Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 27. april 2016

Betænkning

over

I. Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

II. Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

(Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

[begge af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Miljø- og fødevareministeren har stillet 11 ændringsforslag til lovforslag nr. L 147 og 1 ændringsforslag til lovforslag nr. L 148.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 3. marts 2016 og var til 1. behandling den 30. marts 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

To lovforslag behandles samlet

De to lovforslag L 147 og L 148 er behandlet under et i udvalget.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljø- og fødevareministeren sendte den 15. september 2016 dette udkast til udvalget, jf. MOF (folketingsåret 2014-15, 2. samling) alm. del – bilag 60. Den 3. marts 2016 sendte miljø- og fødevareministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 23 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Alternativets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget mener overordnet set, at lovforslaget er positivt og nødvendigt. Det implementerer det reviderede VVM-direktiv i det meste af dansk lovgivning, og det er vigtigt, at dette bliver gjort. Generelt mener ALT og SF, at loven med krav til redegørelser for afgørelser, krav til kvalitet i miljøvurderingsrapporten og bedre afrapportering vil være en fordel for miljøet. ALT og SF vil derfor stemme for forslaget. Vi har dog en række forbehold, som vi gerne havde set inddraget i forslaget. Det drejer sig om følgende:

Husdyrbrugslovgivningen omfattes ikke af lovforslaget, og det er for så vidt i orden. Men det betyder omvendt, at VVM-reglerne og det reviderede direktiv skal indarbejdes i husdyrbrugslovgivningen. Der er ikke noget, som tyder på, at man er i gang med dette. Helt tilbage fra 2007 har der været problemer i forhold til korrekt implementering af VVM-direktivet på husdyrbrugsområdet. Det skal der selvfølgelig strammes op på.

ALT og SF er samtidig helt uforstående over for, at Transport- og Bygningsministeriets ressortområde skal undtages fra loven og have sin egen lov. I denne særlov ser der desuden ud til at være væsentlige problemer i forhold til den almindelige klageadgang inden for natur- og miljøområdet.

Yderligere vil ALT og SF påpege det ufordelagtige i ændringerne af bilagene om, hvornår et projekt skal følges af en VVM-redegørelse (bilag 1), og hvornår en VVM-redegørelse kun er nødvendig, hvis der er væsentlige miljøkonsekvenser (bilag 2). Vi har særlig hæftet os ved, at der sker en forringelse af miljøbeskyttelsen, når havbrugene flyttes fra bilag 1 til 2 (så der kun skal laves VVM, hvis der er væsentlige miljøkonsekvenser). Ændringen foretages for at harmonisere reglerne mellem havbrug på havet og de kystnære havbrug, der kun skal følges af en VVM, hvis der er væsentlige miljøkonsekvenser. Fremover skal dette gælde for begge typer havbrug. Vi mener, at en harmonisering bør komme miljøet til gode, således at der kræves VVM, uanset hvor brugene placeres i forhold til kysten, idet brugene har massive miljøpåvirkninger. Derudover bør muslingeanlæg og lign. specifikt nævnes under bilag 2. I dag er de ikke nævnt nogen steder. De kan f.eks. placeres efter intensivt fiskeopdræt unger nr. 1.f. Anlæggene er miljømæssigt problematiske og bør derfor indgå i bilag 2.

Endelig mener ALT og SF, at der bør ske en sænkelse af grænseværdien for, hvornår størrelsen på råstofgravning udløser VVM-pligt (ændring i bilag 1). Det skyldes, at mange råstofgrave holder sig præcist under grænsen for VVM-pligt, og dermed kan man grave mange på hinanden følgende råstofgrave i samme område, uden at det udløser VVM-pligt, og uden at miljøkonsekvenserne vurderes samlet. Der er så at sige økonomisk aktivitet omkring grænseværdien til skade for miljøet. Det bør ikke kunne betale sig, og derfor bør grænseværdien sænkes.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

til

I. Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Til § 4

Af miljø- og fødevareministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 1 indsættes efter »der alene tjener et« ordet: »nationalt«.

[Sproglig ensretning]

Til § 5

2) Nr. 6, litra b, affattes således:

»b) Andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder dem, der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden.«

[Præcisering af projektdefinitionen]

Til § 31

3) I stk. 1 udgår »samt ændringer heri«, og »ansøgning« ændres til: »projekt«.

[Korrektion]

Til § 32

4) I stk. 3 udgår »samt ændringer heri«.

[Korrektion]

Til § 34

5) I stk. 1, 1. pkt., ændres »godkendte program« til: »godkendte eller vedtagne program«.

[Korrektion]

Til § 38

6) I stk. 3 og 4 ændres »sundheden« til: »menneskers sundhed«.

[Sproglig præcisering]

7) I stk. 3 ændres »rimelig frist« til: »passende frist«.

[Sproglig præcisering]

8) I stk. 4 udgår »udkast til«, ordene »dens eller dets« ændres til: »projektets«, og ordet »frist« ændres til: »passende frist«.

[Korrektion og sproglig præcisering]

Til § 43

9) I stk. 1 ændres »en under ministeriet« til: »en under Miljø- og Fødevareministeriet og en under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet«, og »ministeren« ændres til: »ministrene«.

[Præcisering af, at der er tale om to ministerier]

Til § 46

10) I stk. 3 ændres »de tilsynsførende ministre« til: »den tilsynsførende minister«.

[Sproglig præcisering]

Til bilag 1

11) I nr. 28 ændres »punkt 28« til: »nr. 27«.

[Korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede ændring har til formål at ensrette sprogbrugen ved i overensstemmelse med bemærkningerne udtrykkeligt at fastslå, at undtagelsen i lovforslagets § 4 vedrører projekter, der alene tjener et nationalt forsvarsformål, ligesom lovforslagets § 3 undtager planer og programmer, der alene tjener et nationalt forsvarsformål.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring præciserer, at projektdefinitionen efter lovforslagets § 5, nr. 6, litra b, omfatter alle andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, som ikke er omfattet af lovforslagets § 5, nr. 6, litra a. Den foreslåede ændring er en ordret implementering af VVM-direktivets artikel 1, stk. 2, litra a.

Til nr. 3

De foreslåede ændringer, hvorved ordene »samt ændringer heri« udgår, sikrer, at udtrykket planer og programmer anvendes ens overalt i lovforslaget. Ændringer af planer og programmer er således fortsat omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lovforslagets § 2, stk. 2. Endvidere foreslås en sproglig præcisering af, at det er projektet og ikke ansøgningen der miljøvurderes.

Til nr. 4

Den foreslåede ændring sikrer, at udtrykket planer og programmer anvendes ens overalt i lovforslaget. Ændringer af planer og programmer er således fortsat omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lovforslagets § 2, stk. 2.

Til nr. 5

Med den foreslåede ændring præciseres det, at pligten til offentliggørelse vedrører det endeligt godkendte eller vedtagne program. Det har således ikke været hensigten, at myndighedens offentliggørelsespligt ikke skulle gælde for vedtagne programmer.

Til nr. 6

De foreslåede ændringer præciserer, at det er »menneskers sundhed«, der også skal beskrives ved de mulige grænseoverskridende virkninger. Hermed bringes bestemmelserne i overensstemmelse med lovforslagets formålsbestemmelse i § 1, stk. 2, som også nævner »menneskers sundhed«.

Til nr. 7

Den foreslåede ændring af lovforslagets § 38, stk. 3, har til formål at tilpasse bestemmelsens ordlyd vedrørende frist for afgivelse af bemærkninger til øvrige bestemmelser i lovforslaget, som stiller krav om en passende frist.

Til nr. 8

De foreslåede ændringer præciserer for det første, at det er den af bygherren udarbejdede miljøkonsekvensrapport, som miljø- og fødevareministeren sender i høring hos myndighederne i de lande, som kan blive berørt af en grænseoverskridende miljøpåvirkning. Det fremgår af VVM-direktivets artikel 7, stk. 2, der henviser til artikel 6, stk. 1 og 2. For det andet foretages en sproglig tilretning. For det tredje foreslås, at det præciseres, at der skal angives en passende frist for afgivelse af bemærkninger. Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 7 og har til formål at ensrette kravene til høringsfristen.

Til nr. 9

I lovforslagets § 43, stk. 1, foretages en sproglig præcisering for at tydeliggøre, at der er tale om to ministerier og deres tilhørende styrelser samt to kompetente ministre.

Til nr. 10

Ved den foreslåede ændring foretages en sproglig præcisering, således at der i 2. pkt. fastsættes en forpligtelse til at foretage indberetning til den tilsynsførende minister, således at bestemmelsen afspejler ordlyden af 1. pkt.

Til nr. 11

Lovforslagets bilag 1, nr. 28, indeholder en henvisning til andre områder end de i punkt 28 nævnte, hvor der skulle have været henvist til de i nr. 27 nævnte områder. Det rettes der op på ved ændringsforslaget.

Ændringsforslag

til

II. Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Til § 8

1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 89, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 1, nr. 4« til: »§ 8, stk. 1, nr. 3«.«

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

§ 89, stk. 2, i lov om elforsyning indeholder en henvisning til § 8, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning. Med lovforslaget foreslås § 8, stk. 1, nr. 3, ophævet, og § 8, stk. 1, nr. 4, bliver herefter § 8, stk. 1, nr. 3, jf. bemærkningerne til § 8, nr. 1. Som en konsekvens heraf foreslås således § 8, stk. 1, nr. 4, ændret til § 8, stk. 1, nr. 3.

René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) fmd. Ib Poulsen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Lise Bech (DF) Karina Due (DF) Erling Bonnesen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Thomas Danielsen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Jacob Jensen (V) Carsten Bach (LA) Mette Bock (LA) Mette Abildgaard (KF) Bjarne Laustsen (S) Lea Wermelin (S) nfmd. Kaare Dybvad (S) Jesper Petersen (S) Malte Larsen (S) Simon Kollerup (S) Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Christian Poll (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Andreas Steenberg (RV) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)46
Dansk Folkeparti (DF)37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)34
Enhedslisten (EL)14
Liberal Alliance (LA)13
Alternativet (ALT)10
Radikale Venstre (RV)8
Socialistisk Folkeparti (SF)7
Det Konservative Folkeparti (KF)6
Inuit Ataqatigiit (IA)1
Siumut (SIU)1
Tjóðveldi (T)1
Javnaðarflokkurin (JF)1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 147 og L 148

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar fra miljø- og fødevareministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslagene
3
Tidsplan for udvalgets behandling af forslagene
4
Ændringsforslag fra miljø- og fødevareministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 147 og 148

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvordan hjemmelen i forslagets § 44 tænkes udnyttet m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om VVM-direktivets mulighed for at fastsætte bagatelgrænser for, hvornår et projekt skal VVM-screenes m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om mulighed for genoptagelse af en tilladelse er overimplementering, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvorfor ministeren finder, at husdyrprojekter ikke skal omfattes af lovforslaget, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om oplysnings- og vurderingskravet for husdyrbrug, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om hørings- og offentliggørelseskravet for husdyrbrug, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvornår der er tale om en plan henholdsvis et program for husdyrbrug m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvor i loven der indføres kortere høringsfrister end i dag, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om loven begrænser klagemuligheden for borgerne sammenholdt med i dag, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om konkret liste over de projekttyper, som er taget ud af bilag 1 og bilag 2, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvilke bestemmelser der er udeladt ud fra en politisk vurdering af, at der ville være tale om overimplementering, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om bistand til ændringsforslag, som sikrer, at havbrug altid er VVM-pligtige, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om lovens forhold til vandrammedirektivet og Natura 2000, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om husdyrreguleringen underimplementerer direktiverne m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, hvordan kumulative effekter inddrages, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om at inddrage projekter, som er omfattet af Transport- og Bygningsministeriets lovgivning, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om sikring af, at Århuskonventionens krav om offentlig høring og åbenhed overholdes, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om, hvilke konsekvenser vedtagelsen af L 147 vil have for antallet af VVM-undersøgeler og miljøscreeninger, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om ønsket om at gøre scoping obligatorisk for projekter på havområdet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om at gøre akvakulturanlæg VVM-pligtige, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om sikring af, at projekter bliver screenet VVM-pligtige m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om konkrete ændringer af miljøgodkendelse og hyppigheden af tilsyn ved en vedtagelse af L 147, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om godkendelsespligt m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå