Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 58.2015

¬ afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. marts 2016

A¬v/Pernille Meden, Serviceforbundet for Landssammenslutningen DFKF

¬mod

B under tvangsopløsning

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Ane Kristine Lorentzen. Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen udpeget af DOFK og cand. jur. Sussi Castellani udpeget af Landssammenslutningen DFKF. ¬¬Mellem klageren, A, og B, blev der den 14. juli 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes til kosmetiker fra den 15. juli 2014 til den 14. juli 2016. ¬¬Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn og feriepenge for 2014 og 2015. ¬¬A har ved sin faglige organisation, Serviceforbundet for Landssammenslutningen DFKF, ved klageskrift modtaget den 10. november 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede skal betale 31.283,81 kr. med procesrente fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet til betaling sker. ¬¬Kravet er opgjort således:

Manglende løn 2014/2015 18.446,61 kr.¬Manglende feriepenge 2014 6.289,88 kr.¬Manglende feriepenge 2015 6.547,33 kr.

Der er den 26. januar 2016 indgivet anmodning om tvangsopløsning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, og N1 er samme dag fratrådt direktionen. Der foreligger ikke oplysninger for Tvistighedsnævnet om, at der er udpeget en likvidator. ¬¬Indkaldelsen til nævnsmødet den 22. marts 2016 er den 25. februar 2016 forkyndt for N1. Indklagede har ikke givet møde under den mundtlige forhandling i Tvistighedsnævnet den 22. marts 2016. ¬¬

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår, at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er DFKF/DOFK.

Uddannelsesaftalen blev ved anvendelse af blanketten ”Ophævelse af Uddannelsesaftale” ophævet efter gensidig aftale den 12. maj 2015.

Der er fremlagt lønsedler frem til udgangen af december 2014. Ifølge lønsedlerne er der betalt 39.960 kr. i løn for perioden juli-december 2014, og der er ikke afregnet feriepenge heraf.

Indklagede blev ved brev af 18.maj 2015 fra DOFK anmodet om at deltage i et møde den 26. maj 2015 hos DKFK vedrørende manglende feriepenge og manglende lønsedler, men indklagede gav ikke møde. ¬¬

Forklaringer

A har forklaret, at hun fik praktikpladsen gennem sin lærer på skolen. Selskabet havde ikke tidligere haft elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven, men alene ulønnede elever. Hun fik ikke lønsedler udleveret under ansættelsen, og hun turde ikke rykke af skræk for at miste sin elevplads. Hun fik hjælp af fagforeningen til at lave ophævelsen. Hun går nu på HF. Hun har hverken modtaget den løn, som er krævet, eller feriepengene. Hun fik lønsedlerne på en gang, da hun havde rettet henvendelse til fagforeningen, nok i februar 2015. Hun fik ikke i september 2014 udbetalt en løn, der var højere end tidligere. Lønnen blev hævet fra 1. januar 2015. ¬¬¬

Procedure

Klager har til støtte for påstanden navnlig anført, at der i henhold til den gældende overenskomst mangler løn for perioden juli 2014 til maj 2015 på i alt 18. 446,61 kr. Der er endvidere ikke afregnet feriepenge for ansættelsesperioden. ¬¬

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Indklagede har hverken afgivet svarskrift eller givet møde i nævnet. Herefter, og da klagers krav er godtgjort ved bevisførelsen for Tvistighedsnævnet, herunder ved de fremlagte bilag, tager Tvistighedsnævnet klagers påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s:

¬B, nu under tvangsopløsning, skal inden 14 dage 31.283,81 kr. til A med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.