Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Bestemmelser om særlige poster i balancen
Kapitel 4 Oplysninger
Kapitel 5 Ledelsesberetning
Kapitel 6 Koncernregnskab og halvårsrapport
Kapitel 7 Straffebestemmelser samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Specifikation af aktiver og disses afkast, jf. § 9
Bilag 2 Specifikation af aktiver og disses afkast, jf. § 9
Bilag 3 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal, jf. § 10
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 17 r, stk. 7, § 25 m og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, i det følgende benævnt ATP.

§ 2. For hvert regnskabsår udarbejdes og offentliggøres en årsrapport og en halvårsrapport. Års- og halvårsrapport skal indeholde koncernregnskab, jf. § 24.

Stk. 2. §§ 25 a, 25 b, 25 h, 25 j, 25 k og 25 l i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension finder dog ikke anvendelse på halvårsrapporten og eventuelle kvartalsrapporter.

§ 3. Et regnskab, som udelukkende udarbejdes til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Aflægges et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse, må det ikke betegnes som årsrapport eller halvårsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en årsrapport eller en halvårsrapport aflagt efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 4. Års- og halvårsrapporter, herunder koncernregnskabet, skal udarbejdes i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, der er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.

Stk. 2. Følgende valgmuligheder i de internationale regnskabsstandarder omfattet af stk. 1 kan ikke anvendes:

1) Omvurderingsmodellen ved måling af materielle anlægsaktiver, bortset fra domicilejendomme, jf. nr. 2, (IAS 16),

2) kostprismodellen ved måling af domicilejendomme (IAS 16),

3) måling til kostpris af investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fælleskontrollerede virksomheder (IAS 27),

4) omvurderingsmodellen ved måling af immaterielle aktiver (IAS 38),

5) kategorisering af finansielle instrumenter som "hold-til-udløb-investeringer" (IAS 39),

6) kategorisering af finansielle instrumenter som "aktiver disponible for salg" (IAS 39) og

7) kostprismodellen ved måling af investeringsejendomme (IAS 40).

Stk. 3. Stk. 2 er ikke til hinder for, at kapitalandele, der ikke har en noteret markedspris, og hvis dagsværdi ikke kan måles pålideligt, måles til kostprisen i overensstemmelse med IAS 39, pkt. 46, litra c.

Kapitel 3

Bestemmelser om særlige poster i balancen

§ 5. Balancens passivside i årsregnskabet skal indeholde en post benævnt »Garanterede ydelser«, som skal opgøres i overensstemmelse med det hensættelsesgrundlag, som ATP har anmeldt til Finanstilsynet.

§ 6. Balancens passivside i årsregnskabet skal indeholde en post benævnt »Bonuspotentiale«, som skal opgøres til det beløb, som svarer til den regnskabsmæssige værdi af de samlede aktiver med fradrag af »Garanterede ydelser« og summen af den regnskabsmæssige værdi af øvrige forpligtelser.

Kapitel 4

Oplysninger

Generelt

§ 7. Ud over de oplysninger, som kræves i de af Kommissionen godkendte internationale regnskabsstandarder, skal der i årsregnskabet gives de yderligere supplerende oplysninger, som fremgår af dette kapitel.

Stk. 2. Medmindre andet er anført, finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse på årsrapporten og koncernregnskabet.

Stk. 3. De oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, skal være indeholdt i en særskilt del af årsrapporten, der er tydeligt afgrænset og betegnet som "noter". Hvis et oplysningskrav er efterlevet ved, at der under noter er givet en henvisning til, at oplysningerne er givet i ledelsesberetningen eller i andre dele af årsrapporten, der ikke indgår i årsregnskabet, skal henvisningen være præcis og afgrænse de pågældende oplysninger i forhold til andre oplysninger, der ikke er omfattet af oplysningskrav efter dette kapitel. De krævede oplysninger omfattes også i sådanne tilfælde af revision, jf. § 25 k i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Femårsoversigt

§ 8. Årsregnskabet skal indeholde en femårsoversigt, der som minimum skal indeholde de hoved- og nøgletal, der er fastlagt i bilag 3.

Stk. 2. Hvis tallene i femårsoversigten ikke er sammenlignelige, skal der så vidt muligt foretages en tilpasning af tallene. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på koncernregnskabet.

Balancen

§ 9. Aktiverne og disses afkast skal specificeres i overensstemmelse med skemaet i bilag 1, jf. reglerne for skemaets udfyldelse i bilag 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på koncernregnskabet.

§ 10. Hvis årsrapporten ikke indeholder en liste over samtlige virksomheder, hvori der besiddes kapitalandele, samt størrelsen af disse kapitalandele, skal det oplyses, hvorvidt offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få disse oplysninger.

§ 11. Udviklingen i de garanterede ydelser skal specificeres ved angivelse af:

1) Garanterede ydelser primo.

2) Bidrag (+).

3) Overført til bonuspotentiale (-).

4) Pensionsydelser (-).

5) Ændring som følge af opdatering af levetid (+/-).

6) Ændring som følge af ændring i opgørelsesrente (+/-).

7) Ændring som følge af bonus (+/-).

8) Ændring som følge af løbetidsforkortelse (+).

9) Øvrige ændringer (+/-).

10) Garanterede ydelser ultimo (1-9).

§ 12. Eventuelle forskelsbeløb mellem forpligtelserne i års- henholdsvis halvårsrapporten og forpligtelserne opgjort med diskonteringssatser i overensstemmelse med den relevante risikofri rentekurve, der offentliggøres af EIOPA i medfør af artikel 77 e, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138 skal oplyses og forklares. Oplysningerne og forklaringerne kan undlades i års- henholdsvis halvårsrapportens noter, hvis der i noterne er indeholdt en henvisning til ATP's hjemmeside, hvor oplysningerne er offentliggjort.

Stk. 2. ATP kan i stedet for at anvende den rentekurve, der er nævnt i stk. 1, anvende en rentekurve, der er udarbejdet efter principper og på basis af et datagrundlag, der må antages at føre til en kurve, der så vidt muligt ikke afviger fra rentekurven nævnt i stk. 1.

§ 13. De ydelser, ATP har udbetalt, specificeres i følgende poster:

1) Egenpension (løbende).

2) Ægtefællepension (løbende).

3) Egenpension (kapitaliseret).

4) Ægtefælleydelse (kapitaliseret).

5) Børneydelse (kapitaliseret).

Resultatopgørelsen

§ 14. Det samlede honorar på koncernbasis for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder skal oplyses. Oplysningen skal specificeres i honorar for den lovpligtige revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser. For de i 1. pkt. anførte beløb skal angives de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår.

§ 15. De regler, som anvendes for deling af det realiserede resultat til ATP's medlemmer og andre berettigede, jf. § 18 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal beskrives. I sammenhæng hermed skal størrelsen af det realiserede resultat for regnskabsåret og fordelingen af beløbet angives.

Stk. 2. Bonuspotentialet skal opdeles i en note i den del, der i henhold til ATP's principper for bonustildeling ville kunne anvendes til forhøjelse af de garanterede ydelser og den del, der efter principperne skal tilbageholdes som ufordelt bonus.

§ 16. Der skal gives oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Personaleudgifterne skal oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension, andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen.

Stk. 2. Hvis oplysningerne om lønpolitik og -praksis for repræsentantskab, bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på ATP`s risikoprofil, som krævet i henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke er indeholdt i årsrapporten, skal det oplyses, hvor disse oplysninger kan findes.

Kapitel 5

Ledelsesberetning

§ 17. Ledelsesberetningen skal

1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter,

2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,

5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

6) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

7) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,

8) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af, og

9) indeholde en beskrivelse af koncernens juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur omfattende koncernvirksomhederne. Beskrivelsen kan erstattes af en henvisning til, hvor en sådan opdateret beskrivelse er tilgængelig, eventuelt på ATP's hjemmeside.

§ 18. Ledelsesberetningen skal beskrive udviklingen i regnskabsåret sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i forhold hertil.

§ 19. Ledelsesberetningen skal indeholde omtale af den bonus, der måtte være tilskrevet ATP's medlemmer, herunder en omtale af de principper, der lægges til grund ved fastsættelsen af bonustilskrivningen under hensyn til de midler, der er til rådighed.

§ 20. Der skal oplyses om de ledelseshverv, som bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre erhvervsvirksomheder, bortset fra ledelseshverv i ATP's egne 100 pct. ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

§ 21. ATP skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:

1) Oplysning om, hvorvidt ATP er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvisning til den kodeks, ATP i givet fald er omfattet af.

2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig.

3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks, ATP fraviger, og grundene hertil, hvis ATP har besluttet at fravige dele af kodeksen.

4) Angivelse af grundene til, at ATP ikke anvender den i nr. 1 omhandlede kodeks, hvis ATP har besluttet ikke at anvende kodeksen.

5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som ATP har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som ATP frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.

6) Beskrivelse af hovedelementerne i ATP's interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

7) Beskrivelse af sammensætningen af ATP's ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion.

Stk. 2. ATP kan undlade at medtage redegørelsen efter stk. 1 i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til ATP`s hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Offentliggørelse på ATP`s hjemmeside forudsætter, at ATP opfylder kravene herfor som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v. med de fornødne tilpasninger.

§ 22. Ledelsesberetningen skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar på koncernniveau, jf. stk. 2-6. Ved samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende:

1) Der skal gives en kort beskrivelse af ATP's forretningsmodel.

2) Der skal gives oplysning om ATP's politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved ATP's aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det oplyses, om ATP har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

3) For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, hvordan ATP omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte processer for nødvendig omhu ("due diligence"), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

4) Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til ATP's forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt i relation til ATP's forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan ATP håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.

5) Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

6) Der skal gives oplysning om ATP's vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3. Har ATP ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

Stk. 4. Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. ATP kan dog i stedet vælge at give redegørelsen:

1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 25 h i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller

2) på ATP's hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

Stk. 5. Offentliggørelse af redegørelsen efter stk. 4, nr. 1 eller 2, forudsætter, at ATP opfylder kravene herfor som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. med de fornødne tilpasninger.

Stk. 6. Oplysningerne efter stk. 1-3 gives for ATP-koncernen som en helhed. En dattervirksomhed, som indgår i koncernen kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning.

Stk. 7. ATP kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis ATP oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer og standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. I givet fald finder Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder anvendelse. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte politikområder.

§ 23. ATP skal redegøre for status for opfyldelsen af opstillede måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, herunder for, hvorfor ATP i givet fald ikke har opnået den opstillede målsætning, jf. dog stk. 3. For redegørelsen finder § 22, stk. 4-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. ATP skal redegøre for politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 4. § 22, stk. 4-6 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Foreligger der ikke underrepræsentation af det ene køn i bestyrelsen, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder § 22, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Foreligger der ikke underrepræsentation af det ene køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder § 22, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Koncernregnskab og halvårsrapport

§ 24. Koncernregnskabet, jf. § 2, skal omfatte ATP og dets dattervirksomheder.

§ 25. Halvårsrapporten, jf. § 2, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før.

Stk. 2. Hvis halvårsrapporten er revideret, skal revisors påtegning gengives i sin helhed i rapporten. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger en reviewerklæring fra revisor. Hvis halvårsrapporten hverken har været genstand for revision eller review, skal dette anføres i rapporten.

Stk. 3. Halvårsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, der opfylder kravene i § 25 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Halvårsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet og til Beskæftigelsesministeriet senest 3 måneder efter halvårets udløb. Halvårsrapporten skal senest samme dato være offentligt tilgængelig, eksempelvis på ATP's hjemmeside eller ved, at interesserede kan få halvårsrapporten udleveret eller tilsendt ved henvendelse til ATP.

Kapitel 7

Straffebestemmelser samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2-25 straffes med bøde.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og finder første gang anvendelse på årsrapporter og halvårsrapporter, der aflægges for regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2016.

Stk. 2. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 91 af 27. januar 2014 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.

Stk. 3. Uanset stk. 1 har § 22 først virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018. Indtil da finder § 25 i bekendtgørelser nr. 91 af 27. januar 2014 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension anvendelse, idet redegørelsen i henhold til § 25, stk. 3, for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, dog tillige skal suppleres med oplysninger om politikker for miljøforhold, hvis ATP har politikker for miljøforhold. Har ATP ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Finanstilsynet, den 2. juni 2016

Jesper Berg

/ Flemming Petersen


Bilag 1

Specifikation af aktiver og disses afkast, jf. § 9

 
Primo
Ultimo
Afkast i pct. p.a. før skat
1. Grunde og bygninger
     
2.1 Noterede kapitalandele
     
2.2 Unoterede kapitalandele
     
2. Kapitalandele i alt
     
3.1 Stats- og realkreditobligationer
     
3.2 Indeksobligationer
     
3.3 Kreditobligationer og emerging markets obligationer
     
3.4 Udlån m.v.
     
3. Obligationer og udlån i alt
     
4. Dattervirksomheder
     
5. Øvrige investeringsaktiver
     
6. Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser
     


Bilag 2

Specifikation af aktiver og disses afkast, jf. § 9

1.
Linjer i skemaet, der kun indeholder ubetydelige beløb, kan sammendrages med andre linjer.
2.
I kolonnerne Primo og Ultimo anføres den samlede værdi af den pågældende aktivgruppe henholdsvis ved regnskabsårets begyndelse og ved regnskabsårets udgang.
3.
I kolonnen »Afkast i % p.a. før skat« anføres det samlede tidsvægtede afkast i procent med en decimal, der i regnskabsperioden er opnået af den pågældende aktivgruppe. Det tidsvægtede afkast beregnes principielt ved følgende formel:
 
bilag 2 rT
 
hvor rT er periodens samlede tidsvægtede afkast, og rT er afkastene i delperioder, der afgrænses hver gang, der sker en betaling til eller fra porteføljen. Det tidsvægtede afkast kan opgøres tilnærmet ud fra afkastet i faste delperioder, f.eks. afkast pr. måned eller en kortere periode. Den anvendte metode oplyses i tilknytning til skemaet.
4.
Det afkast, der indgår ved beregning af afkastprocenten, omfatter såvel resultatført investeringsafkast som relevant afkast indregnet i anden totalindkomst, og skal være opgjort før pensionsafkastskat og omkostninger.
5.
Værdien af investeringsforeningsbeviser samt andele i investeringsfællesskaber og afledte finansielle instrumenter indgår som udgangspunkt i de enkelte linjer efter de underliggende aktivers karakter, jf. dog nedenfor. Investeringsfællesskaber omfatter kommanditselskaber, partnerselskaber og interessentskaber m.v., som er oprettet med det formål at skabe en juridisk ejerform for finansielle investeringer, der foretages i fællesskab med andre investorer. Værdien af valutaafdækningsinstrumenter kan indgå i linje 6, jf. pkt. 8, hvis den enkelte kontrakt er indgået med henblik på at afdække/tilpasse valutakursrisikoen på en portefølje af flere aktivtyper. Det skal særskilt oplyses i en note til afkastskemaet, såfremt værdien af valutaafdækningsinstrumenter indgår i linje 6.
6.
I linje 1 indgår både domicilejendomme og investeringsejendomme. For domicilejendomme skal der i afkastet indregnes en beregnet husleje.
7.
I linje 4 indgår dattervirksomheder, som ikke kan indplaceres under en af de øvrige kategorier.
8.
I linje 5 indgår investeringsaktiver, som ikke indgår i en af de foregående linjer. Endvidere indgår andre aktiver, der giver et afkast, eksempelvis rentebærende anfordringstilgodehavender. Endelig kan indgå værdien af valutaafdækningsinstrumenter, jf. pkt. 5. I linje 5 kan endvidere indgå investeringsforeningsbeviser, hvis det ikke er muligt at kategorisere dem efter de underliggende aktiver. Hvis der er undergrupper af aktiver af væsentlig størrelse i linje 5, underopdeles linjen.
9.
I linje 6 indgår afledte finansielle instrumenter, hvis instrumentet er erhvervet med henblik på sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser. Blandt mulige afledte finansielle instrumenter kan nævnes CMS Floors, swaptioner og renteswaps.


Bilag 3

Femårsoversigt over hoved- og nøgletal, jf. § 10

I femårsoversigten angives i skematisk form hovedtal for regnskabsåret samt tilsvarende tal for de forudgående 4 regnskabsår.

Femårsoversigten skal mindst indeholde følgende hovedtal:

1. Bidrag

2. Pensionsydelser

3. Investeringsafkast

4. Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt

5. Pensionsteknisk resultat

6. Årets resultat

7. Pensionsmæssige hensættelser, i alt

8. Aktiver, i alt

Femårsoversigten skal endvidere indeholde følgende nøgletal:

1. Afkast

2. Omkostningsprocent af hensættelser

3. Omkostninger pr. medlem

4. Bonusgrad

5.

Beregning af nøgletal i femårsoversigten

1. Afkastnøgletallet beregnes efter følgende formel:

bilag 3 afkast

De størrelser, der indgår i formlen, er defineret som følger:

A
Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen.
C
Indbetalinger (eller udbetalinger), der forudsættes indbetalt jævnt løbende over regnskabsåret. D Indbetalinger (eller udbetalinger), der har karakter af større engangsindbetalinger.
V
Markedsværdien af nettoaktiverne. Det vil sige aktiver i alt fratrukket passivposter, der ikke repræsenterer forpligtelser over for medlemmerne.
k
Antal dage efter årets begyndelse, hvor den store engangsindbetaling eller -udbetaling finder sted.

Er det i det enkelte tilfælde ikke rimeligt at forudsætte, at de løbende nettoindbetalinger er jævnt fordelt over året, må de løbende nettoindbetalinger indgå i formlen på samme måde som større engangsbetalinger, jf. D, eksempelvis således, at de løbende nettoindbetalinger indregnes dagligt eller månedsvis i overensstemmelse med de faktiske daglige/månedlige nettoindbetalinger. Den anvendte beregningsmåde med hensyn til de løbende nettoindbetalinger skal oplyses i regnskabet.

2. Omkostningsnøgletallene beregnes efter følgende formler:

bilag 3 omkostningsprocent hensættelser

bilag 3 omkostninger pr medlem

De størrelser, der indgår i formlerne, er defineret som følger:

GY
Værdien af de garanterede ydelser svarende til passivpost »Garanterede ydelser«.
O
Årets pensionsmæssige driftsomkostninger, dvs. alle udgiftsførte omkostninger, der ikke vedrører investeringsvirksomheden.
Q
Antal medlemmer.

3. Konsolideringsnøgletallet beregnes efter følgende formel:

bilag 3 bonusgrad

De størrelser, der indgår i formlen, er defineret som følger:

BP
Bonuspotentiale svarende til passivpost Bonuspotentiale, jf. § 7.
GY
Værdien af de garanterede ydelser svarende til passivpost Garanterede ydelser, jf. § 5.