Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 03.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 5. april 2016

A

v/ Morten Lehmann, 3F Fagligt Fælles Forbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig, advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Olsen, udpeget af Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 8. februar 1986, og indklagede B, blev der den 17. marts 2014 indgået en uddannelsesaftale (korttidsaftale), hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode hos B fra den 17. marts 2014 til den 20. marts 2015 med forventet færdiggørelse af uddannelsen den 31. marts 2017.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, feriepenge og arbejdsmarkedspension.

A har ved sin faglige organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 15. januar 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 19.297,71 kr. til A med tillæg af procesrente fra forfaldsdato til betaling sker.

Påstanden er opgjort således:

Manglende løn 10.680,00 kr.

Feriegodtgørelse 1.335,00 kr.

Pension 7.282,71 kr.

I alt 19.297,71 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 8. marts 2016. Indklagede, B, har ikke givet møde.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. lov om erhvervsuddannelser § 55, stk.2, og at den kollektive overenskomst for området er 3F – Dansk Byggeri. Det er desuden aftalt, at lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever, og at den ved uddannelsens begyndelse var fastsat til 120 kr.

Den normale arbejdstid er angivet som 37 timer pr. uge.

Uddannelsesaftalen er ophævet den 4. juni 2014.

Der er fremlagt lønsedler for perioden 17. marts 2014 til 4. juni 2014, hvoraf fremgår, at der for uge 12-13 er udbetalt løn for 58 timer, for uge 14-15 er udbetalt løn for 58 timer, for uge 16-17 er udbetalt løn for 50 timer, for uge 18-19 er udbetalt løn for 70 timer, for uge 20-21 er udbetalt løn for 69 timer og for uge 22-23 er udbetalt løn for 50 timer. Der er beregnet feriegodtgørelse af den udbetalte løn, men ikke pension.

Procedure

Klager har henvist til sine synspunkter i klageskrift og replik. Indklagede har indleveret svarskrift og duplik.

Tvistighedsnævntes begrundelse og resultat

Den normale arbejdstid er ifølge uddannelsesaftalen 37 timer om ugen, og A har derfor krav på løn for yderligere 89 timer svarende til et beløb på 10.680 kr. og ferietillæg heraf på 1.335 kr., idet der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om forhold, der kunne have berettiget virksomheden til at trække i lønnen. A, der ikke under ansættelsen har modtaget pension, har endvidere krav på pension med et beløb på 7.282,71 kr. Herefter, og da det, som B har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages A´s påstand til følge.

Ingen af sagens parter skal betale omkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale til A 19.297 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato til betaling sker.

Ingen af sagens parter skal betale omkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.