Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Sammenlægning af kapaciteter
Kapitel 3 Dispensationsmuligheder fra emissionsgrænseværdier
Kapitel 4 Driftsforstyrrelse eller svigt i rensningsudstyret
Kapitel 5 Egenkontrol og opgørelser til tilsynsmyndigheden
Kapitel 6 Indberetning til Miljøstyrelsen
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg som omhandlet i § 4, stk. 1.
Bilag 2 Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg som omhandlet i § 4, stk. 2 og § 5
Bilag 3 Egenkontrol som omhandlet i § 14, stk. 1 og § 15, stk. 1
Bilag 4 Vurdering af overholdelse af emissionsgrænseværdier som omhandlet i § 8, stk. 1
Bilag 5 Opgørelse som omhandlet i § 14, stk. 2, og § 15, stk. 2
Bilag 6 Gennemsnitlige emissionsgrænseværdier for blandede fyringsanlæg som omhandlet i § 4, stk. 4 og § 5, stk. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, § 7 a, stk. 1, § 13, § 35, stk. 2, § 35 b, stk. 1, § 41 a, stk. 3, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, uanset brændselstype.

Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Godkendelsesmyndigheden kan stille strengere krav end dem, der fremgår af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke følgende:

1) Anlæg, hvor forbrændingsprodukterne anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer.

2) Efterforbrændingsanlæg, dvs. teknisk udstyr, som er bestemt til at rense røggassen ved forbrænding, og som ikke drives som et uafhængigt fyringsanlæg.

3) Anlæg til regenerering af katalysatorer til katalytisk krakning.

4) Anlæg til omdannelse af hydrogensulfid til svovl.

5) Reaktorer, der bruges i den kemiske industri.

6) Koksovnsblokke.

7) Cowpers.

8) Tekniske anordninger, der anvendes til fremdrift af køretøjer, skibe eller fly.

9) Fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet.

10) Anlæg, der fyres med andet fast eller flydende affald end følgende:

a) Vegetabilsk affald fra landbrug og skovbrug.

b) Vegetabilsk affald fra levnedsmiddelindustrien, hvis forbrændingsvarmen nyttiggøres.

c) Fiberholdigt vegetabilsk affald fra fremstilling af jomfrupulp og fremstilling af papir fra pulp, hvis det medforbrændes på produktionsstedet, og forbrændingsvarmen nyttiggøres.

d) Korkaffald.

e) Træaffald undtagen træaffald, der kan indeholde halogenerede organiske forbindelser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller overfladebehandling, herunder navnlig sådant træaffald fra bygge- og nedrivningsaffald.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bestemmende brændselstype: Den brændselstype, der af alle de brændselstyper, som anvendes på et blandet fyringsanlæg, der anvender destillations- og konversionsrester fra råolieraffinering til eget forbrug, alene eller sammen med andre brændselstyper har den højeste emissionsgrænseværdi som fastsat i bilag 1 eller, hvor der er tale om flere brændselstyper med samme emissionsgrænseværdi, den brændselstype, der afgiver den største termiske effekt.

2) Biomasse:

a) Produkter bestående af vegetabilsk materiale fra landbrug eller skovbrug der kan anvendes som brændsel for at nyttiggøre energiindholdet.

b) Vegetabilsk affald fra landbrug og skovbrug.

c) Vegetabilsk affald fra levnedsmiddelindustrien, hvis forbrændingsvarmen nyttiggøres.

d) Fiberholdigt vegetabilsk affald fra fremstilling af jomfrupulp og fremstilling af papir fra pulp, hvis det medforbrændes på produktionsstedet, og forbrændingsvarmen nyttiggøres.

e) Korkaffald.

f) Træaffald, undtagen træaffald der kan indeholde halogenerede organiske forbindelser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller overfladebehandling herunder navnlig sådant træaffald fra bygge - og nedrivningsaffald.

3) Blandet fyringsanlæg: Fyringsanlæg som kan fyres samtidig eller skiftevis med to eller flere brændselstyper.

4) Brændsel: Ethvert fast, flydende eller gasformigt brændbart stof.

5) Dieselmotor: En forbrændingsmotor, der fungerer efter dieselprincippet, og som anvender kompressionstænding til forbrænding af brændstof.

6) Driftstimer: Det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget er helt eller delvis i drift og udleder emissioner i luften, bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder.

7) Emission: Udledning til luften af stoffer fra fyringsanlæg.

8) Emissionsgrænseværdi: Den tilladte mængde af et stof i røggas fra et fyringsanlæg, der i et givet tidsrum må udledes til luften.

9) Fyringsanlæg: Teknisk indretning, hvori brændsel oxyderes med henblik på anvendelse af den således frembragte varme.

10) Gasmotor: En forbrændingsmotor, der fungerer efter Otto-princippet, og som anvender elektrisk tænding, eller, når der er tale om dual-fuel-motorer, kompressionstænding til forbrænding af brændstof.

11) Gasturbine: En roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsageligt består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsmediet, og en turbine.

12) Skorsten: En struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften.

13) Særskilt fyringsanlæg: Fyringsanlæg i form af en kedel, en motor, en turbine m.v.

Kapitel 2

Sammenlægning af kapaciteter

§ 3. Når røggasser fra to eller flere særskilte fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Stk. 2. Hvis to eller flere særskilte fyringsanlæg, for hvilke der for første gang er udstedt en godkendelse den 1. juli 1987 eller senere, eller for hvilke der er indgivet en fuldstændig ansøgning om en sådan godkendelse på eller efter denne dato, installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og anlæggenes samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Stk. 3. I forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt fra en kombination af fyringsanlæg som omhandlet i stk. 1 og 2 medregnes ikke særskilte fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 15 MW.

Emissionsgrænseværdier

§ 4. Fyringsanlæg, for hvilke der enten er udstedt en godkendelse inden den 7. januar 2013, eller som har indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse inden den 7. januar 2013, og som er sat i drift senest den 7. januar 2014, skal som minimum overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1 fra den 1. januar 2016, jf. dog § 10 og § 12.

Stk. 2. Fyringsanlæg, som var omfattet af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, og som er i drift efter den 31. december 2015, skal som minimum overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 2 fra den 1. januar 2016.

Stk. 3. Emissionsgrænseværdierne i bilag 1 og 2 finder anvendelse på emissionerne fra hver enkelt fælles skorsten i forhold til den samlede nominelle indfyrede termiske effekt fra hele fyringsanlægget. Hvis det følger af bilag 1, at emissionsgrænseværdierne kan anvendes på en del af et fyringsanlæg med en begrænset driftstid, finder disse grænseværdier anvendelse på emissionerne fra den pågældende del af anlægget, men fastsættes i forhold til den samlede nominelle indfyrede termiske effekt fra hele fyringsanlægget.

Stk. 4. Blandede fyringsanlæg omfattet af stk. 1 og 2 skal fra den 1. januar 2016 som minimum overholde emissionsgrænseværdier fastsat efter fremgangsmåden i bilag 6.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden meddeler ved påbud efter lovens § 41 vilkår om, at emissionsgrænserne, jf. stk. 1-3 og stk. 4, som minimum skal overholdes fra den 1. januar 2016.

§ 5. Fyringsanlæg, som ikke er omfattet af § 4, stk. 1 og 2, skal som minimum overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 2.

Stk. 2. Emissionsgrænseværdierne i bilag 2 finder anvendelse på emissionerne fra hver enkel fælles skorsten i forhold til den samlede nominelle indfyrede termiske effekt fra hele fyringsanlægget.

Stk. 3. Blandede fyringsanlæg omfattet af stk. 1 skal overholde emissionsgrænseværdier fastsat efter fremgangsmåden i bilag 6.

Stk. 4. Ved meddelelse af godkendelse efter lovens § 33 af anlæg omfattet af stk. 1, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår om, at emissionsgrænseværdier, jf. stk. 1 og 3, som minimum skal overholdes.

§ 6. Emissionsgrænseværdierne i bilag 1 og 2 finder ikke anvendelse på følgende fyringsanlæg:

1) Dieselmotorer.

2) Sodakedler inden for anlæg til fremstilling af pulp.

Udvidelse eller ændring af fyringsanlæg

§ 7. Når et fyringsanlægs effekt udvides, meddeler godkendelsesmyndigheden vilkår, der sikrer, at emissionsgrænseværdierne i bilag 2 overholdes for den udvidede del af anlægget, som berøres af ændringen. Vilkårene fastsættes i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Stk. 2. I tilfælde af andre godkendelsespligtige ændringer af et fyringsanlæg, som berører en del af anlægget med en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, meddeler godkendelsesmyndigheden vilkår, som sikrer, at emissionsgrænseværdierne i bilag 2 anvendes på den del af anlægget, der er ændret. Vilkårene fastsættes i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Overholdelse af emissionsgrænseværdier

§ 8. Emissionsgrænseværdierne i bilag 1 og 2 anses for overholdt, hvis betingelserne i bilag 4 er opfyldt.

Stk. 2. Ved beregning af de gennemsnitlige emissioner ses bort fra værdier, der måles i de i § 9, stk. 1 og 2, og § 13 omhandlede perioder og under opstart og nedlukning, jf. EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. maj 2012 (2012/249/EU) om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder.

Kapitel 3

Dispensationsmuligheder fra emissionsgrænseværdier

Forsyningsafbrydelse

§ 9. Tilsynsmyndigheden kan i op til seks måneder dispensere fra pligten til at overholde de i §§ 4 og 5 omhandlede emissionsgrænseværdier for svovldioxid for et fyringsanlæg, der med henblik herpå normalt anvender svovlfattigt brændsel, når fyringsanlægget ikke kan overholde disse grænseværdier på grund af en forsyningsafbrydelse, der skyldes alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra pligten til at overholde de i §§ 4 og 5 omhandlede emissionsgrænseværdier i tilfælde, hvor et fyringsanlæg, der normalt anvender gasformigt brændsel, undtagelsesvis må anvende andet brændsel på grund af en pludselig afbrydelse i gasforsyningen og derfor ellers ville være nødt til at installere et røggasrensningsanlæg. En sådan dispensation kan højst gives for ti dage, medmindre hensynet til opretholdelsen af energiforsyningen vejer tungere.

Stk. 3. Fyringsanlægget underretter straks tilsynsmyndigheden om hvert enkelt tilfælde som omhandlet i stk. 1 og 2.

Begrænset levetid

§ 10. Tilsynsmyndigheden kan meddele dispensation til fyringsanlæg omfattet af § 4, stk. 1, fra at overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1 i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2023 på betingelse af, at

1) fyringsanlægget har ansøgt herom senest 1. januar 2014,

2) fyringsanlægget ikke drives i samlet mere end 17.500 driftstimer i perioden fra 1. januar 2016 og indtil den 31. december 2023, og

3) fyringsanlægget ikke tidligere har fået dispensation i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation, jf. stk.1, skal indeholde en skriftlig erklæring om, at anlægget ikke er i drift mere end 17.500 driftstimer fra den 1. januar 2016 og indtil 31. december 2023.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden meddeler dispensation efter stk. 1 om, at de emissionsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, som er fastsat i fyringsanlæggets godkendelse, og som er gældende den 31. december 2015, kan videreføres i fyringsanlæggets resterende driftsperiode på betingelse af, at emissionsgrænseværdierne mindst lever op til de emissionsgrænseværdier, der fremgår af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, jf. del A eller B i hvert af bilagene 1-5 til den nævnte bekendtgørelse. Dog skal fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt over 500 MW, der fyrer med fast brændsel, og som første gang er godkendt efter den 1. juli 1987, overholde de emissionsgrænseværdier for nitrogenoxider, der er fastsat i bilag 1 til denne bekendtgørelse fra den 1. januar 2016.

§ 11. Fyringsanlæg omfattet af § 10 skal tages endeligt ud af drift senest den 31. december 2023, eller når antallet af driftstimer når 17.500. Ønsker fyringsanlægget at fortsætte driften herudover, skal driften ske under overholdelse af som minimum emissionsgrænseværdierne i bilag 2 som fastsat i påbud efter lovens § 41.

Fjernvarmeanlæg

§ 12. Tilsynsmyndigheden kan meddele dispensation til fjernvarmeanlæg omfattet af § 4, stk. 1, fra at overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1 i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2022 på betingelse af, at

1) fjernvarmeanlægget har ansøgt herom senest 1. september 2015,

2) fjernvarmeanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt ikke overskrider 200 MW,

3) fjernvarmeanlægget blev godkendt første gang inden den 27. november 2002, eller at fjernvarmeanlæg havde indgivet en fuldstændig ansøgning om godkendelse inden denne dato, forudsat at anlægget blev sat i drift senest den 27. november 2003, og

4) fjernvarmeanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand, bestemt som et rullende gennemsnit over en 5-års periode.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden meddeler dispensation efter stk. 1 om, at de emissionsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, som er fastsat i fjernvarmeanlæggets godkendelse, og som er gældende den 31. december 2015, kan videreføres indtil den 31. december 2022 på betingelse af, at emissionsgrænseværdierne mindst lever op til emissionsgrænseværdierne i § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, jf. punkt A i hvert af bilagene 1-5.

Stk. 3. Fjernvarmeanlæg omfattet af stk. 1 skal tages endeligt ud af drift senest den 31. december 2022. Ønsker fjernvarmeanlægget at fortsætte driften herudover skal driften ske under overholdelse af som minimum emissionsgrænseværdierne i bilag 1 som fastsat i påbud efter lovens § 41.

Kapitel 4

Driftsforstyrrelse eller svigt i rensningsudstyret

§ 13. Godkendelser efter lovens § 33 og påbud efter lovens § 41 skal indeholde vilkår om, hvilke procedurer der skal anvendes i tilfælde af, at rensningsudstyret ikke fungerer korrekt eller svigter. Desuden skal godkendelsen eller påbuddet indeholde vilkår om, at der ved svigt af rensningsudstyret skal ske indskrænkning eller standsning af anlæggets drift, såfremt der ikke er opnået normal drift i løbet af 24 timer, eller at anlægget skal drives med mindre forurenende brændsel.

Stk. 2. Fyringsanlægget underretter tilsynsmyndigheden senest 48 timer efter, at rensningsudstyret begyndte at fungere unormalt eller svigtede. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden fastsætter vilkår herom i godkendelse efter lovens § 33 eller i påbud efter lovens § 41.

Stk. 3. Den samlede varighed af drift uden rensning må ikke overskride 120 timer i nogen tolv-måneders periode. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden fastsætter vilkår herom i godkendelse efter lovens § 33 eller i påbud efter lovens § 41.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristerne i stk. 1 og 3, hvis

1) hensynet til opretholdelsen af energiforsyningen vejere tungere, eller

2) anvendelsen af et fyringsanlæg, hvor der er sket et svigt i en begrænset periode, vil blive erstattet af et andet anlæg med en samlet emissionsforøgelse til følge.

Kapitel 5

Egenkontrol og opgørelser til tilsynsmyndigheden

§ 14. Fyringsanlæg omfattet af § 4, stk. 1 og 2, § 10 og § 12 skal fra den 1. januar 2016 foretage egenkontrol i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2. Fyringsanlæg omfattet af § 4, stk. 1 og 2, § 10 og § 12 skal fra den 1. februar 2017 sende årlig opgørelse i overensstemmelse med bilag 5 til tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. For anlæg omfattet af § 4, stk. 1 og 2, § 10 og § 12 træder kravene om målinger efter bilag 3, nr. 1, litra b, i kraft ved udløbet af godkendelsens retsbeskyttelsesperiode, dog senest den 7. januar 2021.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden meddeler ved påbud efter lovens § 41 vilkår om, at egenkontrol, jf. stk. 1, skal gennemføres fra 1. januar 2016, jf. dog stk. 3, og vilkår om at vurdering af overholdelse af emissionsgrænseværdier skal ske i henhold til § 8.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden meddeler ved påbud efter lovens § 41 vilkår om, at opgørelse, jf. bilag 5, skal sendes til tilsynsmyndigheden hvert år senest den 1. februar, første gang den 1. februar 2017.

§ 15. Ved meddelelse af godkendelse af nye fyringsanlæg efter lovens § 33 fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår om egenkontrol i overensstemmelse med bilag 3, og vilkår om at vurdering af overholdelse af emissionsgrænseværdier skal ske i henhold til § 8.

Stk. 2. Ved meddelelse af godkendelse af nye fyringsanlæg efter lovens § 33 fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår om, at opgørelse, jf. bilag 5, skal sendes til tilsynsmyndigheden hvert år senest den 1. februar.

§ 16. Fyringsanlæg med begrænset levetid omfattet af § 10 skal en gang om året, senest 1. februar, sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden over antallet af driftstimer siden 1. januar 2016.

Stk. 2. Fjernvarmeanlæg omfattet af § 12 skal en gang om året, senest 1. februar, sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden over andelen af anlæggets nyttevarmeproduktion, der er leveret til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand udtrykt som et rullende gennemsnit over de foregående 5 år.

Kapitel 6

Indberetning til Miljøstyrelsen

§ 17. Kommunalbestyrelsen videresender straks de i § 9, stk. 3, og § 16, stk. 1 og 2, samt bilag 5 nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen, idet omfang kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed for anlægget.

Stk. 2. For anlæg omfattet af § 10 og § 12 skal tilsynsmyndigheden senest den 1. oktober 2015 fremsende oplysninger til Miljøstyrelsen om de enkelte anlægs samlede nominelle indfyrede termiske effekter, de anvendte brændselstyper og de emissionsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der finder anvendelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal for anlæg omfattet af § 4, stk. 1 og 2, som er omfattet af kommunalbestyrelsens kompetence, for hvert af årene 2013, 2014 og 2015 indberette følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) De samlede årlige emissioner af SO2, NOx og støv, som total støv.

2) Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi fordelt på brændselstyperne biomasse, andet fast brændsel, flydende brændsel, naturgas og anden gas.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 3, nr. 1 og nr. 2 skal indberettes til Miljøstyrelsen straks efter den 1. maj det efterfølgende år.

Kapitel 7

Straf

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at underrette tilsynsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde, hvor et fyringsanlæg ikke kan overholde de i §§ 4 og 5 omhandlede grænseværdier i strid med § 9, stk. 3,

2) undlader at tage fyringsanlæg omfattet af § 10 endeligt ud af drift senest den 31. december 2023, eller når antallet af driftstimer når 17.500 i strid med § 11, stk. 1, 1. pkt.,

3) undlader at tage fjernvarmeanlæg omfattet af § 12 endeligt ud af drift senest den 31. december 2022 i strid med § 12, stk. 3, 1. pkt.,

4) undlader at sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden over antallet af driftstimer for fyringsanlæg med begrænset levetid omfattet af § 10 i strid med § 16, stk. 1, eller

5) undlader at sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden over andel af nyttevarmeproduktion for fjernevarmeanlæg omfattet af § 12 i strid med § 16, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 162 af 16. februar 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg ophæves.

§ 20. Afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 1453 af 20. december 2012 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg før ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 162 af 16. februar 2015, skal revurderes og bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 10, stk. 1 og 3, § 12, stk. 2, § 13, § 14 og § 15 i det omfang, afgørelserne er berørt af disse bestemmelser.

§ 21. Verserende sager om godkendelse af fyringsanlæg, herunder af udvidelser og ændringer af eksisterende anlæg, hvor fyringsanlægget har indsendt en ansøgning om godkendelse efter den 7. januar 2013, skal færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 22. Verserende klagesager over afgørelser om godkendelse, som er truffet inden den 7. januar 2013, eller hvor anlægget inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, hvis fyringsanlægget er sat i drift senest den 7. januar 2014, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Stk. 2. Verserende klagesager over afgørelser om godkendelse, som er truffet efter den 7. januar 2013, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 22. maj 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg som omhandlet i § 4, stk. 1.

Alle emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på 6 % for fast brændsel, 3 % for fyringsanlæg, bortset fra gasturbiner og gasmotorer, der fyres med flydende og gasformigt brændsel og 15 % for gasturbiner og gasmotorer.

1. Grænseværdier for emission af SO2

A.

Grænseværdier (mg/normal m3) for emission af SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW):
Sten- og brunkul og andet fast brændsel
Biomasse
Tørv
Flydende brændsel
50-100
400
200
300
350
100-300
250
200
300
250
>300
200
200
200
200

For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en fem-års periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/normal m3.

For fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 850 mg/normal m3 for så vidt angår anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 300 MW og på 400 mg/normal m3 for så vidt angår anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 300 MW.

For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i ovenstående to afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt.

B.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med gasformigt brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Generelt
35
Flydende gas
5
Koksværksgas med lav brændværdi
400
Højovnsgas med lav brændværdi
200

For fyringsanlæg, der fyres med gasser med lav brændværdi fra forgasning af raffinaderirester og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/normal m3.

2. Grænseværdier for emission af NOx og CO

A.

Grænseværdier (mg/normal m3) for emission af NOx fra fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW)
Sten- og brunkul og andet fast brændsel
Biomasse og tørv
Flydende brændsel
50-100
300
450 ved fyring med brunkulspulver
300
450
100-300
200
250
2001)
> 300
200
200
1501)
1) Emissionsgrænseværdien er på 450 mg/normal m3 for fyring med destillations- og konversionsrester fra råolieraffinering til eget forbrug i fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003.

For fyringsanlæg i kemiske anlæg, der anvender flydende produktionsrester som ikke-kommercielt brændstof til eget forbrug med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, og som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/normal m3.

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/normal m3.

For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 500 MW, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/normal m3.

For fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 400 mg/normal m3.

For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en fem-års periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i de foregående tre afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt.

For gasturbiner (herunder gasturbiner med kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 90 mg/normal m3 og for CO på 100 mg/normal m3.

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 driftstimer om året, er ikke omfattet af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt. Fyringsanlægget registrerer anlæggets faktiske driftstimer.

B.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg:

Anlægstype:
NOx
CO
Fyringsanlæg, der fyres med naturgas, undtagen gasturbiner og gasmotorer
100
100
Fyringsanlæg, der fyres med højovnsgas, koksværksgas eller gas med lav brændværdi fra forgasning af raffinaderirester, undtagen gasturbiner og gasmotorer
2004)
Fyringsanlæg, der fyres med andre gasser, undtagen gasturbiner og gasmotorer
2004)
Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med naturgas1)
502) 3)
100
Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med andre gasser
120
Gasmotorer
100
100
1) Ved naturgas forstås naturligt forekommende methan med højst 20 % (volumenprocent) af inerte stoffer og andre forbindelser.
2) 75 mg/normal m3 i følgende tilfælde, hvor gasturbineeffektiviteten er bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår:
i) gasturbiner, der anvendes i et kombineret kraftvarmesystem, der har en samlet effektivitet på over 75 %
ii) gasturbiner, der anvendes i kombinerede anlæg, der i gennemsnit har en samlet årlig elvirkningsgrad på over 55 %
iii) gasturbiner til mekaniske drev.
3) For gasturbiner med enkelt cyklus, der ikke falder ind under nogen af de under note 2 nævnte kategorier, men som har en virkningsgrad på over 35 % — bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår — skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats.
4) 300 mg/normal m3 for fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003.

For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i tabellerne i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %.

For gasturbiner (herunder CCGT), som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 mg/normal m3, når der fyres med naturgas, og på 200 mg/normal m3, når der fyres med andre gasser eller med flydende brændsel.

For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end 1500 driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i ovenstående afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt.

Gasturbiner og gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 driftstimer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Fyringsanlægget registrerer anlæggets faktiske driftstimer.

3. Grænseværdier for emission af støv

A.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for støv fra fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW):
Sten- og brunkul og andet fast brændsel
Biomasse og tørv
Flydende brændsel1)
50-100
30
30
30
100-300
25
20
25
> 300
20
20
20
1) Emissionsgrænseværdien er på 50 mg/normal m3 for fyring med destillations- og konversionsrester fra råolieraffinering til eget forbrug i fyringsanlæg, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for støv fra fyringsanlæg, der fyres med gasformigt brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Generelt
5
Højovnsgas
10
Industrigas fra jern- og stålindustrien, som kan anvendes andre steder
30


Bilag 2

Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg som omhandlet i § 4, stk. 2 og § 5

Alle emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på 6 % for fast brændsel, 3 % for andre fyringsanlæg end gasturbiner og gasmotorer, der fyres med flydende og gasformigt brændsel, og 15 % for gasturbiner og gasmotorer.

For gasturbiner med kombineret cyklus og med supplerende fyring kan godkendelses- eller tilsynsmyndigheden fastsætte det standardiserede O2-indhold under hensyntagen til det pågældende anlægs særlige egenskaber.

1. Grænseværdier for emission af SO2

A.

Grænseværdier (mg/normal m3) for emission af SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Indfyret termisk effekt (MW)
Sten- og brunkul og andet fast brændsel
Biomasse
Tørv
Flydende brændsel
50-100
400
200
300
350
100-300
200
200
300
250 ved fluid bed-forbrænding
200
> 300
150
200 ved cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding
150
150
200 ved fluid bed-forbrænding
150

B.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med gasformigt brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Generelt
35
Flydende gas
5
Koksværksgas med lav brændværdi
400
Højovnsgas med lav brændværdi
200

2. Grænseværdier for emission af NOx og CO

A.

Grænseværdier (mg/normal m3) for emission af NOx fra fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW)
Sten- og brunkul og andet fast brændsel
Biomasse og tørv
Flydende brændsel
50-100
300
400 ved fyring med brunkulspulver
250
300
100-300
200
200
150
> 300
150
200 ved fyring med brunkulspulver
150
100

For gasturbiner (herunder CCGT), som fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 50 mg/normal m3 og for CO på 100 mg/normal m3.

Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 driftstimer om året, er ikke omfattet af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt. Fyringsanlægget registrerer de faktiske driftstimer på sådanne anlæg.

B.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg:

Anlægstype:
NOx
CO
Andre fyringsanlæg end gasturbiner og gasmotorer
100
100
Gasturbiner (herunder CCGT)
501)
100
Gasmotorer
75
100
1) For gasturbiner med enkelt cyklus og en virkningsgrad på over 35 % — bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår — skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats.

For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %.

Gasturbiner og gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 drifts timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Fyringsanlægget registrerer de faktiske driftstimer på sådanne anlæg.

3. Grænseværdier for emission af støv

A.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for støv fra fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW):
Emissionsgrænse:
50- 300
20
> 300
10
20 for biomasse og tørv

B.

Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for støv fra fyringsanlæg, der fyres med gasformigt brændsel, undtagen gasturbiner og gasmotorer:

Generelt
5
Højovnsgas
10
Industrigas fra jern- og stålindustrien, som kan anvendes andre steder
30


Bilag 3

Egenkontrol som omhandlet i § 14, stk. 1 og § 15, stk. 1

1. a. Koncentrationerne af SO2, NOx og støv i røggas fra fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover måles kontinuerligt (AMS).

b. For fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på under 100 MW skal der på de særskilte fyringsanlæg, som har en indfyret effekt større end 30 MW, for stempelmotorer eller gasturbiner dog 10 MW, foretages kontinuerte målinger (AMS) for emissionen af NOx, hvis det årlige antal driftstimer er over 500 som et rullende gennemsnit over 5 år.

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuerlig måling af NOx kan anvendes, hvis der er tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx , regnet som NO2 , er som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er teknisk muligt.

c. Koncentrationerne af CO i røggas fra fyringsanlæg, der fyrer med gasformigt brændsel og har en samlet nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover, måles kontinuerligt (AMS).

2. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden kan beslutte, at det ikke er nødvendigt at foretage den i punkt 1 omhandlede kontinuerlige målinger i følgende tilfælde:

a) For SO2 og støv fra fyringsanlæg med en levetid på mindre end 10.000 driftstimer.

b) For SO2 og støv fra fyringsanlæg, der fyres med naturgas.

c) For SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med olie med kendt svovlindhold, hvis der ikke forefindes røggasafsvovlingsudstyr.

d) For SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med biomasse, hvis fyringsanlægget kan bevise, at SO2-emissionerne under ingen omstændigheder kan være højere end de foreskrevne emissionsgrænseværdier.

e) For NOx fra særskilte fyringsanlæg med under 500 driftstimer pr. kalenderår, hvis det særskilte fyringsanlæg indgår i et fyringsanlæg med en levetid på mindre end 10.000 driftstimer.

3. Hvor der ikke kræves kontinuerlig måling, skal der kræves målinger af SO2, NOx, støv og for gasfyrede anlæg desuden af CO mindst en gang hver sjette måned.

4. For fyringsanlæg, der fyres med sten- eller brunkul, måles emissionen af total kviksølv mindst en gang om året.

5. Som alternativ til de i punkt 3 anførte målinger af SO2 og NOx kan der benyttes andre fremgangsmåder, som godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har verificeret og godkendt, til at bestemme emissionen af SO2 og NOx. I disse fremgangsmåder skal der anvendes relevante CEN-standarder eller, hvis der ikke foreligger CEN-standarder, ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

6. Tilsynsmyndigheden skal underrettes om mere betydelige ændringer med hensyn til anvendt brændselstype eller anlæggenes driftsform. Tilsynsmyndigheden afgør, om de i punkt 1 til 4 omhandlede bestemmelser om overvågning fortsat er fyldestgørende eller skal tilpasses.

7. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgør, hvor der skal tages prøver eller foretages målinger til brug for overvågningen af emissionerne, jf. punkt 1, 3 og 4.

8. De kontinuerlige målinger, der gennemføres i medfør af punkt 1, skal omfatte måling af røggassens iltindhold, temperatur, tryk og vanddampindhold. Kontinuerlig måling af vanddampindholdet i røggassen er ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres.

9. Prøveudtagning og analyse, af relevante forurenende stoffer og måling af driftsparametre samt kvalitetssikring af de automatiske målesystemer og referencemålemetoderne, som benyttes til kalibrering af disse systemer, skal gennemføres i overensstemmelse med CEN’s standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse. Kvalitetssikringen skal gennemføres hvert 5. år.

De automatiske målesystemer skal underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året.

Fyringsanlægget underretter tilsynsmyndigheden om resultaterne af afprøvningen af de automatiske målesystemer.

10. Hvad angår emissionsgrænseværdierne, må værdierne af 95 %-konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat ikke overskride følgende procentdele af emissionsgrænseværdierne:

Carbonmonoxid
10 %
Svovldioxid
20 %
Nitrogenoxider
20 %
Støv
30 %

11. De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. dag bestemmes fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af værdien af det i punkt 10 specificerede konfidensinterval.

Daglige gennemsnitsværdier, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi det automatiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, anses for ugyldige. Såfremt mere end ti daglige gennemsnitsværdier over et år er ugyldige på grund af sådanne forhold, kræver tilsynsmyndigheden, at fyringsanlægget træffer passende foranstaltninger til at gøre det automatiske målesystem mere pålideligt.

12. Alle overvågningsresultater skal registreres, bearbejdes og forelægges på en sådan måde, så tilsynsmyndigheden kan kontrollere, at de driftsvilkår og emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen eller påbuddet, overholdes.


Bilag 4

Vurdering af overholdelse af emissionsgrænseværdier som omhandlet i § 8, stk. 1

1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i bilag 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt:

a) Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i bilag 1 og 2.

b) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 110 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i bilag 1 og 2.

c) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der udelukkende består af kulfyrede kedler med en samlet nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW, overskrider 150 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i bilag 1 og 2.

d) Mindst 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i bilag 1 og 2.

De validerede gennemsnitsværdier bestemmes som fastsat i bilag 3, punkt 10. I tilfælde, hvor der kun kræves stikprøvemålinger eller andre egnede fremgangsmåder til bestemmelse af emissioner, anses emissionsgrænseværdierne i bilag 1 og 2 for at være overholdt, hvis resultaterne af hver serie af målinger eller af de andre fremgangsmåder, som er defineret og fastlagt i godkendelsen, ikke overskrider emissionsgrænseværdien.


Bilag 5

Opgørelse som omhandlet i § 14, stk. 2, og § 15, stk. 2

For fyringsanlæg omfattet af denne bekendtgørelse skal fyringsanlægget på grundlag af reglerne om sammenlægning i § 3 for hvert fyringsanlæg én gang om året, senest 1. februar, sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende:

1. Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MW).

2. Typen af fyringsanlæg: kedel, gasturbine, gasmotor, dieselmotor, andet (typen præciseres).

3. Startdatoen for driften af fyringsanlægget.

4. De samlede årlige emissioner (tons pr. år) af svovldioxid, nitrogenoxider og støv (som total svævestøv).

5. Antallet af driftstimer for fyringsanlægget. Det anføres, hvis det årlige antal driftstimer er 1.500 eller mindre som et rullende gennemsnit over 5 år.

6. Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi (TJ pr. år), fordelt på følgende brændselstyper: kul, lignit, biomasse, tørv, andet fast brændsel (typen præciseres), flydende brændsel, naturgas, anden gas (typen præciseres).


Bilag 6

Gennemsnitlige emissionsgrænseværdier for blandede fyringsanlæg som omhandlet i § 4, stk. 4 og § 5, stk. 3

A.

For blandede fyringsanlæg, der benytter to eller flere brændselstyper samtidig, fastsætter den kompetente myndighed emissionsgrænseværdierne i følgende trin:

1. Som udgangspunkt benyttes den emissionsgrænseværdi for hver brændselstype og hvert forurenende stof, der svarer til hele anlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt, som angivet i bilag 1 og 2.

2. De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de i nr. 1 omhandlede emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper.

3. De brændselstypevægtede grænseværdier lægges sammen.

B.

I tilfælde af blandede fyringsanlæg omfattet af § 4, der anvender destillations- og konversionsrester fra raffinering af råolie til eget forbrug, enten alene eller med andet brændsel, kan følgende emissionsgrænseværdier anvendes i stedet for emissionsgrænseværdierne i punkt A:

1) Hvis den bestemmende brændselstypes andel af summen af den termiske effekt fra samtlige brændselstyper, når fyringsanlægget er i drift, er 50 % eller mere, den emissionsgrænseværdi, der er fastsat i bilag 1, for den bestemmende brændselstype.

2) Hvis den bestemmende brændselstypes andel af summen af den termiske effekt fra samtlige brændselstyper er mindre end 50 %, den emissionsgrænseværdi, der er bestemt i overensstemmelse med følgende trin:

a) De emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag 1, benyttes for hver af de anvendte brændselstyper, der svarer til fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

b) Emissionsgrænseværdien for den bestemmende brændselstype beregnes ved at gange den emissionsgrænseværdi, der er bestemt for denne brændselstype i henhold til litra a, med en faktor på to og ved fra dette resultat at trække emissionsgrænseværdien for den anvendte brændselstype, der har den mindste emissionsgrænseværdi, jf. bilag 1, der svarer til fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

c) Den vægtede emissionsgrænseværdi for hver anvendt brændselstype bestemmes ved at gange den grænseværdi, der er bestemt i henhold til litra a og b med den termiske effekt fra den pågældende brændselstype og ved at dividere resultatet af denne multiplikation med summen af den termiske effekt fra samtlige brændselstyper.

d) De vægtede emissionsgrænseværdier, der er bestemt i henhold til litra c, lægges sammen.

C.

I tilfælde af blandede fyringsanlæg omfattet af § 4, stk. 1 eller 2, der anvender destillations- og konversionsrester fra raffinering af råolie til eget forbrug, enten alene eller med andet brændsel, kan følgende gennemsnitlige emissionsgrænseværdier for svovldioxid anvendes i stedet for emissionsgrænseværdierne i punkt A og B:

Gennemsnitlige emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for SO2 for blandede fyringsanlæg i raffinaderier, bortset fra gasturbiner og gasmotorer, hvor der alene eller sammen med andet brændsel anvendes destillations- og konversionsrester fra råolieraffinering til eget forbrug:

a) For fyringsanlæg, der var godkendt inden den 27. november 2002, eller hvis fyringsanlægget inden denne dato havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, forudsat at anlægget var i drift senest pr. 27. november 2003: 1000 mg/normal m3.

b) For andre fyringsanlæg: 600 mg/normal m3.

Disse emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på 6 % for fast brændsel og 3 % for flydende og gasformigt brændsel.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.