Oversigt (indholdsfortegnelse)
1 Bilag
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 19. april 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum

[af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. februar 2016 og var til 1. behandling den 17. marts 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og uddannelses- og forskningsministeren sendte den 2. december 2015 dette udkast til udvalget, jf. UFU alm. del – bilag 50. Den 24. februar 2016 sendte uddannelses- og forskningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 4 skriftlige henvendelser fra:

Foreningen Copenhagen Suborbitals,

GomSpace og

Ingeniørforeningen, IDA.

Uddannelses- og forskningsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Foreningen Copenhagen Suborbitals og

GomSpace.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 14 spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Christian Langballe (DF) Tilde Bork (DF) Merete Dea Larsen (DF) Anni Matthiesen (V) Hans Andersen (V) Peter Juel Jensen (V) Louise Schack Elholm (V) Thomas Danielsen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Merete Riisager (LA) Henrik Dahl (LA) nfmd. Mai Mercado (KF) Christian Rabjerg Madsen (S) Christine Antorini (S) fmd. Jeppe Bruus (S) Kaare Dybvad (S) Julie Skovsby (S) Mette Reissmann (S) Pernille Schnoor (S) Eva Flyvholm (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Torsten Gejl (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Ida Auken (RV) Jacob Mark (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


1 Bilag

Oversigt over bilag vedrørende L 128

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra uddannelses- og forskningsministeren
2
Henvendelse af 7/3-16 fra GomSpace med synspunkter til foretræde
3
Henvendelse af 3/3-16 fra Foreningen Copenhagen Suborbitals
4
Henvendelse af 15/3-16 fra Ingeniørforeningen, IDA
5
Henvendelse af 16/3-16 fra Foreningen Copenhagen Suborbitals
6
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
8
Oversendelse af powerpointpræsentationen fra den tekniske gennemgang af rumloven den 15. marts 2016, fra uddannelses- og forskningsministeren
9
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 128

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 7/3-16 fra GomSpace, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 3/3-16 fra Foreningen Copenhagen Suborbitals, og ministerens svar herpå
3
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 15/3-16 fra Ingeniørforeningen, IDA, og ministerens svar herpå
4
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 16/3-16 fra Foreningen Copenhagen Suborbitals, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvorvidt lovforslaget tager hensyn til nanosatellitter, der grundet deres beskedne størrelse ikke kan udrette store skader, og at der dermed ikke er behov for at tegne en særlig forsikring, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvornår ministeren påtænker at udmønte bemyndigelserne i lovforslaget, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilken form for forsikring der vil blive påkrævet af danske operatører i forbindelse med deres opsendelser af satellitter og raketter, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvorfor ministeren har valgt at bruge rumlovgivningen fra Belgien, Holland og Luxemburg som basis for lovforslaget, når ingen af disse lande har stor erfaring med opsendelse af satellitter og raketter, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvorfor ministeren ikke har valgt at bruge rumlovgivning fra f.eks. Frankrig, Storbritannien eller USA som basis for lovforslaget, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvorvidt lovforslagets bestemmelser om, at virksomheder, der deltager i rumaktiviteter, skal registreres eller godkendes, når virksomheden eller aktiviteterne startes, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvorvidt virksomheder, der opsender raketter, der normalt opererer i luftrummet op til 100 km over havoverfladen, men som for ganske kort tid ønsker at komme over de 100 km, vil blive omfattet af lovforslagets fulde rækkevide, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at det kan skade den danske raketindustri, hvis danske virksomheder bliver underlagt samtlige af lovforslagets bestemmelser, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm., om ministeren i forbindelse med udmøntningen af lovforslagets bemyndigelser påtænker at have dispensationsmuligheder, der kan imødekomme eventuelle uforudsete problemstillinger, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om, hvordan en eventuel faglig uoverensstemmelse mellem ESA og en dansk operatør skal løses, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå