Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0098
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Indretning og drift
Kapitel 3 Egenkontrol
Kapitel 4 Administrative bestemmelser
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, § 7 a, stk. 1, § 16, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om miljøforhold vedrørende opbevaring og håndtering af affald på affaldsbehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

3) Befæstet areal: En fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

4) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

5) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, og som giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Kapitel 2

Indretning og drift

§ 3. Ikke-farligt affald skal opbevares på befæstet areal, jf. dog stk. 2 og §§ 9-11.

Stk. 2. Stk.1 finder ikke anvendelse for affald, der ikke afgiver stoffer til jord eller udvaskes til grundvandet.

§ 4. Befæstede arealer og arealer med tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.

§ 5. Afkast fra punktudsugninger og mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal være opadrettet og føres mindst en meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

§ 6. Driften må ikke give anledning til lugt- eller støvgener for omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering anses for væsentlige.

§ 7. Affald, der spildes, skal straks opsamles og føres tilbage til de dertil indrettede opbevaringsfaciliteter.

§ 8. Opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 2. Opbevarer virksomheden olie, kemikalier eller flydende affald, skal der til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

§ 9. Containere med papir, plast og andre lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialet kan blæse ud eller blive vådt.

§ 10. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

§ 11. Organisk affald skal opbevares i tanke eller beholdere, der er lukkede og tætte. Utætheder skal udbedres straks, efter at de er konstateret.

Stk. 2. Organisk affald kan opbevares udendørs på befæstet areal, hvis det ikke giver anledning til væsentlige støv- eller lugtgener.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for have- og parkaffald.

§ 12. Pumpning af affald til og fra beholdere og aflæsning af ikke-pumpbart biomasse skal ske under overvågning.

§ 13. Farligt affald, herunder fra virksomhedens egen drift, skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Utætheder skal udbedres straks, efter de er konstateret.

Stk. 2. Arealer til opbevaring og håndtering af farligt affald skal have tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.

Stk. 3. Omhældning af olieaffald og andet flydende farligt affald må kun finde sted på arealer nævnt i stk. 2.

§ 14. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og ved opbevaring beskyttes mod beskadigelse.

Stk. 2. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.

§ 15. På genbrugspladser skal alle affaldsmodtageområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, være tydeligt mærket med indhold.

§ 16. Et biogasanlæg skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Stk. 2. Gaskondensatbrønde, der etableres efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal være lufttætte og forsynet med vandlås.

§ 17. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Kapitel 3

Egenkontrol

§ 18. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer og arealer med tætte belægninger.

§ 19. Virksomheden skal mindst én gang om måneden tilse, at beholdere er tætte og er tilstrækkelig vedligeholdt, jf. § 11 og § 13.

§ 20. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af følgende:

1) Dato for visuel kontrol af befæstede arealer og arealer med tætte belægninger, samt beskrivelse af eventuelle udbedringer, jf. § 18.

2) Dato for og resultat af visuel tæthedskontrol af beholdere, jf. § 19.

3) Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 21. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65.

§ 22. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller forbud mod fortsat drift, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42.

§ 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 24. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, den der overtræder § 3, stk. 1, §§ 4-5, §§ 7-8, § 11, stk. 1 eller 2, eller §§ 12-20.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 og § 10 træder i kraft den 1. juli 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 17. maj 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, s. 3, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, s. 89 og Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015, EU-tidende 2015, nr. L 184, s. 13.