Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Tempo 100-mærke, der må påsættes påhængskøretøjer til og med den 31. december 2016
Bilag 3 Krav til den trækkende bils køreklare vægt
Bilag 4 Oplysninger til brug for erklæring om særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem på den trækkende bil
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil1)

I medfør af § 43, stk. 11, og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 385 af 27. april 2016, fastsættes i henhold til bemyndigelse efter § 134 a, stk. 1:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bil: Person- og varebil med fire eller flere hjul.

2) Påhængskøretøj: Campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil.

3) Campingvogn: Påhængsredskab til bil, der er indrettet til beboelse undtagen påhængsredskab opbygget på sættevognschassis.

4) Andet registreringspligtigt påhængskøretøj: Påhængsvogn O1, O2 og påhængsredskab til bil, undtagen campingvogn og påhængsredskab opbygget på sættevognschassis.

5) Forhandler: En i Køretøjsregisteret oprettet forhandler, der kan registrere nye, anmeldte EU-typegodkendte køretøjer uden forudgående syn og godkendelse, når køretøjet forinden er oprettet i Køretøjsregisteret af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant på baggrund af EU-overensstemmelseserklæringen (CoC-dokumentet).

6) Tempo 100-kørsel: Kørsel med øget hastighed i overensstemmelse med færdselslovens § 43, stk. 3, 3. pkt. og stk. 4, 2. pkt.

7) Tempo 100-godkendelsesattest: Attest, der udstedes i forbindelse med godkendelse og registrering af køretøjet til Tempo 100, og som indeholder tekniske oplysninger om påhængskøretøjet og oplysninger om krav til den trækkende bil.

8) Tempo 100-mærke: Et dansk mærke, jf. bilag 1 og 2, der viser, at påhængskøretøjet er godkendt til Tempo 100-kørsel.

9) Stabiliseringsanordning på påhængskøretøj: Kuglekobling, der er godkendt og mærket i henhold til ISO-standard 11555-1.

10) Stabilitetssystem på bil: Særligt elektronisk, køredynamisk stabilitetssystem, der i forbindelse med nedbremsning af hastigheden stabiliserer vogntoget.

Betingelser for Tempo 100-kørsel

§ 2. Under Tempo 100-kørsel skal påhængskøretøjet:

1) Være registreret til Tempo 100.

2) Bagpå være forsynet med et:

a) Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra, eller

b) tilsvarende mærke fra den stat, hvor påhængskøretøjet er registreret, hvis statens myndighed overfor Færdselsstyrelsen, har dokumenteret, at mærket viser, at påhængskøretøjet i staten er godkendt efter betingelser, der svarer til de tekniske krav, der er anført i § 6, og at påhængskøretøjet er underlagt nationale regler om periodisk syn.

3) Være udstyret med dæk, der opfylder kravene i § 6, stk. 4 og 5.

4) Overføre et lodret tryk på bilens kuglekobling, der er tæt på det størst mulige tryk ved påhængskøretøjets aktuelle vægt og belastning uden at overstige det teknisk tilladte tryk, som er fastsat af fabrikanten af henholdsvis bilen, bilens kuglekobling og påhængskøretøjet.

Stk. 2. Under Tempo 100-kørsel med et påhængskøretøj, der er udstyret med en stabiliseringsanordning, skal anordningen være justeret, spændt og sikret i overensstemmelse med anordningsfabrikantens anvisninger.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside de mærker, der er omfattet af stk. 1, nr. 2.

§ 3. Under Tempo 100-kørsel skal den trækkende bil opfylde følgende krav:

1) Bilens registrerede, tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.

2) Bilen skal være udstyret med blokeringsfri bremser (ABS).

3) Bilens registrerede køreklare vægt skal mindst svare til den køreklare vægt for den trækkende bil, som angivet på påhængskøretøjets Tempo 100-godkendelsesattest, og som beregnet i overensstemmelse med bilag 3, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Er bilen ikke registreret med en køreklar vægt, bestemmes bilens køreklare vægt som:

1) bilens registrerede egenvægt plus 125 kg for bil med en registreret tilladt totalvægt, der ikke overstiger 2.500 kg, eller

2) bilens registrerede egenvægt plus 150 kg for bil med en registreret tilladt totalvægt, der overstiger 2.500 kg.

Stk. 3. Under Tempo 100-kørsel skal bilens registrerede tilladte totalvægt og bilens registrerede største tilladte vægt af påhængskøretøj med bremser begge være lig med eller større end påhængskøretøjets registrerede samlede tilladte akseltryk, hvis:

1) bilen ikke har et stabilitetssystem,

2) påhængskøretøjet er udstyret med bremser og hydrauliske støddæmpere, men ikke med en stabiliseringsanordning, og

3) påhængskøretøjet er et andet registreringspligtigt påhængskøretøj, jf. § 1, nr. 4.

Stk. 4. Under Tempo 100-kørsel med et påhængskøretøj, der er registreret i udlandet, og som er forsynet med et mærke, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, litra b, skal bilens registrerede køreklare vægt mindst svare til den køreklare vægt for den trækkende bil, som beregnet i overensstemmelse med bilag 3.

§ 4. Under Tempo 100-kørsel skal gyldig Tempo 100-godkendelsesattest for påhængskøretøjet medbringes, jf. dog stk. 3. Tempo 100-godkendelsesattesten skal indeholde oplysninger, der gør det muligt at identificere køretøjet. Derudover skal attesten indeholde oplysninger om tekniske egenskaber ved påhængskøretøjet, herunder om egnethed til Tempo 100-kørsel, krav til dæk, bremser, hydrauliske støddæmpere og stabiliseringsanordning samt oplysninger om teknisk tilladt koblingstryk, samlet tilladt akseltryk og krav til køreklar vægt og tilladt totalvægt for den trækkende bil.

Stk. 2. Er den trækkende bil udstyret med et stabilitetssystem, der er nødvendig for Tempo 100-kørsel, jf. bilag 3, skal erklæring om stabilitetssystem på bilen eller oplysninger af tilsvarende karakter, der fremgår af køretøjets registreringsattest eller i Køretøjsregisteret, medbringes under Tempo 100-kørsel. Den tekst, der skal indgå i erklæringen, fremgår af bilag 4.

Stk. 3. Under Tempo 100-kørsel med et påhængskøretøj, der er registreret i udlandet, og som er forsynet med et mærke, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, litra b, skal gyldig national dokumentation for Tempo 100-godkendelsen medbringes.

Stk. 4. Dokumentation omfattet af stk. 1-3 kan forevises elektronisk.

§ 5. Hvis betingelserne for Tempo 100-kørsel i §§ 2-4 ikke er opfyldt, anses kørslen som kørsel med påhængskøretøj, jf. færdselslovens § 43, stk. 3, 1. pkt.

Betingelser for godkendelse af et påhængskøretøj til Tempo 100

§ 6. Et påhængskøretøj med stiv trækstang og et samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger 3.500 kg, kan:

1) godkendes til Tempo 100 ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer, eller

2) godkendes til Tempo 100 af forhandleren uden forudgående syn, hvis påhængskøretøjet er et fabriksnyt anmeldt EU-typegodkendt påhængskøretøj.

Stk. 2. For at blive godkendt til Tempo 100 skal påhængskøretøjet opfylde betingelserne i stk. 3-5.

Stk. 3. Køretøjet skal være egnet til kørsel med mindst 100 km i timen. Egnetheden bestemmes af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

Stk. 4. Dækkene skal være yngre end 6 år, og bestemmes ud fra det produktionstidspunkt, dækfabrikanten har mærket dækket med.

Stk. 5. Dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km i timen.

Godkendelse og registrering til Tempo 100 i Køretøjsregisteret samt udlevering af Tempo 100-mærke og Tempo 100-godkendelsesattest

§ 7. Når synsvirksomheden ved syn har konstateret, at et påhængskøretøj opfylder de tekniske krav i § 6, kan synsvirksomheden godkende påhængskøretøjet til Tempo 100, registrere påhængskøretøjet til Tempo 100 i Køretøjsregisteret og udlevere Tempo 100-godkendelsesattest samt Tempo 100-mærke, jf. dog stk. 2. Er påhængskøretøjet registreret i udlandet, registreres godkendelsen ikke i Køretøjsregisteret. Tilhører påhængskøretøjet forsvaret, bestemmer forsvaret om godkendelsen registreres i Køretøjsregisteret.

Stk. 2. Konstaterer forhandleren i forbindelse med første registrering af et fabriksnyt anmeldt EU-typegodkendt påhængskøretøj, at de tekniske krav i § 6 er opfyldt, kan forhandleren uden forudgående syn registrere påhængskøretøjet til Tempo 100 i Køretøjsregisteret. Forhandleren udleverer i den forbindelse Tempo 100-godkendelsesattest og Tempo 100-mærke.

Krav til Tempo 100-mærket og leverandør af mærket

§ 8. Tempo 100-mærket skal være udformet i overensstemmelse med kravene i bilag 1 eller 2. Påhængskøretøjer må dog ikke forsynes med mærker udformet i overensstemmelse med bilag 2 efter 31. december 2016.

Stk. 2. En leverandør af Tempo 100-mærker skal være godkendt af Færdselsstyrelsen. Konstaterer Færdselsstyrelsen efterfølgende, at de mærker en godkendt leverandør leverer, ikke lever op til kravene i denne bekendtgørelse, tilbagekalder Færdselsstyrelsen godkendelsen af leverandøren.

Stk. 3. Godkendte leverandører af Tempo 100-mærker offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Opretholdelse og afmelding af registrering til Tempo 100

§ 9. Det er til enhver tid en betingelse for opretholdelse af registreringen til Tempo 100 i Køretøjsregisteret, at påhængskøretøjet opfylder de tekniske krav i § 6 og er forsynet med et dansk Tempo 100-mærke.

Stk. 2. Godkendelse af et påhængskøretøj til Tempo 100 skal fornyes i forbindelse med periodisk syn efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 3. Konstateres det i forbindelse med syn, at de tekniske krav til påhængskøretøjet ikke længere er opfyldt, skal synsvirksomheden afmelde registrering til Tempo 100 i Køretøjsregisteret og kontrollere, at Tempo 100-mærket fjernes fra påhængskøretøjet.

Stk. 4. Påhængskøretøjets registrerede ejer kan til enhver tid afmelde registreringen til Tempo 100 i Køretøjsregistret på betingelse af, at det danske Tempo 100-mærke samtidig fjernes fra påhængskøretøjet.

Erstatningsmærker

§ 10. Et Tempo 100-mærke, der er væsentligt beskadiget, skal fjernes helt.

Stk. 2. En synsvirksomhed må udlevere et erstatningsmærke, hvis et påhængskøretøj, der er registreret til Tempo 100 i Køretøjsregisteret, ikke længere er forsynet med et Tempo 100-mærke.

Forsvarets påhængskøretøjer

§ 11. Forsvaret kan for forsvarets påhængskøretøjer varetage de opgaver, der efter §§ 7, 9 og 10 varetages af synsvirksomheder, i overensstemmelse med de bestemmelser om syn af forsvarets køretøjer, som er fastsat af forsvarsministeren i medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Straf

§ 12. Med bøde straffes den registrerede ejer eller, hvis påhængskøretøjet er registreret med en bruger, den registrerede bruger, af et påhængskøretøj, der er forsynet med Tempo 100-mærke, uden at påhængskøretøjet er godkendt og registreret til Tempo 100, jf. § 7.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 12. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

100-mærke


Bilag 2

Tempo 100-mærke, der må påsættes påhængskøretøjer til og med den 31. december 2016

100-mærke2

Tempo 100-mærke har særlige kendetegn, der skal sikre, at:

1. Mærket ikke kan kopieres uden at blive mat.

2. Mærket går i stykker, hvis det afmonteres.


Bilag 3

Krav til den trækkende bils køreklare vægt

Den køreklare vægt bestemmes beregningsmæssigt ved at dividere påhængskøretøjets samlede tilladte akseltryk med den relevante af følgende køretøjs- og udstyrsbestemte X-værdier:

Udstyr på påhængskøretøj og trækkende bil.
X-værdi for campingvogn
X-værdi for andet registreringspligtigt påhængskøretøj
Påhængskøretøj uden bremser, med eller uden hydrauliske støddæmpere og med eller uden stabiliseringsanordning.
Bil med eller uden stabilitetssystem.
0,3
0,3
Påhængskøretøj med bremser, men uden hydrauliske støddæmpere, og med eller uden stabiliseringsanordning.
Bil med eller uden stabilitetssystem.
0,3
0,3
Påhængskøretøj med bremser og hydrauliske støddæmpere, men uden stabiliseringsanordning.
Bil uden stabilitetssystem.
0,8
1,1
Påhængskøretøj med bremser, hydrauliske støddæmpere og stabiliseringsanordning.
Bil med eller uden stabilitetssystem.
1,0
1,2
Påhængskøretøj med bremser, hydrauliske støddæmpere og uden stabiliseringsanordning.
Bil med stabilitetssystem.
1,0
1,2


Bilag 4

Oplysninger til brug for erklæring om særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem på den trækkende bil

På erklæring om særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem på den trækkende bil skal følgende tekst indgå sammen med de køretøjsrelevante oplysninger:

 

I medfør af § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil, erklæres det hermed, at:

følgende bil med blokeringsfri bremser (ABS):

Bilfabrikat:
 
   
Model:
 
   
Stelnummer:
 

er udstyret med et særligt elektronisk køredynamisk stabilitetssystem, der i forbindelse med nedbremsning af hastigheden stabiliserer vogntoget.

Erklæringen skal medbringes i forbindelse med Tempo 100-kørsel og på forlangende forevises for politiet.

Erklæringen er afgivet den:
 
Firmastempel:
 
Navn med tilhørende underskrift:
 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU (informationsproceduredirektivet).