Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0018
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Kommune- og lokalplanlægning
Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder1)

I medfør af § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen skal sikre, at planmyndigheden inddrager risikovurderinger, herunder udlæg af sikkerhedszoner, som angiver begrænsninger i naboarealernes anvendelse, i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen.

Kapitel 2

Kommune- og lokalplanlægning

§ 2. Planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en virksomhed, som er defineret i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det gælder f.eks. afstanden fra risikovirksomheden til offentlige arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, større veje og andre transportanlæg, boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der samles mange mennesker såsom hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger og områder, som er svære at evakuere.

Stk. 2. Ved planlægning omkring eksisterende risikovirksomheder skal planmyndigheden inddrage eventuel ny viden eller nye oplysninger om virksomheden eller dens omgivelser, som medfører, at virksomheden må antages at udgøre en øget risiko for større uheld med farlige stoffer i forhold til, hvad der tidligere har været vurderet.

§ 3. Planmyndigheden hører risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller disses omgivelser.

Stk. 2. Planmyndigheden offentliggør en oversigt over hvilke risikomyndigheder, der er hørt, og inddrager høringssvar i kommune- og lokalplanen.

Stk. 3. Planmyndigheden skal ved vedtagelsen af en kommune- og lokalplan tage hensyn til udfaldet af høringer foretaget i henhold til stk. 1. Planmyndigheden foretager og offentliggør efterfølgende en samlet vurdering af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der ligger til grund for den fysiske planlægning i nærheden af en risikovirksomhed.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2016.

Stk. 2. Cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 21. april 2016

Troels Lund Poulsen

/ Anders Hoffmann

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 1.