Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud til almene boliger forbeholdt flygtninge
Kapitel 2 Fordeling af bevillingsramme og ansøgning om tilskud
Kapitel 3 Boligerne
Kapitel 4 Indberetning og udbetaling
Kapitel 5 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Fordeling af pulje til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

I medfør af § 143, stk. 3, og § 142 b i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til almene boliger forbeholdt flygtninge

§ 1. Udlændinge-, integrations og boligministeren kan inden for en samlet ramme på 640 mio. kr. yde tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af kommunens udgifter til grundkapital forbundet med etableringen af boligerne.

Stk. 3. Tilskuddet udgør et fast beløb pr. bolig, der svarer til 75 pct. af grundkapitalen til en bolig på 40 m2 beregnet på grundlag af maksimumsbeløbet inkl. det gennemsnitlige energitillæg for almene familieboliger i 2016 i den enkelte kommune, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Tilskud pr. bolig kan højst udgøre et bekøb, der svarer til den fulde grundkapital til boligen beregnet på samme grundlag som nævnt i stk. 3. Det samlede tilskud pr. tilsagn kan højst udgøre et beløb, der svarer til den faktiske samlede grundkapital til de boliger, hvortil der ydes tilskud.

Stk. 5. Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoetageareal, der er mindre end 55 m2 opgjort for hvert tilsagn for sig.

Kapitel 2

Fordeling af bevillingsramme og ansøgning om tilskud

§ 2. Den bevillingsramme, der er nævnt i § 1, fordeles blandt kommunerne på baggrund af den fordeling af flygtninge til kommunerne, som er udmeldt i årene 2013-2016. Ved fordelingen tages der højde for maksimumsbeløbet i den enkelte kommune. Den enkelte kommunes ramme og tilskud pr. bolig fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen ansøger om andel i den samlede ramme, der er nævnt i § 1, på baggrund af kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens boligbehov. Der kan ansøges om en større eller mindre andel end den tildelte ramme efter stk. 1 afhængigt af kommunalbestyrelsens vurdering af boligbehovet.

Stk. 3. I det omfang, der søges om mindre andel end de udmeldte rammer, fordeles restrammen blandt de kommuner, som har ansøgt om mere end deres udmeldte ramme. Fordelingen sker efter en konkret vurdering af den enkelte kommunes behov for nyetablering af almene familieboliger med udgangspunkt i ledige almene boliger, uudnyttet anvisningsret i almene familieboliger og ejerboligpriser i kommunen.

§ 3. Ansøgning om andel i rammen skal indsendes af kommunalbestyrelsen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som kan findes på www.uibm.dk. Ansøgninger skal indsendes senest den 15. juni 2016.

Stk. 2. Den endelige tilskudsramme inden for hvilken kommunen kan få tilskud til dækning af sine udgifter til grundkapital, jf. § 1, stk. 2, udmeldes senest den 5. juli 2016 til de kommuner, som har ansøgt om tilskud.

Stk. 3. Tilskud efter § 1 kan ydes til etablering af almene familieboliger, hvortil kommunalbestyrelsen efter den 5. juli 2016 og senest den 31. december 2017 giver tilsagn om støtte (skema A tilsagn). Eventuel ikke anvendt tilskudsramme, jf. stk. 2, bortfalder herefter.

Kapitel 3

Boligerne

§ 4. Boliger med tilskud efter § 1 er almene familieboliger og følger reglerne herfor.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal som vilkår for meddelelse af tilsagn til boliger med tilskud efter § 1 betinge sig, at kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge.

Stk. 2. Indgår boliger med tilskud efter § 1 i en afdeling med andre boliger udøver kommunalbestyrelsen anvisningsretten til alle boliger med tilskud, som er mindre end 55 m2 og udpeger samtidig de øvrige boliger med tilskud, hvortil den skal udøve anvisningsretten. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan aftale en anden måde, hvorpå kommunalbestyrelsen udøver sin anvisningsret.

Stk. 3. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan aftale, at boligorganisationen overtager anvisningen af boligerne.

Kapitel 4

Indberetning og udbetaling

§ 6. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indberetning af tilsagn om støtte (skema A), godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse (skema B) og godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) indberettes de oplysninger, der danner grundlag for beregning af tilskud og som fremgår af BOSSINF-STB.

§ 7. Tilskuddet ydes som et éngangsbeløb på grundlag af skema B oplysningerne og udbetales til den kommune, som har meddelt tilsagnet. Tilskuddet udbetales ved førstkommende udbetalingstermin, jf. stk. 2, efter kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF henholdsvis pr. den 31. marts og den 31. september.

Stk. 3. Er der i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige byggeregnskab (skema C) sket ændringer i grundlaget for beregningen af tilskuddet, reguleres det tilsvarende. Medfører reguleringen et større tilskud, er det en forudsætning, at der er plads inden for kommunens tilskudsramme, jf. § 3, stk. 2.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2016.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 21. april 2016

Inger Støjberg

/ Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 1

Fordeling af pulje til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge

---

 
Kommune-nummer
Kommunenavn
Udmeldt tilskudsramme (kr.)
Tilskud pr. bolig (kr.)
Antal boliger inden for rammen
 
101
København
6.519.459
71.190
92
 
147
Frederiksberg
9.769.459
71.190
137
 
151
Ballerup
2.315.868
71.190
33
 
153
Brøndby
0
71.190
0
 
155
Dragør
2.782.933
71.190
39
 
157
Gentofte
9.263.471
71.190
130
 
159
Gladsaxe
2.802.395
71.190
39
 
161
Glostrup
934.132
71.190
13
 
163
Herlev
758.982
71.190
11
 
165
Albertslund
0
71.190
0
 
167
Hvidovre
1.751.497
71.190
25
 
169
Høje-Taastrup
0
71.190
0
 
173
Lyngby-Taarbæk
7.258.980
71.190
102
 
175
Rødovre
953.593
71.190
13
 
183
Ishøj
0
71.190
0
 
185
Tårnby
4.962.574
71.190
70
 
187
Vallensbæk
194.611
71.190
3
 
190
Furesø
4.514.969
71.190
63
 
201
Allerød
4.086.825
71.190
57
 
210
Fredensborg
3.308.382
71.190
46
 
217
Helsingør
7.901.196
71.190
111
 
219
Hillerød
6.597.304
71.190
93
 
223
Hørsholm
4.300.897
71.190
60
 
230
Rudersdal
8.407.184
71.190
118
 
240
Egedal
7.764.968
71.190
109
 
250
Frederikssund
8.037.423
71.190
113
 
253
Greve
5.312.873
71.190
75
 
259
Køge
7.453.591
71.190
105
 
260
Halsnæs
4.514.969
71.190
63
 
265
Roskilde
13.058.380
71.190
183
 
269
Solrød
3.561.376
71.190
50
 
270
Gribskov
7.297.902
71.190
103
 
306
Odsherred
5.390.717
58.170
93
 
316
Holbæk
9.414.444
61.170
154
 
320
Faxe
5.451.348
61.170
89
 
326
Kalundborg
7.187.623
58.170
124
 
329
Ringsted
3.143.722
61.170
51
 
330
Slagelse
8.511.460
61.170
139
 
336
Stevns
4.456.586
71.190
63
 
340
Sorø
4.899.524
61.170
80
 
350
Lejre
5.682.633
71.190
80
 
360
Lolland
5.517.932
58.170
95
 
370
Næstved
10.969.583
61.170
179
 
376
Guldborgsund
9.000.431
58.170
155
 
390
Vordingborg
7.346.641
58.170
126
 
400
Bornholm
6.996.801
58.170
120
 
410
Middelfart
5.835.968
58.170
100
 
420
Assens
7.632.874
58.170
131
 
430
Faaborg-Midtfyn
8.857.314
58.170
152
 
440
Kerteminde
3.530.204
58.170
61
 
450
Nyborg
4.897.761
58.170
84
 
461
Odense
14.380.856
61.170
235
 
479
Svendborg
8.014.518
58.170
138
 
480
Nordfyns
4.818.252
58.170
83
 
482
Langeland
2.194.451
58.170
38
 
492
Ærø
1.160.833
58.170
20
 
510
Haderslev
7.267.132
58.170
125
 
530
Billund
3.387.088
58.170
58
 
540
Sønderborg
8.284.849
58.170
142
 
550
Tønder
5.947.281
58.170
102
 
561
Esbjerg
13.945.897
58.170
240
 
563
Fanø
540.662
58.170
9
 
573
Varde
7.760.089
58.170
133
 
575
Vejen
5.963.183
58.170
103
 
580
Aabenraa
6.901.390
58.170
119
 
607
Fredericia
4.615.251
61.170
75
 
615
Horsens
8.461.294
61.170
138
 
621
Kolding
10.484.647
61.170
171
 
630
Vejle
12.290.615
61.170
201
 
657
Herning
10.383.889
58.170
179
 
661
Holstebro
8.380.260
58.170
144
 
665
Lemvig
3.371.186
58.170
58
 
671
Struer
2.973.640
58.170
51
 
706
Syddjurs
6.631.059
58.170
114
 
707
Norddjurs
5.867.772
58.170
101
 
710
Favrskov
8.030.420
58.170
138
 
727
Odder
3.795.877
61.170
62
 
730
Randers
13.293.922
58.170
229
 
740
Silkeborg
14.063.139
61.170
230
 
741
Samsø
842.797
58.170
14
 
746
Skanderborg
10.300.706
61.170
168
 
751
Århus
24.062.850
61.170
393
 
756
Ikast-Brande
4.691.037
58.170
81
 
760
Ringkøbing-Skjern
8.555.180
58.170
147
 
766
Hedensted
7.807.794
58.170
134
 
773
Morsø
3.291.677
58.170
57
 
779
Skive
7.950.910
58.170
137
 
787
Thisted
6.933.194
58.170
119
 
791
Viborg
13.262.119
58.170
228
 
810
Brønderslev
6.328.925
58.170
109
 
813
Frederikshavn
10.415.693
58.170
179
 
820
Vesthimmerland
6.440.237
58.170
111
 
825
Læsø
397.546
58.170
7
 
840
Rebild
5.040.877
58.170
87
 
846
Mariagerfjord
6.615.157
58.170
114
 
849
Jammerbugt
6.392.532
58.170
110
 
851
Aalborg
26.222.103
58.170
451
 
860
Hjørring
10.129.460
58.170
174
   
Hele landet
640.000.000
 
10.388