Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om henstand med udbetaling af livsarvingers arv

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2007 om henstand med udbetaling af livsarvingers arv foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Arv, der er omfattet af arvehenstand efter arvelovens kapitel 5, forrentes med en rente svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1. Er den officielle diskonto mindre end -1,00 pct., forrentes henstandsarven med 0,0 pct. Forrentningen sker fra skifterettens afgørelse om, at der skal gives henstand.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016 og finder anvendelse på henstand, der gives i boer, hvor arveladeren er død efter den 1. juni 2016.

Justitsministeriet, den 11. maj 2016

Søren Pind

/ Mette Kjølby Miller-Harris