Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 385 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 4, 2. pkt., ændres »90« til: »100«.

2. I § 118, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »hastighedsovertrædelser på«: »motortrafikveje med en hastighedsgrænse på 100 km i timen og«.

3. I § 118, stk. 4, indsættes efter »end«: »motortrafikveje med en hastighedsgrænse på 100 km i timen og«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 11. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt