”Rigsarkivets”, som ved en fejl ikke er blevet ændret.

Forslaget vurderes ikke at have administrative eller økonomiske konsekvenser af betydning for hverken det offentlige, erhvervslivet eller borgerne.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016, idet forslaget berører virksomheder.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.