Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. maj 2016)

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeren (Inger Støjberg):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)

(Lovforslag nr. L 188)

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af en ny integrationsgrunduddannelse (IGU).

Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker at sikre effektive veje til det ordinære arbejdsmarked, som løfter beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Samtidig skal det sikres, at den enkelte løftes til at kunne varetage et job på almindelige danske arbejdsmarkedsvilkår.

På den baggrund har DA og LO udarbejdet et fælles forslag til en ny 2-årig integrationsgrunduddannelse. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at tilslutte sig forslaget som et væsentligt bidrag til inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel at løfte flygtninge og familiesammenførtes beskæftigelse og til at styrke integrationen generelt.

Med integrationsgrunddannelsen får flygtninge og familiesammenførte adgang til både praktisk oplæring på en virksomhed (som aflønnes med elevløn) og til offentlig betalt skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse, og bliver samtidig selvforsørgende i et ustøttet ansættelsesforhold.

I forhold til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (løntilskud og virksomhedspraktik) udgør integrationsgrunduddannelsen en væsentlig mindre bureaukratisk ordning for både virksomhed, udlænding og kommune, idet virksomhed og udlænding selv aftaler ansættelsesforholdet uden kommunens mellemkomst. Virksomheder, der etablerer og gennemfører integrationsgrunddannelser, bliver tilgodeset med en bonus.

Integrationsuddannelsen indføres som en 3-årig forsøgsordning.

Forslaget indeholder en række bemyndigelsesbestemmelser, som udmøntes med inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Aftalen med arbejdsmarkedets parter, som lovforslaget udmønter, forudsætter igangsættelse af integrationsgrunddannelsen pr. 1. juli 2016. Det har nødvendiggjort, at lovforslaget har været sendt i høring med afkortet høringsfrist.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.