Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. maj 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden)

[af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. februar 2016 og var til 1. behandling den 23. februar 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Miljø- og fødevareministeren sendte den 11. november 2015 de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis, Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget støtter lovforslaget, men partierne bemærker følgende: Udvindingsaffaldsdirektivet vedrører affald fra en industri (mineindustri), som er minimal i Danmark. Med lovforslaget vil ministeren indføre hjemmel til sig selv til at lave regler på området, således at Danmark opfylder de EU-retlige forpligtelser. Partierne er bekymrede for, om ministeren med lovforslaget pålægger sig selv og fremtidige ministre ikke at lave lovgivning under miljøbeskyttelsesloven, som er mere omfattende end EU-reglerne på området. Ministeren bør ikke afskære sig selv eller fremtidige ministre fra at lave særlovgivning i Danmark for at kunne tage særegne danske miljøhensyn. Det er vigtigt for partierne, at udvindingsaffaldsdirektivet med dette lovforslag ikke må gå fra at stille minimumskrav om håndteringen af udvindingsaffald, så det ikke påfører skade til landskaber eller andre områder af særlig interesse, til at være maksimumskrav for landskabsbeskyttelse under dansk miljølovgivning.

Partierne finder det afgørende, at Danmark ikke mister muligheden for at kunne lave dansk særlovgivning på området, som er mere ambitiøs end EU-direktivet.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) fmd. Ib Poulsen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Lise Bech (DF) Karina Due (DF) Erling Bonnesen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Thomas Danielsen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Jacob Jensen (V) Carsten Bach (LA) Mette Bock (LA) Mette Abildgaard (KF) Bjarne Laustsen (S) Lea Wermelin (S) nfmd. Kaare Dybvad (S) Jesper Petersen (S) Malte Larsen (S) Simon Kollerup (S) Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Christian Poll (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Andreas Steenberg (RV) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 120

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministreren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Orientering om håndtering af udvindingsaffald, fra miljø- og fødevareministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 120

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvordan danske miljøhensyn sikres i processen med at implementere direktivet, når der ikke er en definition af begrebet miljø, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om Danmark kan fastlægge nationale regler, som er mere vidtgående end det, EU-direktivet kræver, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvordan affald fra skifergasboringer i fremtiden skal håndteres og deponeres i Danmark, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om lovforslaget har betydning for grusgrave og saltindvinding i Danmark, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om lovforslaget vil have indvirkning på Folketingets mulighed for at stille yderligere krav til håndteringen af slam fra skifergasboringer, til miljø- og fødevareministeren, og ministeren svar herpå