Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1644 af 27. december 2013 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 91, stk. 11, og § 100 b, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »visse myndigheder« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

3. I overskriften til kapitel 8 ændres »visse myndigheder« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

4. I § 16 udgår »Arbejdsskadestyrelsen og«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. maj 2016

Morten Binder

/ Søren Tingskov