Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om notarialforretninger

 

I medfør af § 14, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, og arvelovens § 41, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. september 1986, fastsættes:

Kapitel 1

Kompetence

§ 1. Notaren har til opgave at overvære eller selv at foretage handlinger af retlig betydning for ved sin bekræftelse at sikre en dokumentation, der efter lovgivning eller praksis tillægges særlig beviskraft.

§ 2. Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.

    Stk. 2. Når hensynet taler herfor, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.

    Stk. 3. Er det ikke muligt at skaffe en notar fra retskredsen til stede, kan notarialforretningen om nødvendigt udføres af en notar fra en anden byret.

    Stk. 4. Notaren foretager notarialforretninger for enhver, uanset dennes tilknytning til retskredsen.

Kapitel 2

Fremgangsmåden ved notarialforretninger

§ 3. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal give notaren de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Notaren kan bestemme, at anmodningen skal være skriftlig og vedlagt de dokumenter, som notaren finder nødvendige.

§ 4. Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal om nødvendigt sørge for medvirken af en tolk eller døvetolk, som notaren kan godkende.

§ 5. Notaren fastsætter tid og sted for notarialforretningen og underretter den, der har anmodet om forretningens foretagelse, herom.

§ 6. Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af handlingen eller dokumentets indhold og af notarens medvirken.

Kapitel 3

Godtgørelse af identitet

§ 7. Den, der ønsker at få foretaget en notarialforretning, skal ved forevisning af pas, kørekort, ved bekræftelse af en advokat eller på anden betryggende måde godtgøre sin identitet over for notaren.

    Stk. 2. Ved oprettelse af testamente eller tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær skal opretteren tillige godtgøre sit personnummer, såfremt vedkommende er registreret i Det Centrale Personregister. Er dette ikke tilfældet, skal vedkommende godtgøre sin fødselsdato.

Kapitel 4

Notarialprotokoller

§ 8. Enhver notarialforretning noteres i en notarialprotokol, der skal indeholde en kort beskrivelse af notarialforretningen.

Kapitel 5

Notarialattest

§ 9. Hvis notarialforretningen angår et dokument, forsyner notaren dokumentet med en beskrivelse af notarialforretningen (notarialattest).

    Stk. 2. I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges som en selvstændig skrivelse, eventuelt som en udskrift af notarialprotokollen.

§ 10. Notarialattesten skal indeholde oplysning om

1) tid og sted for notarialforretningen,

2) hvordan identiteten på den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, er godtgjort,

3) rettelser eller tilføjelser i dokumentet, og

4) særlige oplysninger af betydning for notarialforretningen.

    Stk. 2. Ved oprettelse af en testamentarisk disposition bør notarialattesten tillige indeholde oplysning om notarens vurdering af, om opretteren var i stand til fornuftmæssigt at foretage den pågældende handling.

Kapitel 6

Fremmede sprog

§ 11. Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i dokumenter på et sprog, der er fremmed for notaren eller den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 12. Notaren kan udfærdige notarialattesten på et fremmed sprog, som notaren behersker i fornødent omfang.

Kapitel 7

Genparter

§ 13. Ønskes en genpart af et testamente eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, opbevaret på dommerkontoret, skal genparten være udfærdiget på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, jf. stk. 2. Genpart af testamenter og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1.

    Stk. 2. Genparter fremstilles af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.

§ 14. Genparten skal være tydelig og letlæselig. En maskinskreven genpart skal være det første eksemplar eller det første gennemslag. Genparten skal gengive teksten uden overflødige mellemrum, og den må ikke afbrydes af blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider. Genpart i form af fotokopi kan anvendes, såfremt genparten er fremstillet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, og dokumentet er skrevet på maskine, ved anvendelse af stempel eller lignende.

§ 15. Genparter opbevares på betryggende måde på dommerkontoret.

    Stk. 2. Genparter kan efter Justitsministeriets bestemmelse opbevares i elektronisk form.

Kapitel 8

Udskrifter af notarialprotokoller m.v.

§ 16. Den, der har fået foretaget en notarialforretning, samt andre, der har en retlig interesse i forretningen, kan efter reglerne i retsplejelovens § 41 hos notaren få udleveret en udskrift af notarialprotokollen og af de øvrige dokumenter vedrørende notarialforretningen, som opbevares på dommerkontoret.

Kapitel 9

Centralregistret for Testamenter

§ 17. Testamenter og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 15 i lov om forældremyn-dighed og samvær, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 18. Registret føres ved Københavns Byret. Præsidenten for Københavns Byret er ansvarlig for registret.

§ 19. Notaren foretager indberetning til centralregistret. Indberetningen sker elektronisk eller ved brug af et indberetningskort godkendt af Justitsministeriet.

Kapitel 10

Lodtrækninger

§ 20. Notaren foretager lodtrækninger enten manuelt eller ved hjælp af edb.

    Stk. 2. Notaren kan forlange, at de i en lodtrækning deltagende lodder skal være fortløbende nummereret.

§ 21. Såfremt der til lodtrækningen anvendes et edb-program, der stilles til rådighed af den, der har anmodet om lodtrækningens foretagelse, kan notaren forlange en sagkyndig erklæring om, at programmet opfylder de krav, der med rimelighed kan stilles til tilfældig udvælgelse af vindende numre.

§ 22. Notaren skal i notarialprotokollen indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. Instruks nr. 288 af 28. november 1924 for Notaren og Undernotarerne i København og bekendtgørelse nr. 306 af 13. juli 1942 om foretagelse af Notarialforretninger uden for København ophæves.

§ 24. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Bilag 1

Opretterens fulde navn samt fødenavn

 

Efternavn

 

Cpr.nr.

Samtlige fornavne

 

 

Bopæl

 

 

Medopretterens fulde navn samt fødenavn

 

Efternavn

 

Cpr.nr.

Samtlige fornavne

 

 

[ ] Testamente eller kodicil

 

[ ] Testamente eller kodicil indeholdende en
tilkendegivelse efter § 15 i lov om
forældremyndighed og samvær
(børnetestamentarisk disposition)

 

[ ] Tilkendegivelse efter § 15 i lov om
forældremyndighed og samvær
(børnetestamente)

 

[ ] Annullation

 

Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 15 i lov om forældremyndighed og samvær/annullation;

senest / -19 , oprettet i

 

Anmelder:

Originalen stemplet med kr.:

 

Justitsministeriet, den 30. november 1998

Frank Jensen

/Marianne Samuelsson