Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 30. september 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Straffen må ikke overstige fængsel i 8 år for en gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. §§ 80-84 affattes således:

»§ 80. Ved straffens fastsættelse skal der under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden.

Stk. 2. Ved vurderingen af lovovertrædelsens grovhed skal der tages hensyn til den med lovovertrædelsen forbundne skade, fare og krænkelse samt til, hvad gerningsmanden indså eller burde have indset herom. Ved vurderingen af oplysninger om gerningsmanden skal der tages hensyn til dennes almindelige personlige og sociale forhold, dennes forhold før og efter gerningen samt dennes bevæggrunde til gerningen.

§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,

1)   at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen,

2)   at gerningen er udført af flere i forening,

3)   at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet,

4)   at gerningsmanden tilsigtede, at gerningen skulle have betydelig alvorligere følger, end den fik,

5)   at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed,

6)   at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende,

7)   at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt,

8)   at gerningsmanden har fået en anden til at medvirke til gerningen ved tvang, svig eller udnyttelse af dennes unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

9)   at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling,

10) at gerningen er begået af en person, der udstår straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter,

11) at gerningen er begået af en tidligere indsat over for institutionen eller en person med ansættelse ved institutionen.

§ 82. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som formildende omstændighed,

1)   at gerningsmanden ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført,

2)   at gerningsmanden har høj alder, når anvendelse af den sædvanlige straf er unødvendig eller skadelig,

3)   at gerningen grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund,

4)   at gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse,

5)   at gerningen er udført i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettede eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt angreb eller en grov fornærmelse,

6)   at gerningen er begået som følge af tvang, svig eller udnyttelse af gerningsmandens unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

7)   at gerningen er begået under indflydelse af stærk medfølelse eller sindsbevægelse, eller der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen,

8)   at gerningsmanden frivilligt har afværget eller søgt at afværge den fare, der er forvoldt ved den strafbare handling,

9)   at gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse,

10) at gerningsmanden har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre,

11) at gerningsmanden har genoprettet eller søgt at genoprette den skade, der er forvoldt ved den strafbare handling,

12) at gerningsmanden på grund af den strafbare handling frakendes en af de i § 79 omhandlede rettigheder eller påføres andre følger, der kan sidestilles med straf,

13) at straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gerningsmanden,

14) at der er gået så lang tid, siden den strafbare handling blev foretaget, at anvendelsen af den sædvanlige straf er unødvendig.

§ 83. Straffen kan nedsættes under den foreskrevne strafferamme, når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold afgørende taler herfor. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde.

§ 84. Det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelser om forhøjet straf eller andre retsfølger i gentagelsestilfælde, at gerningsmanden, inden den pågældende på ny forbrød sig, i den danske stat er fundet skyldig i en begået strafbar handling, som loven tillægger gentagelsesvirkning på den nu begåede, eller forsøg på eller medvirken til en sådan.

Stk. 2. Retten kan tillægge straffedomme afsagt uden for den danske stat samme gentagelsesvirkning som de her i landet afsagte.

Stk. 3. Gentagelsesvirkningen ophører, når der, førend den nye strafbare handling blev begået, er forløbet 10 år, efter at den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes den nævnte frist fra datoen for den endelige dom eller bødens vedtagelse. Med hensyn til betingede domme regnes fristen fra den endelige dom.«

3. §§ 85, 87 og 91 ophæves.

4. I § 100, stk. 2, § 176, stk. 2, og §§ 233 og 266 a ændres »fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 1 år«.

5. I § 109, stk. 2, og § 110, stk. 2, ændres »fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 3 år«.

6. § 110 a affattes således:

»§ 110 a. Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den, som forsætligt eller uagtsomt uden behørig tilladelse

1)   beskriver, fotograferer eller på anden måde afbilder danske ikke almentilgængelige militære forsvarsanlæg, depoter, enheder, våben, materiel el.lign., eller som mangfoldiggør eller offentliggør sådanne beskrivelser eller afbildninger,

2)   offentliggør bestemmelser, der vedrører danske stridskræfters mobilisering og andet krigsberedskab.

Stk. 2. Med bøde straffes den, som forsætligt eller uagtsomt uden behørig tilladelse optager fotografier fra luftfartøj over dansk statsområde eller offentliggør sådanne ulovligt optagne fotografier.«

7. § 110 c affattes således:

»§ 110 c. Den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år straffes den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til gennemførelse af statens forpligtelser som medlem af Forenede Nationer.

Stk. 3. Med samme straf som i stk. 2 straffes den, der overtræder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60, 301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og som tager sigte på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske personer.

Stk. 4. Begås en forbrydelse som nævnt i stk. 1, 2 eller 3 uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.«

8. I §§ 110 e, 130, 161 og 182 ændres »bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år« til: »bøde eller fængsel indtil 2 år«.

9. I § 113, stk. 1, § 125 a, 1. og 2. pkt., § 230, 1. og 2. pkt., § 235, stk. 1, 1. og 2. pkt., §§ 241 og 249, § 266 b, stk. 2, og § 293 a, 2. pkt . , ændres »skærpende« til: »særligt skærpende«.

10. I § 114 d ændres »bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år« til: »bøde eller fængsel indtil 2 år«.

11. I § 117, § 136, stk. 2, og § 192, stk. 3, ændres »fængsel indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 2 år«.

12. I § 119, stk. 1, og § 123 ændres »fængsel indtil 6 år, under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 8 år«.

13. § 124, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. På samme måde straffes den, der befrier en anholdt, fængslet eller tvangsanbragt person, såvel som den, der tilskynder eller hjælper en sådan person til at undvige eller holder den undvegne skjult.«

14. I § 124, stk. 3, ændres »bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 måneder« til: »bøde eller fængsel indtil 3 måneder«.

15. I § 132 a, 1. pkt., ændres »fængsel indtil 1 år« til: »bøde eller fængsel indtil 2 år«, og 2. pkt . ophæves.

16. I § 133, stk. 1, ændres »fængsel indtil 3 år« til: »bøde eller fængsel indtil 3 år«, og stk. 2, 2. pkt . , ophæves.

17. § 133, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Begås der under sådant opløb nogen under dets formål hørende forbrydelse, straffes opløbets anstiftere eller ledere efter den bestemmelse, der gælder for den pågældende forbrydelse.«

18. I § 136, stk. 1, og § 232 ændres »fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 4 år«.

19. I § 137, stk. 1, ændres »fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder, særlig når handlingen har været forbundet med voldsom eller truende adfærd, med fængsel indtil 2 år« til: »fængsel indtil 2 år«.

20. I § 138 ændres »6 måneder« til: »1 år«.

21. I § 140 ændres »fængsel indtil 4 måneder eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 4 måneder«.

22. I § 141, stk. 1, og §§ 149 og 194 ændres »fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 3 år«.

23. § 143 ophæves.

24. I § 144 ændres »fængsel indtil 6 år, under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 6 år«.

25. I § 145, 1. og 2. pkt., § 178, § 189, stk. 1, og § 261, stk. 1, ændres »fængsel« til: »bøde eller fængsel«.

26. § 146, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.«

27. I § 147 ændres »fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 år« til: »fængsel indtil 3 år«.

28. § 151 affattes således:

»§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.«

29. § 152, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.«

30. § 154 ophæves.

31. I § 155, 1. pkt., udgår »i øvrigt«.

32. § 157 affattes således:

»§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.«

33. I § 164, stk. 3, ændres »1 år« til: »6 måneder«.

34. Efter § 164 indsættes:

»§ 164 a. Den, som undlader at oplyse omstændigheder, der bestemt taler for, at en for en forbrydelse sigtet eller dømt er uskyldig, skønt dette kunne ske uden at udsætte den pågældende eller dennes nærmeste for fare for liv, helbred eller velfærd eller for forfølgning for vedkommende forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.«

35. I § 165 ændres »bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år« til: »bøde eller fængsel indtil 6 måneder«.

36. § 166, stk. 2, ophæves.

37. I § 168, 1. pkt., og § 176, stk. 1, ændres »fængsel indtil 3 år« til: »bøde eller fængsel indtil 3 år«.

38. I § 168, 2. pkt., udgår »nedsættes til bøde og under formildende omstændigheder«.

39. I § 179, 1. pkt., ændres »fængsel indtil 3 år« til: »bøde eller fængsel indtil 3 år«, og 2. pkt . ophæves.

40. § 183 a affattes således:

»§ 183 a. Den, som ved ulovlig tvang, jf. § 260, overtager kontrollen over et luftfartøj, skib eller et andet kollektivt transportmiddel eller godstransportmiddel eller griber ind i dets manøvrering, straffes med fængsel indtil på livstid.«

41. I § 184, stk. 1, ændres »fængsel indtil 6 år« til: »bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år«.

42. I § 185 ændres »4 måneder« til: »2 år«.

43. I § 186, stk. 2, og § 187, stk. 2, ændres »bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 1 år« til: »bøde eller fængsel indtil 1 år«.

44. I § 188, stk. 1, ændres »fængsel indtil 6 år eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 6 år«.

45. I § 188, stk. 2, og § 189, stk. 2, ændres »fængsel indtil 4 måneder eller bøde« til: »bøde eller fængsel indtil 4 måneder«.

46. I § 190 ændres »bliver en forholdsmæssig mildere straf inden for de angivne strafarter at anvende« til: »er straffen bøde eller fængsel indtil 6 år«.

47. I § 191, 1. pkt., ændres »6 år« til: »10 år«, og i 2. pkt . ændres »10 år« til: »16 år«.

48. §§ 202 og 206 ophæves.

49. § 227 affattes således:

»§ 227. Straf efter §§ 216-226 kan nedsættes eller bortfalde, når de personer, mellem hvilke kønslig omgængelse har fundet sted, er indtrådt i ægteskab med hinanden eller har ladet deres partnerskab registrere.«

50. § 240 affattes således:

»§ 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.«

51. § 250 affattes således:

»§ 250. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.«

52. I § 251, 1. pkt., ændres »fængsel indtil 1 år« til: »bøde eller fængsel indtil 1 år«, og 2. pkt . ophæves.

53. I § 253 ændres »3 måneder« til: »2 år«.

54. I § 261, stk. 2, ændres »fængsel fra 1 til 12 år« til: »fængsel indtil 12 år«, og som stk. 3 indsættes:

»Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2 nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.«

55. § 262 ophæves.

56. § 264, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.«

57. I § 265, 1. pkt., ændres »6 måneder« til: »2 år«.

58. § 267, stk. 2 og 3, og § 267 a ophæves.

59. I § 268, 1. pkt., ændres »med fængsel indtil 2 år« til: », og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år«.

60. § 268, 2. pkt., og § 275 a ophæves.

61. § 286 affattes således:

»§ 286. Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller når et større antal tyverier er begået.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.«

62. § 288, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.«

63. § 290, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.«

64. I § 300 ændres »Med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde« til: »Med bøde eller fængsel indtil 1 år«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 30. september 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 754 a, stk. 1, nr. 3, og § 791 b, stk. 1, nr. 3, udgår »§ 286, stk. 1, eller«.

2. I § 781, stk. 1, nr. 3, og § 791 a, stk. 3, nr. 3 , udgår »286, stk. 1,«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland eller Færøerne.

Stk. 2. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen