Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område1)

I medfør af § 32 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 1494 af 23. december 2014 og lov nr. 384 af 27. april 2016, og § 39, stk. 2, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1, i færdselsloven og § 112, stk. 1, i jernbaneloven:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for køretøjer, som udelukkende anvendes på letbaner, og som kører i eget letbanespor på vej i et lukket letbanesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter de tekniske krav til lyd- og lyssignaler, som gør letbanekøretøjer letgenkendelige i trafikken.

Tekniske krav til lyd- og lyssignaler ombord på letbanekøretøjer

§ 2. Et letbanekøretøj skal kunne afgive følgende to lydsignaler:

1) Et opmærksomhedsskabende signal, jf. § 3.

2) Et advarselssignal, jf. § 4.

§ 3. Lyden på det opmærksomhedsskabende signal skal kunne høres af trafikanter, som befinder sig tæt på letbanekøretøjet. Signalet skal lyde som en klokke, og må maksimalt skabe et lydtryk på 75dB A målt i 30 meters afstand.

§ 4. Lyden på et advarselssignal skal være højt og gennemtrængende, og skal afgives som forebyggelse eller til at afværge fare. Signalet skal lyde som et horn eller en fløjte og skal som minimum skabe et lydtryk på 85dB A målt i 30 meters afstand.

Stk. 2. Letbanekøretøjer, som skal kunne passere overkørsler med bomanlæg, skal kunne afgive et højt og gennemtrængende advarselssignal til forebyggelse eller til at afværge fare. Signalet skal lyde som et horn, og skal minimum kunne skabe et lydtryk på 96dB A i 30 meters afstand.

§ 5. Et letbanekøretøj skal udstyres med en kendingssignallygte, som skal sikre, at letbanekøretøjet er letgenkendeligt for andre trafikanter. Kendingssinallygten skal placeres, øverst, centralt i midten på fronten af letbanekøretøjet, så den tilsammen med forlygterne danner en triangel.

Stk. 2. Kendingssignallygten skal have ufarvet lys.

Stk. 3. Lysstyrken for kendingssignallygterne må maksimalt være på 60 cd.

Verifikation

§ 6. Kravene, som er fastsat i §§ 3 og 4, skal verificeres af en sagkyndig, der er godkendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Stk. 2. Den sagkyndige skal i forhold til verifikationen i stk. 1 udarbejde en typeafprøvningsattest og en verifikationsattest i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse af køretøjet på jernbaneområdet.

Stk. 3. Lyd- og lysanlæg godkendes samtidig med Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse af køretøjet. Ved ansøgning om ibrugtagningstilladelse eller typegodkendelse af køretøjet, vedlægges de i stk. 2 nævnte attester sammen med den øvrige køretøjsdokumentation.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 10. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.