Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning

I medfør af § 68, stk. 1-3, og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

§ 1. Ved chiptuning forstås i denne bekendtgørelse ændringer af den fabriksspecificerede elektroniske motorstyring, herunder udskiftning og omprogrammering af motorstyringen eller manipulation af signaler til og fra motorstyringen. Opdatering af motorstyringen som specificeret af køretøjfabrikanten anses dog ikke for chiptuning.

Stk. 2. Ved chiptuningsudstyr forstås i denne bekendtgørelse det, der medgår til at udføre chiptuningen, herunder såvel fysiske komponenter som softwareopdateringer og lignende.

§ 2. Det er forbudt at sælge og markedsføre chiptuningsudstyr, der medfører, at et køretøj efter udført chiptuning ikke opfylder bestemmelserne om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 7.06, jf. dog § 3.

Stk. 2. Ved salg af chiptuningsudstyr skal der være vedlagt dokumentation jf. § 5, stk. 3.

§ 3. Enhver form for salg og markedsføring af chiptuningsudstyr til brug for motordrevne køretøjer beregnet til motorløb er tilladt.

Stk. 2. Ved salg af chiptuningsudstyr til brug for motordrevne køretøjer beregnet til motorløb, skal der udfyldes en tro- og loveerklæring, der skal opbevares af sælger i 5 år. Tro- og loveerklæringen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Ved markedsføring af chiptuningsudstyr til motordrevne køretøjer beregnet til motorløb, skal det tydeligt fremgå, at chiptuningsudstyret alene må anvendes til brug for motorløb. Sker markedsføring på internettet, skal oplysningerne om, at chiptuningsudstyret alene må sælges til brug for motordrevne køretøjer beregnet til motorløb angives på den specifikke side, og i direkte tilknytning til, hvor chiptuningsudstyret markedsføres.

§ 4. Det er forbudt at udføre chiptuning af et motordrevet køretøj, hvis det motordrevne køretøj efter udført chiptuning ikke opfylder bestemmelserne om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, punkt 7.06, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Chiptuning, der ikke opfylder kravene om luftforurening jf. stk. 1, må udføres på motordrevne køretøjer beregnet til motorløb, der anvendes til motorløb uden for færdselslovens område, eller som er registreret til motorløb i Køretøjsregisteret.

§ 5. Et motordrevet køretøj som er chiptunet i overensstemmelse med bestemmelserne om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 7.06, skal, inden køretøjet tages i brug, fremstilles til syn hos en synsvirksomhed, jf. reglerne herom i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Motordrevne køretøjer beregnet til motorløb er undtaget fra kravet om fremstilling til syn, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ved syn skal der medbringes dokumentation for, at det chiptunede motordrevne køretøj opfylder bestemmelserne om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 7.06. Som dokumentation anses en prøvningsrapport fra en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område, der indeholder en beskrivelse af køretøjet specificeret ved mærke, type, model og variant, og en angivelse af de chiptuningskarakteristika, der er berørt i forbindelse med chiptuning af det konkrete køretøj. Prøvningsrapporten skal konkludere, at køretøjet fortsat overholder gældende bestemmelser om luftforurening og skal desuden indeholde oplysninger om den ændrede motoreffekt.

§ 6. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Til brug for Færdselsstyrelsens tilsyn med, at salg og markedsføring af chiptuningsudstyr til motordrevne køretøjer beregnet til motorløb sker i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af § 3, kan styrelsen kræve, at sælger udleverer de tro- og loveerklæringer, der er omfattet af § 3, stk. 2.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, § 3, stk. 2-3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 118, stk. 10, i færdselsloven.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 595 af 13. juni 2006 om chiptuning ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 25. maj 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

Tro- og loveerklæring i henhold til bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning, skal indeholde følgende:

Køber giver ved sin underskrift samtykke til, at Færdselsstyrelsen kan anvende tro- og loveerklæringen i forbindelse med kontrollen med, at reglerne i bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning, overholdes. Tro- og loveerklæringen opbevares af sælger i 5 år fra underskriftsdatoen.

1) Køretøjets stelnummer:

2) Købers navn:

3) Sælgende virksomheds navn og CVR-nr.:

4) Sælgers navn:

         
Dato:
   
Købers underskrift:
 
         
Dato:
   
Sælgers underskrift: