Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, fastsættes:

§ 1. Adoptionsformidlende organisationer skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse. Børneattesten kan indhentes ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder, at den, som oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen. Samtykket kan meddeles ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet stiller til rådighed (digital selvbetjening).

§ 2. Børneattesten skal indhentes, inden personen enten ansættes eller beskæftiges, såfremt der er tale om en fast tilknytning.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til organisationen skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 skal der for personer, der af de adoptionsformidlende organisationer benyttes til eskorte af adoptivbørn, indhentes børneattest, inden eskorten udføres.

Stk. 4. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet organisationen i mere end 3 måneder og indenfor dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed som led i udførelsen af dennes opgaver har haft direkte kontakt med børn under 15 år, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet organisationen.

Stk. 5. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i § 1, hvis vedkommende umiddelbart overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme ansættelsesområde.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 453 af 23. maj 2012 om indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer og i anerkendte og godkendte trossamfund ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 4. maj 2016

Karen Ellemann

/ Malene Vestergaard