Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og udbud
Kapitel 2 Tilrettelæggelse
Kapitel 3 Adgang og optagelse
Kapitel 4 Struktur og indhold
Kapitel 5 Mødepligt og aktiv deltagelse
Kapitel 6 Eksamen og prøveniveau
Kapitel 7 Studieordningen
Kapitel 8 Andre bestemmelser
Kapitel 9 Klageadgang
Kapitel 10 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

I medfør af § 22, stk. 1, nr. 8, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 633 af 12. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og udbud

§ 1. Formålet med adgangskursus til ingeniøruddannelserne er at kvalificere ansøgere uden en gymnasial eksamen til optagelse på videregående uddannelser inden for ingeniørområdet eller professionsbacheloruddannelsen til maskinmester.

Stk. 2. Adgangskurset fører til adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, som er adgangsgivende i forhold til optagelse på visse tekniske uddannelser i overensstemmelse med reglerne herom i henholdsvis bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne.

§ 2. Adgangskursus udbydes af uddannelsesinstitutioner, der af Uddannelses- og Forskningsministeriet er godkendt til at udbyde ingeniøruddannelser.

Stk. 2. Enkeltfag fra adgangskursus kan udbydes til personer med en gymnasial eksamen på betingelse af, at den pågældende er betinget optaget på en ingeniøruddannelse eller kan dokumentere at have ansøgt om optagelse herpå.

§ 3. Uddannelsesinstitutionen kan udbyde en fagpakke fra adgangskursus til erhvervsuddannede, der kan dokumentere at have søgt optagelse på maskinmesteruddannelsen, med henblik på at ansøgeren opfylder adgangskravene for optagelse på maskinmesteruddannelsen, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Kapitel 2

Tilrettelæggelse

§ 4. Adgangskursus til ingeniøruddannelserne tilrettelægges som 1-årigt op til 1½-årigt forløb, som fører til adgangseksamen.

Stk. 2. Indholdet af og tilrettelæggelsen af adgangskurset er fastlagt i en studieordning, jf. § 15.

Stk. 3. Adgangskursus tilrettelægges og gennemføres med vægt på det teoretiske tekniske og ingeniørfaglige område.

Stk. 4. Uanset stk. 1, skal fagpakken til erhvervsuddannede, jf. § 3, tilrettelægges efter § 5, stk. 1, dog af maksimalt ½ års varighed.

§ 5. Adgangskursus skal tilrettelægges som heltidsundervisning af mindst 3 måneders sammenhængende varighed.

Stk. 2. Enkeltfag fra adgangskursus kan tilrettelægges som korte og intensive forløb af 3-8 ugers varighed.

§ 6. Uddannelsesinstitutionen bestemmer selv, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelsen.

Stk. 2. Udbud af adgangskursus skal annonceres offentligt.

Kapitel 3

Adgang og optagelse

§ 7. Adgang til adgangskursus er betinget af, at ansøgeren opfylder følgende adgangskrav:

1) Folkeskolens afgangsprøver (skriftlig og mundtlig del) i dansk og engelsk samt 10. -klasseprøver i matematik (skriftlig og mundtlig del) og fysik/kemi med en karakter på mindst 02 i hver prøve eller tilsvarende prøver på samme eller højere niveau.

2) Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af en af de ovenfor nævnte prøver.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og hvis institutionen vurderer, at ansøgeren vil kunne gennemføre adgangskursus.

§ 8. Institutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

Stk. 2. Institutionerne fastsætter fælles retningslinjer for optagelsen, herunder frister og kriterier for optagelse, hvis ikke alle ansøgere kan optages.

Stk. 3. Ansøgere, som er optaget på en anden heltidsuddannelse fra ungdomsuddannelserne eller videregående uddannelser, kan ikke optages på adgangskursus.

Kapitel 4

Struktur og indhold

§ 9. Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne består af fag på niveau svarende til gymnasialt niveau.

Stk. 2. Adgangseksamen omfatter følgende obligatoriske fag, hvor timetallet er angivet i klokketimer:

1) Matematik A-niveau - mindst 330 timer.

2) Fysik B-niveau - mindst 150 timer.

3) Kemi C-niveau - mindst 75 timer.

4) Dansk A-niveau - mindst 210 timer.

5) Engelsk C-niveau - mindst 90 timer.

Stk. 3. Adgangseksamen kan indeholde følgende valgfag, som kursisterne frit kan vælge mellem:

1) Idéhistorie eller filosofi C-niveau - 90 timer.

2) Kemi B-niveau - 180 timer, hvis fra C- til B-niveau 90 timer.

3) Matematik B-niveau - 180 timer.

4) Fysik A-niveau - fra B- til A-niveau 90 timer.

5) Dansk C-niveau - 90 timer.

6) Engelsk A-niveau - fra B- til A-niveau 90 timer.

7) Engelsk B-niveau - C- til B-niveau 90 timer.

8) Engelsk C-niveau, tysk C-niveau, fransk C-niveau eller spansk C-niveau - 90 timer.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv udbuddet af valgfag efter stk. 3.

Stk. 5. It skal inddrages i undervisningen.

Stk. 6. Dele af uddannelsen kan tilrettelægges som projektarbejde.

Kapitel 5

Mødepligt og aktiv deltagelse

§ 10. Kursisterne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at gribe ind over for kursisters fravær.

Stk. 3. Bestemmelser om mødepligt, aktiv deltagelse samt sanktioner over for kursister, som ikke følger reglerne, fastsættes i den fælles studieordning, jf. § 15.

Kapitel 6

Eksamen og prøveniveau

§ 11. Alle fag afsluttes med prøve efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionerne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der afholdes som minimum én mundtligt og én skriftlig prøve i alle fag på A-niveau. I fag på B- og C-niveau afholdes som minimum én mundtlig eller én skriftlig prøve efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionerne, dog afholdes i engelsk på B-niveau og i dansk på C-niveau én mundtlig og én skriftlig prøve.

Stk. 3. En studerende, der har valgt et valgfag på højere niveau end det obligatoriske fag, deltagei ikke i prøve på lavere niveau i det pågældende fag, jf. dog § 14, stk. 1.

§ 12. Ved skriftlige prøver i de obligatoriske fag anvendes opgaver, der er udarbejdet af en opgavekommission, som nedsættes i fællesskab af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder adgangskursus.

Stk. 2. For hver prøve gives én karakter efter 7-trins-skalaen. For at bestå adgangseksamen kræves mindst 2,0 som et gennemsnit af de prøvekarakterer, der indgår i adgangskursus. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved oprunding.

Stk. 3. En kursist har ret til at få udstedt bevis for et fag, der indgår i adgangseksamen, hvis den pågældende ved prøven eller som gennemsnit af de prøver, der er aflagt i faget på det pågældende niveau, har opnået en karakter på mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved oprunding.

Stk. 4. Ved mundtlige prøver medvirker faglæreren og 1 censor. Hver opgavebesvarelse ved skriftlige prøver bedømmes af faglæreren og 1 censor eller af 2 censorer.

Stk. 5. Én mundtlig prøve kan erstattes af en mundtlig evaluering af et projektarbejde, der er afsluttet med et skriftligt projekt.

§ 13. For eksamen gælder i øvrigt:

1) Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser med de fravigelser, der følger af, at adgangskursus ikke er en videregående uddannelse. Fravigelserne drejer sig om procedurer ved beskikkelse af censorer, krav om aftagercensorer, valg til censorformandskab samt censorformandskabets sammensætning og opgaver.

2) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

§ 14. Uddannelsesinstitutionen afgør, om den studerende skal deltage i prøve i et fag på et lavere niveau, hvis den studerende efterfølgende skal læse faget på et højere niveau.

Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at et fag skal være bestået med mindst 02 på et lavere niveau, før end den studerende kan læse faget på et højere niveau.

Kapitel 7

Studieordningen

§ 15. Uddannelsesinstitutionerne fastsætter i fællesskab en studieordning for henholdsvis det 1-årige og det 1½-årige adgangskursus, samt for fagpakken til erhvervsuddannede. Studieordningen, herunder ændringer af studieordningen, skal godkendes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Studieordningen indeholder de regler, som institutionerne i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om følgende:

1) Optagelse, jf. § 7, stk. 2.

2) De enkelte obligatoriske fag og valgfag:

a) Mål.

b) Indhold.

c) Tilrettelæggelse af undervisningen i de enkelte fag, herunder inddragelse af it i undervisningen.

d) De enkelte institutioners udbud af valgfag.

e) Prøver og prøveformer, jf. § 11, § 12 og § 14.

f) Overgangsordninger, jf. § 16, stk. 3.

3) Regler om mødepligt og deltagelsespligt, herunder sanktioner, jf. § 10.

Stk. 3. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.

Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne i fællesskab.

§ 16. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf indhenter uddannelsesinstitutionerne udtalelse fra censorformandskabet.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionernes hjemmesider.

Kapitel 8

Andre bestemmelser

§ 17. Deltagelse i undervisningen er vederlagsfri, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kursisterne anskaffer selv undervisningsmidler.

§ 18. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 19. Styrelsen for Videregående Uddannelser træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra det tilfælde, der er nævnt i § 7, stk. 2.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 20. Uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentar hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ophæves.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 17. april 2016

Nils Agerhus

/ Rikke Lise Simested