Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken

Begreb

§ 1. Ved en DOKS-tillidsrepræsentant forstås en person, der repræsenterer de i stiftet ansatte organister, der er ansat i stillinger på tjenestemands- eller overenskomstvilkår, for hvilke DOKS har forhandlingsretten.

Stk. 2. Ved en PO-tillidsrepræsentant/tillidsrepræsentant for Kirkemusiker med Orgel og Korledelse forstås en person, der repræsenterer de i stiftet ansatte organister, der er ansat i stillinger på tjenestemands- eller overenskomstvilkår, for hvilke Organistforeningen har forhandlingsretten.

Valg af tillidsmænd

§ 2. Der vælges en tillidsrepræsentant for hver påbegyndt 30 ansatte af og blandt de i § 1 nævnte personer. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Har organisten tidligere været i ansættelse som organist ved en anden ansættelsesmyndighed, kan karensperioden bortfalde. Bortfald af karensperioden skal aftales mellem Dansk Organist og Kantor Samfund/Organistforeningen og stiftet. Valget skal godkendes af henholdsvis bestyrelsen for Dansk Organist og Kantor Samfund og bestyrelsen for Organistforeningen og anmeldes skriftligt over for stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er berettiget til over for Dansk Organist og Kantor Samfund og Organistforeningen at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at stiftsøvrigheden har modtaget meddelelse om valget fra den pågældende forening.

Stk. 2. Kirkeministeriet kan efter indstilling fra den forhandlingsberettigede organisation godkende, at der vælges en tillidsrepræsentant fælles for 2 eller flere stifter.

Stk. 3. For tillidsrepræsentanten vælges i stifter med under 30 ansatte samtidig en suppleant, som godkendes og anmeldes på samme måde som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1. Under tillidsrepræsentantens fravær fungerer suppleanten i dennes sted og nyder under funktionsperioden samme rettigheder som tillidsrepræsentanten. I stifter med over 30 ansatte vikarierer tillidsmændene for hinanden.

Stk. 4. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse alene ske til den forhandlingsberettigede organisation.

Opgaver

§ 3. Det er tillidsrepræsentantens pligt som talsmand for de i § 1 nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem organist og menighedsråd, organist og præst og andre ansatte ved kirken samt organister indbyrdes.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal tillige påse, at bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold for organister overholdes.

§ 4. Som talsmand for stiftets organister kan tillidsrepræsentanten over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra organister samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål.

Hvervets udførelse

§ 5. Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanthvervet skal varetages i fritiden ved omlægning af tjenesten eller, hvor der er mulighed herfor, ved tjenestebytning. Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

§ 6. Såfremt varetagelse af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsrepræsentanten tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger på årsbasis.

Stk. 2. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med menighedsråd og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m.v.

§ 7. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 8. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelse af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsrepræsentanten er ansat.

Ikrafttrædelse

§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 1. maj 2016. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9947 af 4. december 2009 om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken.

Kirkeministeriet, den 12. april 2016

Marie Spangenberg
Fuldmægtig