Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

[af justitsministeren (Søren Pind)]:

1 Ændringsforslag

Justistministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 27. januar 2016 og var til 1. behandling den 11. februar 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 22. december 2015 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 111. Den 27. januar 2016 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Per Ankersen, Brabrand,

Leif Bertelsen, Karup,

Erik Justesen, Viborg,

Peter Meyling, Albertslund,

Lone Møller og

Jeppe Skov Roswall.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af IA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens, Alternativets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at en samlet lov vil sikre bedre gennemskuelighed og samtidig opklare tidligere tvivlsspørgsmål om definitionen af anerkendelsesværdige formål. EL, ALT og SF bemærker dog, at der stadig er tale om en konkret vurdering, og det derfor ikke altid på forhånd er helt klart for borgere, hvornår der er tale om et anerkendelsesværdigt formål. Derfor understreger EL, ALT og SF, at det er vigtigt, at der uden for de situationer, hvor der er en særlig fare, vil være en formodning til borgerens fordel i tvivlsspørgsmål, som det også er præciseret i svaret på spørgsmål 6, herunder også i situationer, hvor anvendelsen af en kniv ikke er planlagt. På dette grundlag kan EL, ALT og SF støtte lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (IA) vil ved 3. behandling af lovforslaget stemme hverken for eller imod lovforslaget .

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 2

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af IA):

1) I stk. 3 ændres »ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål« til: »i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål«.

[Redaktionel ændring]

2) I stk. 5 ændres »omfattet af § 2« til: »omfattet af denne bestemmelse«.

[Redaktionel ændring]

3) I stk. 6 ændres »omfattet af § 2« til: »omfattet af denne bestemmelse«.

[Redaktionel ændring]

Til § 5

4) I stk. 2 ændres »anmeldelser« til: »ansøgninger«.

[Redaktionel ændring]

Til § 9

5) I den under nr. 4 foreslåede ændring af § 4 b, stk. 1, ændres »»§ 4, stk. 2« til: »§ 4, stk. 1«« til: »»§ 4, stk. 2« til: »§ 4««.

[Redaktionel ændring]

6) Før nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 5, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 2, nr. 3« til: »§ 4, nr. 1«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 9, nr. 1 og 2]

7) Nr. 9 og 10 udgår.

[Fortsat undtagelse fra forbuddet mod bl.a. slag-, stød-, el- og sprayvåben for f.eks. militære myndigheder, civile statsmyndigheder og politiet. ]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en sproglig præcisering, og der er ikke tilsigtet nogen materiel ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Der henvises i den forbindelse til punkt 2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget og de særlige bemærkninger til § 2.

Til nr. 2, 3, 5 og 6

Der er tale om lovteknisk begrundede korrektioner, som ikke medfører indholdsmæssige ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag.

Til nr. 4

Det foreslås præciseret, at bemyndigelsesbestemmelsen for justitsministeren til at udstede regler om digital selvbetjening omhandler ansøgninger og ikke anmeldelser.

Der er tale om en præciserende ændring, som ikke i øvrigt medfører indholdsmæssige ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag.

Til nr. 7

Der er tale om en præciserende konsekvensændring. Det følger af våbenlovens §§ 8 og 9, at f.eks. militære myndigheder, civile statsmyndigheder og politiet er undtaget fra forbuddet i den nugældende våbenlovs § 4.

I forbindelse med den foreslåede ophævelse af våbenlovens § 4, stk. 1, om besiddelse af knive m.v. på offentligt tilgængelige steder og våbenlovens § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, om justitsministerens adgang til at udstede regler om forbud mod skarpe eller spidse våben, blev den nugældende generelle undtagelse fra forbuddet mod slag-, stød-, el- og sprayvåben for f.eks. militære myndigheder, civile statsmyndigheder og politiet, utilsigtet foreslået ophævet.

Der er således tale om lovteknisk begrundede korrektioner, som ikke medfører indholdsmæssige ændringer i forhold til den nugældende undtagelse fra forbuddet i våbenlovens §§ 8 og 9.

Der henvises i den forbindelse til de særlige bemærkninger til § 9, nr. 9 og 10.

Peter Skaarup (DF) fmd. Peter Kofod Poulsen (DF) Susanne Eilersen (DF) Dorthe Ullemose (DF) Martin Henriksen (DF) Tilde Bork (DF) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Britt Bager (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Carl Holst (V) Michael Aastrup Jensen (V) Henrik Dahl (LA) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Søren Pape Poulsen (KF) Simon Kollerup (S) Kaare Dybvad (S) Mette Reissmann (S) Mogens Jensen (S) nfmd. Rasmus Prehn (S) Trine Bramsen (S) Pernille Skipper (EL) Henning Hyllested (EL) Josephine Fock (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Zenia Stampe (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Aleqa Hammond (SIU) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 107

Bilagsnr.
Titel
1
Henvendelse af 29/12 2015 fra Peter Meyling
2
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
3
Henvendelse af 17/1 2016 fra Per Ankersen
4
Henvendelse af 20/1 2016 fra Erik Justesen
5
Henvendelse fra af 29/1-16 Lone Møller
6
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Henvendelse af 22/1-16 fra Leif Bertelsen, Karup
8
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
9
Henvendelse af 11/2-16 fra Jeppe Skov Roswall
10
Ændringsforslag fra justitsministeren
11
Udkast til betænkning
12
Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
13
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
14
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 107

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 29/12 2015 fra Peter Meyling, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om ministerens kommentar til intern henvendelse af 17/1 2016, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 20/1 2016 fra Erik Justesen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelse af 29/1-16 fra Lone Møller, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om kommentar til henvendelse af 22/1-16 fra Leif Bertelsen, Karup, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om yderligere detaljer for definitionen af anerkendelsesværdige formål, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 11/2-16 fra Jeppe Skov, til justitsministeren, og ministerens svar herpå