Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udpegning af kompetente myndigheder
Kapitel 2 Optagelse på den europæiske liste
Kapitel 3 Godkendelse af skibsspecifikke skibsophugningsplaner
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF

I medfør af § 89 a, stk. 1, og § 89 b i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Kapitel 1

Udpegning af kompetente myndigheder

§ 1. Kommunalbestyrelsen er kompetent myndighed som defineret i forordningens artikel 3, stk. 1, nr. 11, hvad angår de bestemmelser i forordningen, der vedrører miljøbeskyttelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed for et skibsophugningsanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, er Miljøstyrelsen kompetent myndighed for det pågældende anlæg, jf. stk. 1.

§ 2. Arbejdstilsynet er kompetent myndighed som defineret i forordningens artikel 3, stk. 1, nr. 11, hvad angår de bestemmelser i forordningen, der vedrører arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet fører tilsyn efter lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 2

Optagelse på den europæiske liste

§ 3. Skibsophugningsanlæg, der ønsker at blive optaget på den europæiske liste, skal sende en anmodning til den kompetente myndighed, jf. § 1.

Stk. 2. Sammen med anmodningen skal der vedlægges en skibsophugningsanlægsplan samt dokumentation for, at anlægget overholder de øvrige krav i forordningens artikel 13, stk. 1.

Stk. 3. Der skal endvidere vedlægges information om

1) ophugningsmetoden,

2) arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges, og

3) den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år.

Stk. 4. Skibsophugningsanlægget skal vedlægge en erklæring om at acceptere at opfylde kravene i forordningens artikel 13, stk. 2.

§ 4. Kommunalbestyrelsen giver Miljøstyrelsen besked om anlæg, der er godkendt til at blive optaget på listen, jf. forordningens artikel 14, stk. 1, og giver samtidig Miljøstyrelsen følgende oplysninger om anlægget:

1) Ophugningsmetoden.

2) Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges.

3) Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald.

4) Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år.

5) Godkendelsens udløbsdato.

§ 5. Kommunalbestyrelsen giver Miljøstyrelsen besked om skibsophugningsanlæg, der skal tages af listen, fordi de

1) ikke længere opfylder miljøkravene i forordningens artikel 13 eller

2) ikke længere ønsker at ophugge skibe omfattet af forordningen.

§ 6. Miljøstyrelsen opretter og ajourfører en liste over danske ophugningsanlæg, der er godkendt i overensstemmelse med forordningens artikel 14, stk. 1, og giver Kommissionen meddelelse om listen.

Kapitel 3

Godkendelse af skibsspecifikke skibsophugningsplaner

§ 7. Den skibsspecifikke skibsophugningsplane, jf. forordningens artikel 7, sendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

§ 8. Når kommunalbestyrelsen har modtaget en fuldstændig skibsspecifik skibsophugningsplan, sender den en bekræftelse for modtagelse inden for tre arbejdsdage fra modtagelsen til de i forordningens artikel 7, stk. 3, angivne modtagere.

Stk. 2. Bekræftelsen skal indeholde oplysning om, at ophugningen, hvis ikke kommunalbestyrelsen inden for to uger har gjort indsigelse mod skibsophugningsplanen, jf. forordningens artikel 7, stk. 3, ved udløbet af den i § 9 nævnte frist kan gennemføres inden for rammerne af de i den skibsspecifikke skibsophugningsplan afgivne oplysninger og anlæggets godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen modtager en ufuldstændig skibsspecifik skibsophugningsplan, meddeler kommunalbestyrelsen anlægget, hvilke oplysninger der mangler, før den skibsspecifikke plan kan behandles, og den fastsætter samtidig en frist for, hvornår de manglende oplysninger skal sendes til kommunalbestyrelsen. Modtager kommunalbestyrelsen herefter de manglende oplysninger, behandler kommunalbestyrelsen anmeldelsen efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 9. Hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for to uger under henvisning til manglende overensstemmelse med anlæggets godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, har gjort indsigelse mod den skibsspecifikke skibsophugningsplan, jf. forordningens artikel 7, stk. 3, kan ophugningen gennemføres i overensstemmelse med den skibsspecifikke skibsophugningsplan.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juni 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kapitel 3 træder i kraft den 1. juli 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 1. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling