Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål

§ 1

I bekendtgørelse nr. 66 af 25. januar 2012 om online væddemål, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1358 af 12. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 5, § 36, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60, stk. 1, i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 22. januar 2016, og § 17, stk. 2, § 19, stk. 1, og § 46, stk. 1, i lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 2, ændres »§ 42, stk. 5« til: »§ 42, stk. 4 og 5«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 8. juni 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen