Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret bl.a. ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og lov nr. 1877 af 29. december 2015 og senest ved § 8 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 6, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 7 og 8«.

2. § 47, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-12 bliver herefter stk. 7-11.

3. I § 47, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

4. I § 47, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 4-9« til: »stk. 4-8«, og »stk. 11« ændres til: »stk. 10«.

5. I § 47, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 10« til: »stk. 9«.

6. I § 49, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 4-8 eller stk. 10, nr. 1 eller 2« til: »stk. 4-7 eller stk. 9, nr. 1 eller 2«.

7. I § 50, stk. 2, ændres »stk. 10, nr. 1 og 2« til: »stk. 9, nr. 1 og 2«, og »stk. 8, nr. 2 og 3« ændres til: »stk. 7, nr. 2 og 3«.

8. I § 51, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 4-8 og stk. 10, nr. 1 og 2« til: »stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1 og 2«.

9. I § 52, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

10. I § 66, stk. 2, ændres »§ 47, stk. 7 og 11« til: »§ 47, stk. 10«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på tilsagn efter § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, der er ydet før lovens ikrafttræden. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 47, stk. 9, 10 og 12, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

Givet på Fredensborg Slot, den 3. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt