Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 05.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 7. april 2016

A

ved Morten Lehmann, 3F Byggegruppen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henning Kaab, udpeget af Dansk Byggeri, og forhandlingssekretær Jacob Scavenius, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 30. august 1993, og B, blev der den 30. april 2013 indgået en uddannelsesaftale, benævnt ”kort aftale”, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 30. april 2013 til den 27. juni 2014. Aftalen blev efterfølgende forlænget til den 30. april 2015.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, feriegodtgørelse og pension.

A har ved sin faglige organisation, 3F Byggegruppen, ved klageskrift modtaget den 18. januar 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 35.263 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato til betaling sker.

Påstanden er opgjort således:

Manglende løn for 2015 7.169,00 kr.

feriegodtgørelse for 2014/2015 20.051.47 kr.

pension 2014/2015 8.042,26 kr.

I alt 35.262,73 kr.

B har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 22. marts 2016. B, for hvem en meddelelse om mødetidspunktet er forkyndt den 21. januar 2016, har ikke givet møde i nævnet.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår bl.a., at den kollektive overenskomst for uddannelsesområdet er Dansk Byggeri.

Der er fremlagt lønsedler, hvoraf fremgår, at A for uge 11-12 i 2015 alene fik udbetalt løn for 37 timer, men at han for uge 13-14 fik udbetalt løn for 111 timer. For uge 15-18 blev der ikke udbetalt løn, men det er oplyst, at der er betalt a conto beløb på 2.500 kr., 2.500 kr. og 4.000 kr. Af de fremlagte lønsedler fremgår endvidere, at der hverken i 2014 eller 2015 er indbetalt feriegodtgørelse, men det er oplyst, at der er betalt et a conto beløb på 6.500 kr. for manglende afholdelse af ferie. Efter en henvendelse fra A i oktober 2015 rejste 3F krav mod B om efterbetaling. På et forligsmøde den 20. oktober 2015, hvor B var mødt, blev man enige om, at V1 skulle komme med beregningerne for A´s krav, og at firmaet derefter ville betale. Kravet blev imidlertid ikke betalt, og under det mæglingsmøde, der blev afholdt den 18. december 2015, gav B ikke møde.

Forklaringer

A har forklaret, at han ikke kan huske, hvor meget ferie han har holdt, men han sprang ferien over ét år.

V1 har bl.a. forklaret, at han har lavet beregningsskemaet. Beregningen er lavet på baggrund af de fremlagte lønsedler og oplysninger om a conto indbetalinger fra arbejdsgiveren. I henhold til overenskomsten er der fra uge 10 i 2015 regnet med en timeløn på 85,50 kr. Der skal betales feriegodtgørelse af lønnen i hele ansættelsesperioden.

Desuden har han indhentet oplysninger fra PensionDanmark om pensionsindbetalinger. Ifølge disse oplysninger er der i 2014 indbetalt 15.372 kr. i pension og i 2015 5.329 kr. Oplysningerne herfra stemmer ikke med de oplysninger, der fremgår af lønsedlerne. Han mener, at han ved sin opgørelse i tilstrækkeligt omfang har taget højde for, at der ved lønsedlen for uge 13-14 er udbetalt løn for 111 timer svarende til 3 ugers arbejde. Hvis kravet skal reduceres som følge heraf, kan kravet på løn opgøres til 6.494,40 kr., kravet på feriegodtgørelse til 19.654,92 kr. og kravet på pension til 7.607,33 kr.

Procedure

Klager har henvist til sine synspunkter i klageskriftet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

På baggrund af de fremlagte lønsedler og oplysningerne om a conto indbetalinger samt oplysningerne fra PensionDanmark sammenholdt med overenskomsten for det pågældende uddannelsesområde lægger nævnet til grund, at A har krav på efterbetaling af løn, feriegodtgørelse og pension som anført af denne, dog således at der ved opgørelsen af kravet på efterbetaling af løn skal tages hensyn til, at A for uge 13-14 fik udbetalt løn for 3 uger i stedet for løn for 2 uger. Kravet på løn nedsættes derfor til 6.494,40 kr., kravet på feriepenge til 19.654,92 kr. og kravet på pension til 7.608,33 kr. Da der efter A´s forklaring om, at han ikke afholdt ferie i 2014, ikke er grundlag for at nedsætte kravet på feriegodtgørelse yderligere, tages påstanden til følge med 33.757,65 kr.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A inden 14 dage betale 33.757,65 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato til betaling sker.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.