Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 188, stk. 3, § 192, § 196, stk. 1-3, § 341, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. juli 2015, og § 131, stk. 6, og § 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som senest ændret ved lov nr. 632 af 8. juni 2016, fastsættes:«

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

"Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EF-Tidende 1986, L 372, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, EU-Tidende 2004, L 142, side 12, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2004, L 390, side 38, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglome-rat, EU-Tidende 2011, L 326, side 113, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49, EU-Tidende L 176, side 338, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34 af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, s. 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014, om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, s. 1."

3. I § 17, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilgodehavende renter kan dog alternativt posteres som en del af værdien af de aktiver, som renterne vedrører.«

4. I § 22, stk. 2, indsættes efter »skyldige renter«: », med mindre renterne posteres som en del af den gældspost, som renterne vedrører«

5. Efter § 135 a indsættes:

»135 b. Virksomheder, som på balancetidspunktet har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, og modervirksomheder, hvor koncernen som helhed har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-8. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende, jf. dog stk. 3-5:

1) Der skal gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel.

2) Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

3) For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte processer for nødvendig omhu ("due diligence"), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

4) Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.

5) Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

6) Der skal gives oplysning om virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.

Stk. 3. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

Stk. 4. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed.

Stk. 5. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3.

Stk. 6. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte politikområder.

Stk. 7. § 135, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse for redegørelsen efter stk. 1-3.

Stk. 8. § 135, stk. 1-3 og stk. 6-8, finder ikke anvendelse på virksomheder, der omfattes af anvendelsesområdet nævnt i stk. 1.

§ 135 c. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, som i koncernen har aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskov, skal supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder i overensstemmelse med reglerne i § 99 c, stk. 1-7, i årsregnskabsloven og regler udstedt af Erhvervsstyrelsen i medfør af § 99 c, stk. 8 og 9, i årsregnskabsloven.«

6. Efter § 146 indsættes:

»§ 146 a. I forbindelse med restrukturering og afvikling af en virksomhed efter § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (bail-in) omvurderes virksomhedens aktiver og forpligtelser på det tidspunkt Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med virksomheden, således at værdierne opfylder kravet om at være rimelige, realistiske og forsigtige i overensstemmelse med § 6 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Ændringerne i værdierne indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor Finansiel Stabilitets overtagelse finder sted.

Stk. 2. Virksomhedens efterfølgende måling foretages efter reglerne i denne bekendtgørelse med det udgangspunkt, at de enkelte aktiver og forpligtelser antages for anskaffet på omvurderingstidspunktet til transaktionspriser svarende til værdierne fastsat efter stk. 1.

Stk. 3. Den samlede forskel i værdierne opgjort umiddelbart før og efter omvurderingen efter stk. 1 skal oplyses fordelt på hovedposter og med angivelse af årsager til væsentlige forskelle.

Stk. 4. Der skal ikke foretages tilpasning af sammenligningstal for tidligere perioder.«

7. I § 148, stk. 8, ændres: »31. august« til: »30. september«.

8. I § 148, stk. 8, indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Uanset stk. 8 skal halvårsrapporter for investeringsforvaltningsselskaber indsendes senest 31. august.«

9. I bilag 2 affattes nr. 1 således:

»1. Finansiel leasing:

Leasingaftale, der overfører alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til et aktiv uden hensyn til, om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej.«

10. I bilag 9, pkt. 1, 6. afsnit, udgår »inden for en tidshorisont på 6 måneder« og »I særlige tilfælde, eksempelvis når der er tale om større domicilejendomme med kun én lejer, kan der opereres med en længere (gen)udlejningshorisont på indtil 12 måneder.«

11. I bilag 9, pkt. 2, 1. afsnit, udgår »Forrentningskravet fastsættes, så ejendommen kan forventes afhændet til den deraf fremkomne værdi efter en periode med salgsbestræbelser af højst 6 måneders varighed.«

12. I bilag 10, nr. 43, 1. afsnit, 1. pkt., ændres »ejendommen« til: »ejendommen på vurderingstidspunktet«.

13. I bilag 10, nr. 43, 1. afsnit, 1. pkt., udgår »inden for 6 måneder«.

14. I bilag 10, nr. 43, 2. afsnit, 2. pkt., udgår »ved salg inden for højst 6 måneder«.

15. Bilag 10, nr. 44, affattes således:

»For landsbrugsejendomme gælder samme regler som for andre ejendomme. Der skal således foreligge dokumentation for, at de salgspriser for jorden og de salgspriser for bygninger og øvrige aktiver, som indgår i nedskrivningsberegningen, er sandsynlige dagsværdier på vurderingstidspunktet.«

16. I bilag 10, nr. 46, udgår », idet de forudsættes solgt inden for 6 måneder«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2016.

Stk. 2. § 135 b som indsat ved § 1, nr. 5, finder dog først anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2017.

Finanstilsynet, den 1. juni 2016

Jesper Berg

/ Flemming Petersen