Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

(Justering af fremdriftsreformen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse.«

2. § 5, stk. 3, ophæves.

3. § 5 a ophæves.

4. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 5 a« til: »jf. § 5, stk. 1, nr. 3«.

5. I § 8, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om særlig anvendelse af karakterkrav.«

6. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om universitetets pligt til at fastsætte interne regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver ved de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, herunder eventuelle krav til studieaktivitet. Ministeren fastsætter desuden regler om tilmelding af bachelorstuderende til fag og prøver på kandidatuddannelse.«

7. I § 19, stk. 1, udgår »og 4«.

8. I § 19, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ved uddannelser, for hvilke ministeren har fastlagt maksimumsrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. § 4, stk. 5, fastsættes tilskuddet i overensstemmelse hermed.«

9. § 19, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-12 bliver herefter stk. 3-11.

10. § 19, stk. 8, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ministeren fastsætter regler om, hvilke studerende der kan udløse tilskud efter stk. 1 og om opgørelse af antal årsstuderende, herunder at tilskuddet kan reduceres ved optag ud over en fastlagt maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen, eller hvis uddannelsesaktiviteten i betydeligt omfang overskrider, hvad maksimumsrammen tilsiger.«

11. I § 19, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »efter stk. 10« til: »efter stk. 9«.

12. I § 19, stk. 12, der bliver stk. 11, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

13. I § 26, stk. 1, udgår »§ 26 a, og«.

14. I § 26, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 1, 8 og 10« til: »§ 19, stk. 1, 7 og 9«.

15. § 26, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 3-9.

16. I § 26, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-5«.

17. I § 26, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 1 og 6« til: »stk. 1 og 5«.

18. I § 26, stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 6, 3. pkt., ændres »§ 19, stk. 10« til: »§ 19, stk. 9«.

19. I § 26, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

20. § 26 a ophæves.

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 633 af 12. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »tilmelding til og afmelding fra prøver,«: »herunder eventuelle krav til studieaktivitet,«.

2. I § 22 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at uddannelser omfattet af denne lov, som udbydes af universiteter i medfør af universitetslovens § 7, kan følge regler om prøver og eksamen og tilmelding til og afmelding fra fag og prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, for bacheloruddannelser ved universiteterne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »tilmelding af studerende til uddannelseselementer«: », eventuelle krav til studieaktivitet«.

§ 4

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »tilmelding til og afmelding fra prøver«: »og eventuelle krav til studieaktivitet«.

§ 5

I lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) uddannelsernes niveau, indhold og varighed samt om en institutions pligt til at fastsætte interne regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver ved de enkelte uddannelser, herunder eventuelle krav til studieaktivitet,«.

2. § 12, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 2-9.

3. I § 12, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »nr. 6« til: »nr. 5«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1-4, 7, 9 og 11-20, træder i kraft den 1. september 2016 og har virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse den 1. februar 2017 eller senere.

Stk. 3. De hidtidige regler, som er fastsat i medfør af § 8, stk. 3, i den gældende universitetslov, finder fortsat anvendelse, indtil universitetet har fastsat interne regler inden for den ramme, som ministeren fastsætter i medfør af § 8, stk. 3, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6.

Stk. 4. De hidtidige regler, som er fastsat i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, i den gældende lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, finder fortsat anvendelse, indtil institutionerne har fastsat interne regler inden for den ramme, som ministeren fastsætter i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1.

Givet på Amalienborg, den 11. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ulla Tørnæs