Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 11.2015 af 28. april 2016 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 22. december 2015 klaget over en afgørelse, som er truffet af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen den 1. december 2015, hvori der gives afslag på at godkende Jernløse Hallen ved Dem som praktiksted for elever med specialet smørrebrød og catering.

Ankenævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at De ansøger om godkendelse af X ved Dem som praktiksted for elever med specialet smørrebrød og catering.

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen giver den 1. december 2015 afslag på Deres ansøgning. Afslaget er begrundet med, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag anser virksomhedens koncept for tilstrækkeligt til at dække praktikmålene i uddannelsen til gastronom med specialet smørrebrød og catering.

Det faglige udvalg oplyser, at virksomheden vil kunne opnå godkendelse som praktiksted i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering, hvis konceptet udvides til at opfylde samtlige af uddannelsens praktikmål.

De klager ved brev af 22. december 2015 over afgørelsen fra Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. De henviser herved til, at De i august 2015 første gang søgte om godkendelse af Deres virksomhed Y, og at De da fik at vide, at De godt kunne blive godkendt til at tage lærlinge under uddannelsen smørrebrødsjomfru, men at De med fordel kunne vente med at søge til oktober 2015, hvor uddannelsen smørrebrødsjomfru og cater ville blive lagt sammen. I oktober fik De imidlertid afslag på Deres ansøgning.

Efter anmodning fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder afgiver Det faglige Udvalg den 27. januar 2016 en udtalelse. Heri oplyses bl.a., at der er foretaget besigtigelse af virksomheden den 12. november 2015 af en repræsentant fra arbejdstager og arbejdsgiversiden. Repræsentanternes vurderinger fremgår af besigtigelsesrapporten, som er sendt til det faglige udvalg den 17. november 2015. Da rapporten fremstår uklar i sin indstilling tager det faglige udvalg kontakt til arbejdstagers repræsentant med henblik på afklaring. Af et telefonnotat af 1. december 2015 vedrørende denne samtale, fremgår, at X ikke kan godkendes på baggrund af den daglige produktion og sortiment. Det fremgår blandt andet, at:

den daglige produktion er ca.60 couverter, fortrinsvis skolemad til en pris af 20 kr.,

der ikke anvendes friske råvarer, -fortrinsvis frostvarer,

produktion af cafeteriamad, som pølser, pommes frites mv.,

der er få bestillinger i ordrebogen

afvikling af få selskaber. ”

I udtalelsen henvises desuden til besigtigelsesrapporten, hvoraf bl.a. fremgår, at virksomheden har minimalt at lave, og at elever ikke vil lære noget samt, at der kun er én ansat, hvorfor eleven ikke vil kunne oplæres i teamarbejde.

Det fremgår endvidere af udtalelsen, at Y pr. 10. september 2015 er godkendt som praktiksted til gastronomuddannelsen med specialet smørrebrød og catering. Det præciseres, at udvalgets afgørelse af 1. december 2015 derfor alene angår produktionsenheden X.

I forhold til det, som De har anført i Deres klage om, at De fik oplyst, at De med fordel kunne vente med at søge til oktober, da uddannelsen som smørrebrødsjomfru og cater ville blive sammenlagt, oplyser udvalget, at specialet smørrebrødsjomfru blev nedlagt pr. 1. august 2015, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om erhvervsuddannelsen til gastronom. Udvalget oplyser i den forbindelse, at Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariatet, som varetager opgaver for det faglige udvalg, alene varetager administrative opgaver i forbindelse med godkendelsesproceduren, og at de ikke kan genkende, at en virksomhed skulle være orienteret om, at de kunne blive godkendt til et nedlagt speciale. Uddannelsessekretariatet har ikke indsigt i de enkelte virksomheder eller retlig kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse af virksomheden.

Om begrundelsen for afgørelsen anføres herefter i udtalelsen, at elever på hovedforløbet på specialet smørrebrød og catering skal opnå kompetencemålene i § 4, stk. 1, jf. stk. 2, i bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om erhvervsuddannelsen til gastronom. Efter stykke 2 gælder kompetencemål nr. 1-18 og 22-26 for elever på specialet. Af de 23 kompetencemål i hovedforløbet for specialet ses virksomheden kun at opfylde kompetencemål nr. 3,10, 12-14, 22 og 24. Taget de pågældende kompetencemåls indhold og omfang i mente var det ikke muligt at give en godkendelse efter nogle af numrene i § 5,stk. 1, i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser. Udvalget har begrundet og vejledt om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt. Da der ikke er nødvendige arbejdsopgaver til at sikre, at en elev kan opnå uddannelsens kompetencemål gennem oplæring i virksomheden, fastholder udvalget sin afgørelse af 1. december 2015.

Den 2. februar 2016 modtager sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder høringsbrev fra Dem. De oplyser, at De ikke kan acceptere afslaget på ansøgningen. De anfører endvidere, at der ikke ses nogen fordele ved at have ventet med ansøgningen til efter den 1. august 2015, hvor den nye lov trådte i kraft. De anfører samtidig, at der inden for en kort årrække vil være mangel på arbejdskraft, hvorfor De også i den sammenhæng ikke forstår den manglende godkendelse.

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen fastholder ved høringssvar af 8. februar 2016 afgørelsen af 1. december 2016. Udvalget finder ikke, at det fremsendte materiale fra Jernløse Hallen er indeholder nye oplysninger til sagen. Udvalget gør endnu engang opmærksom på, at produktionsenheden X, Y, er godkendt som praktiksted i gastronomuddannelsen med speciale smørrebrød og catering.

De retter telefonisk henvendelse til sekretariatet den 16. februar 2016 samt ved e-mail den 23. februar 2016 angående godkendelsen omtalt i udvalgets udtalelse samt høringssvaret. Sekretariatet henviser til det faglige udvalg, som kan oplyse om tidligere godkendelser.

Den 29. februar 2016 modtager sekretariatet e-mail fra det faglige udvalg med orientering om, at kopi af godkendelsen gældende for Y v/A, er sendt til Dem.

De er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre afgørelsen truffet af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen om afslag på godkendelse af X som praktiksted.

Ankenævnet har efter oplysningerne om Deres virksomhed lagt til grund, at virksomhedens koncept ikke er tilstrækkeligt til at dække praktikmålene i uddannelsen til gastronom med specialet smørrebrød og catering.

Ankenævnet har endvidere lagt til grund, at der er foretaget besigtigelse af virksomheden, og at der ligeledes er vejledt i, hvad der skal til for at opnå en godkendelse.

Ankenævnet noterer, at der er udstedt godkendelse af Y, tilhørende A.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46-47 i lov om erhvervsuddannelser jf. lovbekendtgørelse 789 af 16. juni 2015

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om erhvervsuddannelsen til gastronom.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder