Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

(Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Miljø- og Fødevareministeriet

§ 1

I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, som ændret ved § 15 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 1 indsættes efter »anvendelsesområde«: »m.v.«

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på projekter eller dele af projekter, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf.«

§ 2

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 1499 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985/337/EØF, nr. L 175, side 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997, EF-Tidende 1997, nr. L 73, side 5,«.

2. § 2, stk. 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 8 a ophæves.

3. § 51, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

4. I § 52, stk. 1, udgår »§ 24 a,«.

5. § 53 a, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

6. § 57 a, nr. 1 og 2, ophæves.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 1-5.

7. I § 59, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 24 a, stk. 1,«.

8. I § 61, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 23, stk. 2,«: »§«, og »§ 24 a, stk. 2-5, §§« udgår.

§ 3

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, som ændret ved § 6 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66,«: »og«, og », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1« udgår.

2. Overskriften før § 23 og § 23 ophæves.

3. I § 26, stk. 2, udgår », 23« og »og § 23, stk. 2,«.

4. § 26 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelse om tilladelse i henhold til § 20 til projekter, der er omfattet af § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.«

Erhvervs- og Vækstministeriet

§ 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 179 af 24. februar 2015, § 1 i lov nr. 1879 af 29. december 2015 og § 2 i lov nr. 1705 af 21. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1,«.

2. I § 3, stk. 3, ændres »§ 5 u, § 11 g, stk. 3, og § 35« til: »§§ 5 u og 35«.

3. Overskriften før § 11 g og § 11 g-§ 11 i ophæves.

4. I § 35, stk. 2, udgår »reglen om VVM-pligt i § 11 g, stk. 1, eller«.

5. I § 51, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2.«

6. § 51, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.

7. I § 51, stk. 4 og 5, som bliver stk. 2 og 3, ændres »Tilsynsmyndigheden« til: »Kommunalbestyrelsen«.

8. I § 54 b, stk. 2, udgår »samt selvstændige VVM-redegørelser«.

9. I § 57, stk. 1, ændres »Erhvervs- og vækstministeriets og kommunalbestyrelsens« til: »Kommunalbestyrelsens«, og »pågældende myndigheder« ændres til: »kommunalbestyrelsen«.

10. § 57 a, stk. 5, ophæves.

11. § 58, stk. 1, nr. 3 og 5, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

12. I § 58, stk. 1, nr. 4, der bliver nummer 3, udgår », jf. dog stk. 2«.

13. § 58, stk. 2, ophæves.

14. I § 59, stk. 2, ændres »§ 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 1 og 3«.

15. I § 60, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 3«.

16. I § 63, stk. 2, 1. pkt., ændres »De i § 51 nævnte myndigheder« til: »Kommunalbestyrelsen«, og i 2. pkt. ændres »vedkommende myndighed« til: »kommunalbestyrelsen«.

17. I § 63, stk. 3, ændres »vedkommende myndighed« til: »kommunalbestyrelsen«.

18. § 64, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

§ 5

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig« til: »der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne«.

2. § 28 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 28 c, stk. 1, udgår », hvilke projekter der er omfattet af § 28 a, stk. 1,« og »af de miljømæssige konsekvenser og«.

4. I § 37 a, stk. 3, ændres »§§ 28 a eller 28 b.« til: »§ 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).«

5. I § 37 a, stk. 5, ændres »§§ 28 a eller 28 b« til: »§ 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

§ 6

I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom« til: »kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne«.

2. § 4 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 4 d, stk. 1, ændres », hvilke projekter der er omfattet af § 4 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 4 a, stk. 1,« til: »indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1,«.

§ 7

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om planlægning« til: »lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«, og »VVM-redegørelse« til: »miljøkonsekvensrapport«.

2. § 26 ophæves.

3. I § 29, stk. 2, ændres »§§ 22-28« til: »§§ 22-25, 27 og 28 og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

4. I § 29, stk. 3, ændres »§§ 22-28« til: »§§ 22-25, 27 og 28 og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

5. I § 67, stk. 1, ændres »§§ 26-28« til: »§§ 27 og 28 og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

§ 8

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 89, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 1, nr. 4« til: »§ 8, stk. 1, nr. 3«.

Social- og Indenrigsministeriet

§ 9

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 6. maj 2015, som ændret ved § 15 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 3, litra m, affattes således:

»m) regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf,«.

2. § 1, stk. 2, nr. 3, litra n, affattes således:

»n) regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf,«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 16. maj 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 9, nr. 1 og 2. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse ved Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser truffet før lovens ikrafttræden efter lov om planlægning, lov om råstoffer og lov om beskyttelse af havmiljøet og regler udstedt i medfør af disse love. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af § 11 g-§ 11 i i lov om planlægning og bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, hvis den kompetente VVM-myndighed, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, eller har offentliggjort en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg med henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold, jf. bekendtgørelsens § 4. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse på sådanne konkrete projekter.

Stk. 5. De hidtil gældende regler i § 23 i lov om råstoffer og i kapitel 3 og bilag 4 i bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis

1) Naturstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) ansøgeren har anmodet Naturstyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 10, jf. § 11, stk. 1, og bilag 4, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 6. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten indgivet før lovens ikrafttræden, hvis Miljøstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet. For sådanne anmeldelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse ved Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen og lov om fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør heraf truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 8. De hidtil gældende regler i § 26 i lov om fremme af vedvarende energi og i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis

1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 9. De hidtil gældende regler i § 28 a i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, i § 4 a i lov om kontinentalsoklen og i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis

1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 18. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen