Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven

(Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om udlevering af lovovertrædere, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 428 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, udgår »eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

2. Efter § 21 c indsættes:

»§ 21 d. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at rigsadvokaten, statsadvokaterne eller politidirektørerne kan udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt justitsministeren.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1 eller i medfør af § 18 h, stk. 4, 1. pkt., herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, jf. lovbekendtgørelse nr. 213 af 22. februar 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1572 af 15. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 54 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 3

I lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. juli 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 428 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, § 6, 2. pkt., og § 10, stk. 1, indsættes efter »justitsministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger dertil«.

2. I § 3, stk. 3, 1. pkt., og § 10, stk. 3, indsættes efter »Justitsministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

3. I § 10, stk. 4, indsættes efter »justitsministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger dertil,«.

4. Efter § 12 a indsættes i kapitel 5:

»§ 12 b. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter denne lov, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 4

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 263 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 327, stk. 5, 3. pkt., ændres »§ 392, stk. 2,« til: »§ 392, stk. 3, og § 392 a, stk. 2,«.

2. I § 394, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 389, § 391 eller § 392« til: »§ 148 a, stk. 4, § 389, § 389 a, stk. 1, § 391, § 392 eller § 392 a, stk. 2«.

§ 5

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv. kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Stillingen bortfalder, første gang en fast landsdommerstilling bliver ledig i den pågældende landsret, efter at den pågældende landsdommer er vendt tilbage.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. maj 2016.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens §§ 1 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind