Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. april 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

[af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 10 ændringsforslag til lovforslaget. Sundheds- og ældreministeren har stillet ændringsforslag nr. 1, 5-7 og 10. Radikale Venstres medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 2-4, 8 og 9.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. februar 2016 og var til 1. behandling den 1. april 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og sundheds- og ældreministeren sendte den 22. december 2015 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 136. Den 26. februar 2016 sendte sundheds- og ældreministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1, 5-7 og 10 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de under nr. 2-4, 8 og 9 stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1, 5-7 og 10 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 2-4, 8 og 9 stillede ændringsforslag.

Liberal Alliances medlemmer af udvalget bakker op om selve lovliggørelsen af elektroniske cigaretter med nikotin, men lovforslaget er desværre behæftet med så meget regulering, registrering og overflødigt bureaukrati, at LA ikke kan støtte det. I England har man bestemt, at det kun er produkter, som kan indeholde nikotinholdig e-væske, der skal registreres, og gebyret er 2.200 kr. for registrering og 600 kr. årligt for vedligeholdelse. I Danmark er de tilsvarende gebyrer 36.900 kr. pr. produkt for registrering og 14.700 kr. årligt for vedligeholdelse, og da det p.t. gælder for alle enheder, kan det løbe op i en meget voldsom årlig udgift. Den detaljerede regulering vedrørende størrelser på flasker på maks. 10 ml og tanke på maks. 2 ml lader også til at være unødig regulering.

Lovforslaget er et eksempel på, at myndighederne såvel i Danmark som i EU går langt over stregen i forhold til at regulere og lovgive om forhold, som kun går ud over den enkelte borger, og som man derfor burde lade den enkelte borger selv træffe beslutninger om. Politikerne skal ikke overtage hver enkelt borgers private ansvar, men tværtimod lade alle sunde og raske borgere bestemme over deres egen krop og træffe beslutninger om egne forhold.

Lovforslaget kunne have medført en god og tiltrængt liberalisering, men drukner i regulering og bureaukrati, og derfor er Liberal Alliance imod det.

Et andet mindretal i udvalget (RV) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1-9 stillede ændringsforslag.

Radikale Venstres medlem af udvalget er enig med de toneangivende organisationer, der ønsker, at elektroniske cigaretter på grund af deres kræftfremkaldende stoffer sidestilles med almindelige cigaretter. Det er bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Hjerteforeningen og Dansk Selskab for Folkesundhed.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af sundheds- og ældreministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Note 2 til titlen affattes således:

»2) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU (informationsproceduredirektivet).«

[Ændring af henvisning]

Til § 1

Af et mindretal (RV):

2) I stk. 2 udgår »kapitel 2,«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3]

Til kapitel 2

3) Kapitlet (§§ 3 og 4) udgår.

[Udeladelse af bestemmelser om anvendelse af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin som følge af ændringsforslag nr. 8]

Til § 33

4) I stk. 1, nr. 1, udgår »§ 3, stk. 1 og 4,«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3]

Til § 34

Af sundheds- og ældreministeren, tiltrådt af udvalget:

5) I stk. 1-3 ændres »den 20. maj« til: »den 7. juni«.

[Ændres for at overholde EU’s notifikationsprocedures standstillperiode]

6) I stk. 4 ændres »For aftaler, der er indgået før den 20. maj 2016, træder bestemmelsen i § 17 dog først i kraft den 20. maj 2018« til: »For aftaler, der er indgået før den 7. juni 2016, finder bestemmelsen i § 17 dog først anvendelse fra den 7. juni 2018«.

[Lovteknisk ændring og konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 5]

Til § 35

7) Datoen »den 20. maj« ændres til: »den 7. juni«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 5]

Til § 37

Af et mindretal (RV):

8) Paragraffen affattes således:

»§ 37. I lov om røgfri miljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 512 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 532 af 26. maj 2010 og lov nr. 607 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes i kapitel 1:

»§ 3 a. Lovens bestemmelser om rygning gælder også for brug af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin, jf. lov om elektroniske cigaretter m.v.««

[Ændring af lov om arbejdsmiljø udelades, og i stedet ændres lov om røgfri miljøer, således at lovens bestemmelser om rygning også gælder for brug af elektroniske cigaretter]

Til § 38-40

9) Paragrafferne udgår.

[Ændringer af lov om sikkerhed til søs, lov om luftfart og offshoresikkerhedsloven udelades]

Til § 40

Af sundheds- og ældreministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af RV):

10) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 66 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »loven« til: »lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v.««

[Lovteknisk ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at note 2 ændres til »Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU (informationsproceduredirektivet).«

Ændringen foreslås, for at note 2 er retvisende, i forhold til hvilket direktiv der er notificeret efter.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at det ved ændringsforslag nr. 3 foreslås, at lovforslagets kapitel 2 udgår.

Til nr. 3

Det foreslås, at lovforslagets kapitel 2 om anvendelse af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin udgår. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med, at det i ændringsforslag nr. 8 foreslås bestemt, at reglerne om rygning i lov om røgfri miljøer også skal gælde for brug af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at det ved ændringsforslag nr. 3 foreslås, at lovforslagets kapitel 2 udgår.

Til nr. 5

Det foreslås, at lovens ikrafttrædelsesdato i den foreslåede § 34, stk. 1, ændres fra den 20. maj 2016 til den 7. juni 2016.

Ændringen er nødvendig for at overholde den standstillperiode, der følger af EU’s notifikationsprocedure, jf. bilag 7.

Til nr. 6

Det foreslås, at ordlyden i den foreslåede § 34, stk. 4, ændres fra »For aftaler, der er indgået før den 20. maj 2016, træder bestemmelsen i § 17 dog først i kraft den 20. maj 2018« til: »For aftaler, der er indgået før den 7. juni 2016, finder bestemmelsen i § 17 dog først anvendelse den 7. juni 2018«.

Ændringen er en konsekvensrettelse som følge af ændringen af lovens ikrafttrædelsesdato i lovforslagets § 34, stk. 1.

Til nr. 7

Det foreslås, at datoen i den foreslåede § 35 ændres fra »den 20. maj 2016« til: »den 7. juni 2016«.

Ændringen er en konsekvensrettelse som følge af ændringen af lovens ikrafttrædelsesdato i lovforslagets § 34, stk. 1.

Til nr. 8

Der foreslås indsat en bestemmelse i lov om røgfri miljøer om, at lovens bestemmelser om rygning også skal gælde for brug af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin. Ændringsforslaget indebærer således, at brug af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin sidestilles med tobaksrygning ved anvendelsen af reglerne i lov om røgfri miljøer.

Samtidig indebærer ændringsforslaget, at ændringen af arbejdsmiljøloven i den hidtidige affattelse af lovforslagets § 37 udelades. Ændringen af arbejdsmiljøloven vil indebære, at Arbejdstilsynets tilsyns- og påbudskompetence med hensyn til overholdelsen af lov om røgfri miljøer udstrækkes til også at gælde for overholdelse af reglerne om brug af elektroniske cigaretter i lovforslagets kapitel 2. Dette savner selvstændigt formål, når det samtidig foreslås, at lovforslagets kapitel 2 udgår, og at reguleringen af brugen af elektroniske cigaretter i stedet skal fremgå af lov om røgfri miljøer, hvilket naturligvis også indebærer, at Arbejdstilsynets eksisterende kompetence også vil gælde for brug af elektroniske cigaretter.

Til nr. 9

Det foreslås, at lovforslagets §§ 38-40 udgår. Ved de pågældende bestemmelser ændres lov om sikkerhed til søs, lov om luftfart og offshoresikkerhedsloven, således at henholdsvis Søfartsstyrelsens, transportministerens og beskæftigelsesministerens tilsyns- og påbudskompetencer med hensyn til overholdelsen af lov om røgfri miljøer udstrækkes til også at gælde for overholdelse af reglerne om brug af elektroniske cigaretter i lovforslagets kapitel 2. Dette savner selvstændigt formål, når det samtidig foreslås, at lovforslagets kapitel 2 udgår, og at reguleringen af brugen af elektroniske cigaretter i stedet skal fremgå af lov om røgfri miljøer, hvilket naturligvis også indebærer, at de pågældende myndigheders eksisterende kompetencer også vil gælde for brug af elektroniske cigaretter.

Til nr. 10

Det foreslås, at der til den foreslåede § 40 tilføjes et nyt nummer med følgende ordlyd: » I § 66 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »loven« til: »lovgivningen om røgfri miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v.«

Ændringen foreslås af lovtekniske årsager.

Liselott Blixt (DF) fmd. Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Jane Heitmann (V) Eva Kjer Hansen (V) Hans Andersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF) Erik Christensen (S) Flemming Møller Mortensen (S) nfmd. Jeppe Bruus (S) Julie Skovsby (S) Karin Gaardsted (S) Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Carolina Magdalene Maier (ALT) Torsten Gejl (ALT) Lotte Rod (RV) Jonas Dahl (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 144

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra sundheds- og ældreministeren
2
Notat om implementering af tobaksvaredirektivet
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Forslag om høring om lovforslaget
6
1. udkast til betænkning
7
Orientering vedr. ændret ikrafttrædelse for L 144, fra sundheds- og ældreministeren
8
Ændringsforslag fra sundheds- og ældreministeren
9
2. udkast til betænkning