Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Åbningstider og indretning
Kapitel 2 Registrering og legitimering m.v.
Kapitel 3 Politisk udsatte personer
Kapitel 4 Særlig opmærksomheds-, undersøgelses- og underretningspligt
Kapitel 5 Opbevaring og videregivelse af oplysninger m.v.
Kapitel 6 Registrering af falskspillere m.v.
Kapitel 7 Selvudelukkelse
Kapitel 8 Informationskrav
Kapitel 9 Betalingsmidler, indsatser og vekslinger
Kapitel 10 Udbetaling og opbevaring af gevinster
Kapitel 11 Optælling og regnskab m.v
Kapitel 12 Tronc
Kapitel 13 Regler vedrørende kasinoets ansatte
Kapitel 14 Særligt om turneringer
Kapitel 15 Levering af data og certificering
Kapitel 16 Elektronisk overvågning
Kapitel 17 Egenkontrol
Kapitel 18 Tavshedspligt og ansvar
Kapitel 19 Interne regler og uddannelse m.v.
Kapitel 20 Årsregnskab og revision m.v.
Kapitel 21 Klage
Kapitel 22 Straf
Kapitel 23 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Tekniske krav til levering af spildata for landbaserede kasinoer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer1)

I medfør af § 17, § 41, stk. 1 og 2, § 41, stk. 3, 1. pkt., og § 60, i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 22. januar 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Åbningstider og indretning

§ 1. Kasinoet kan holde åbent dagligt mellem kl. 10.00 og 05.00.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan i den enkelte tilladelse til kasinodrift fastsætte særlige regler om kortere eller længere åbningstid end fastsat i stk. 1, hvis ordensmæssige hensyn taler herfor.

§ 2. Kasinoet skal udgøre et sammenhængende entréområde, jf. dog § 44 om turneringer i et nærtstående lokale.

Kapitel 2

Registrering og legitimering m.v.

§ 3. Kasinoet skal registrere oplysninger om enhver ankommende gæsts identitet, herunder navn og adresse samt cpr-nummer eller anden lignende oplysning, hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Kasinoet skal registrere gæstens ankomsttidspunkt.

Stk. 2. De registrerede oplysninger skal bekræftes ved legitimation i forbindelse med gæstens ankomst til kasinoet. Omfanget af legitimationen skal fastlægges ud fra en risikovurdering, således at kasinoet er sikker på, at gæsten er den person, som gæsten udgiver sig for at være.

Stk. 3. Er der tvivl om, hvorvidt tidligere registrerede oplysninger om gæstens identitet er tilstrækkelige, skal der kræves ny legitimation.

§ 4. Kasinoet skal samtidig med gæstens ankomst foretage en videoregistrering af gæsten, der sikrer efterfølgende identifikation af videooptagelsen med den i § 3, stk. 1-3, nævnte registrering.

§ 5. Gæster skal under deres ophold i kasinoet på begæring af kasinoets ansatte eller Spillemyndigheden forevise legitimation.

§ 6. Gæsten skal løbende overvåges for at sikre, at gæstens aktiviteter og transaktioner, herunder de enkelte transaktioner, er i overensstemmelse med kasinoets viden om gæsten, herunder gæstens spiller- og risikoprofil. Der skal i forbindelse hermed om nødvendigt søges oplysninger om midlernes oprindelse. Dokumenter, data og andre oplysninger om gæsten skal løbende ajourføres.

Kapitel 3

Politisk udsatte personer

§ 7. Kasinoet skal være i besiddelse af tilstrækkelige procedurer til at kunne afgøre, om gæsten er en politisk udsat person, jf. stk. 3, bosiddende i et andet land.

Stk. 2. Kasinoet skal:

1) senest når den politisk udsatte persons transaktioner inden for 24 timer overstiger et beløb svarende til 2.000 euro, indhente den øverste daglige ledelses godkendelse af, at en sådan person kan fortsætte med at foretage transaktioner i kasinoet,

2) træffe rimelige foranstaltninger for at indhente oplysninger om formue- og indtægtskilderne, der er omfattet af spilleaktiviteten, for en sådan politisk udsat person og

3) løbende være opmærksom på kundeforbindelsen med en sådan politisk udsat person.

Stk. 3. Politisk udsatte personer, jf. stk. 1, skal forstås i overensstemmelse med definitionen i § 4 i bekendtgørelse om, hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, samt definitionen af politisk udsatte personer.

Kapitel 4

Særlig opmærksomheds-, undersøgelses- og underretningspligt

§ 8. Kasinoets ledelse og ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, skal være opmærksom på gæsters aktiviteter, som på grund af deres karakter særligt menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder især komplekse eller usædvanligt store transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til gæsten samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Action Task Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Formålet med sådanne aktiviteter og transaktioner skal i videst muligt omfang undersøges, og resultaterne heraf skal noteres.

§ 9. Hvis der er mistanke om, at en transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal kasinoet undersøge transaktionen eller henvendelsen nærmere. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet omgående underrettes.

Stk. 2. Hvis mistanken vedrører hvidvask eller finansiering af terrorisme, og transaktionen ikke allerede er gennemført, skal den sættes i bero, indtil der er underrettet efter stk. 1. Kan gennemførelsen af transaktionen ikke undlades, eller vurderes dette at kunne skade efterforskningen, skal underretning i stedet indgives umiddelbart efter gennemførelsen.

§ 10. Hvis Spillemyndigheden får kendskab til forhold, der formodes at have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, underretter Spillemyndigheden Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Kapitel 5

Opbevaring og videregivelse af oplysninger m.v.

§ 11. Kasinoet skal opbevare de af bekendtgørelsen omfattede identitets- og legitimationsoplysninger om en registreret gæst, jf. kapitel 2, i mindst 5 år fra tidspunktet for gæstens besøg i kasinoet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Videoregistrering og videooptagelse efter § 4 skal opbevares af kasinoet i 3 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i kasinoet, hvorefter kasinoet skal slette videooptagelsen.

Stk. 3. Videoptagelserne efter § 48 skal opbevares i 3 måneder, efter optagelsen er foretaget. Optagelser, der indgår i behandling af en klage efter reglerne i § 58, skal dog opbevares i mindst 2 år. Kasinoet skal slette optagelserne, når de ikke længere skal opbevares.

Stk. 4. Dokumenter og registreringer vedrørende gæsternes transaktioner skal opbevares, så de kan fremfindes samlet i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse. Tilsvarende skal oplysninger og godkendelser indhentet i henhold til § 6 og § 7, stk. 2, samt resultater af undersøgelser foretaget i henhold til § 8 og § 9, stk. 1, opbevares, så de kan fremfindes i mindst 5 år.

Stk. 5. Ophører kasinoets virksomhed, skal den senest fungerende ledelse sørge for, at identitetsoplysninger m.v. fortsat opbevares i overensstemmelse med stk. 1-4. Ved opløsning af kasinoets virksomhed ved skifterettens mellemkomst kan skifteretten beslutte, at andre end den senest fungerende ledelse skal opbevare identitetsoplysningerne m.v.

§ 12. Videregivelse af de i henhold til § 11, stk. 1-4, opbevarede oplysninger m.v. må alene ske til politiet og Spillemyndigheden.

Stk. 2. Politiet og Spillemyndigheden har uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de opbevarede oplysninger, når det skønnes nødvendigt.

Kapitel 6

Registrering af falskspillere m.v.

§ 13. Konstaterer kasinoet falskspil eller andre strafbare handlinger efter straffelovens regler i forbindelse med spillenes afvikling, kan det foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, hvis forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registreringen kan danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i kasinoet i registreringsperioden.

Stk. 2. Politiet underretter kasinoet om straffesagens endelige udfald. Hvis anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller en sigtelse frafaldes, skal kasinoet straks slette den pågældende registrering. Det samme gælder, hvis den registrerede frifindes for det anmeldte forhold.

Stk. 3. Oplysninger, der er registreret efter stk. 1, som ikke skal slettes efter stk. 2, skal slettes senest 5 år efter straffesagens afslutning.

Kapitel 7

Selvudelukkelse

§ 14. Kasinoet skal efter anmodning fra en person registrere de i § 3 nævnte identitetsoplysninger med oplysning om, at den pågældende har udelukket sig selv og skal afvises ved indgangen til kasinoet.

Stk. 2. Anmodningen efter stk. 1, som skal komme fra den pågældende selv, kan fremsættes både skriftligt og ved personlig henvendelse til kasinoet. Før kasinoet foretager en registrering om selvudelukkelse, skal der foreligge en underskrevet og dateret erklæring fra den pågældende om den ønskede selvudelukkelse. Kasinoet skal gøre det muligt for personer at underskrive denne erklæring ved indgangen til kasinoet.

Stk. 3. Registrering efter stk. 1 skal efter personens anmodning have virkning som enten en midlertidig eller endelig udelukkelse fra kasinoet. En midlertidig udelukkelse kan ikke være under 30 dage.

Stk. 4. Ved en endelig udelukkelse kan personen til enhver tid, dog tidligst 1 år efter registreringen, anmode kasinoet om sletning. Anmodningen om sletning skal fremsættes efter samme regler som nævnt i stk. 2. Oplysningerne i registeret skal automatisk slettes 5 år efter registreringen, selv om der ikke er fremsat anmodning herom fra den registrerede person.

Stk. 5. Såfremt en person har udelukket sig selv, skal kasinoet informere personen om rådgivnings- og behandlingstilbud for ludomani på et dansk behandlingscenter og muligheden for at lade sig registrere i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS) enten midlertidig eller endeligt.

§ 15. Er en person blevet registreret i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS) den 1. juli 2016 eller derefter, gælder udelukkelsen for alt spil hos udbydere med tilladelse til udbud af landbaserede kasino, onlinekasino og online væddemål i Danmark. En person kan lade sig registrere i ROFUS via Spillemyndighedens hjemmeside eller ved at henvende sig til Spillemyndigheden. Personen skal give udtrykkeligt samtykke til at blive registreret i ROFUS.

Stk. 2. Samtidig med kasinoets registrering efter § 3, stk.1, skal kasinoet konsultere ROFUS for at sikre, at den pågældende person ikke står registreret. Står en person registreret i ROFUS, skal denne nægtes adgang til kasinoet.

Stk. 3. En person, der er blevet registreret i ROFUS som endeligt udelukket, kan til enhver tid, dog tidligst 1 år efter registreringen, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for personer, der i henhold til § 3, stk.1, er blevet registreret uden cpr-nummer.

§ 16. Kasinoet skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til personer, der har udelukket sig selv fra kasinoet.

Kapitel 8

Informationskrav

§ 17. Kasinoet skal på en fremtrædende plads i entréområdet skriftligt informere om,

1) at det ikke er tilladt for personer under 18 år at få adgang til kasinoet,

2) ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil,

3) kontaktadresser på danske behandlingscentre for ludomani,

4) kasinoets husregler, hvorved forstås regler for adgang til og ophold i kasinoet,

5) at det er frivilligt at give drikkepenge i kasinoet,

6) muligheden for og virkningen af at lade sig udelukke fra spil i kasinoer efter §§ 14 og 15 og

7) kasinoets behandling af klager, jf. § 58, herunder hvor personer kan henvende sig med en klage.

Stk. 2. Informationen efter stk. 1, nr. 2, skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for ludomani.

§ 18. Kasinoet skal skriftligt informere om

1) minimums- og maksimumsindsatserne ved de enkelte spilleborde og de enkelte gevinstgivende spilleautomater, jf. § 25, stk. 3, og

2) kasinoets regler for afvikling af de enkelte spil på forlangende af spilleren.

§ 19. Af kasinoets hjemmeside skal følgende fremgå:

1) At det ikke er tilladt for personer under 18 år at få adgang til kasinoet.

2) At kasinoet har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden og der skal formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside.

3) Information udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for ludomani om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil.

4) Information om muligheden for registrering i ROFUS, jf. § 15, stk. 1, og der skal formidles adgang til registrering på Spillemyndighedens hjemmeside.

5) En adgang til en selvtest for ludomani.

6) Information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre for ludomani.

7) Kasinoets behandling af klager, jf. § 58.

Stk. 2. Informationen efter stk. 1 skal være placeret på en fremtrædende plads på hjemmesiden og skal kunne tilgås fra alle sider på hjemmesiden.

§ 20. Informationen som nævnt i §§ 17-19 skal fremgå på dansk og engelsk.

§ 21. Ved markedsføring af spil omfattet af kasinotilladelsen skal det klart og tydeligt fremgå, hvem der har tilladelsen til at udbyde spillene.

Stk. 2. Kasinoets samarbejdspartnere, sponsorer m.v. må ikke fremstå som udbydere af spillene.

Kapitel 9

Betalingsmidler, indsatser og vekslinger

§ 22. Kasinoet må kun modtage kontante betalinger, checks eller betalinger fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge udbydes lovligt her i landet.

§ 23. Indsatser i spil skal gøres i spillemærker, som skal være forsynet med kasinoets individuelle bomærke.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for indsatser i gevinstgivende spilleautomater.

§ 24. Kasinoets gæster kan inden for kasinoets område anvende spillemærker som betaling ved køb af tobak, mad og drikkevarer.

Stk. 2. Spillemærker, der modtages som betaling efter stk. 1, skal veksles dagligt i kasinoets vekselkasse inden kasinoets lukning.

§ 25. En gæst må ikke indsætte mindre end 5 kr. eller mere end 50.000 kr. pr. chance, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En gæst må ikke indsætte mindre end 1 kr. eller mere end 20 kr. pr. chance ved spil på gevinstgivende spilleautomater.

Stk. 3. Kasinoet skal fastsætte minimums- og maksimumsindsatser for hvert af de enkelte spil i overensstemmelse med de i stk. 1 og 2 nævnte minimums- og maksimumsindsatser.

§ 26. Veksling af kontanter til spillemærker kan foretages i kasinoets vekselkasse samt ved spillebordene.

Stk. 2. Veksling af kontanter til spillemærker ved spillebordene kan kun ske, såfremt kontanterne af en croupier straks lægges i en boks til kontanter i spillebordet.

Stk. 3. Ved veksling af kontanter ved spillebordene skal hele kontantbeløbet veksles til spillemærker.

§ 27. Veksling af spillemærker må kun ske til kontanter. Denne veksling skal finde sted i kasinoets vekselkasse.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Spillemyndigheden tillade, at spillemærker under særlige omstændigheder udbetales i check eller gennem pengeinstitut.

§ 28. Kasinoet må ikke veksle eller udveksle spillemærker mellem de enkelte spilleborde.

Kapitel 10

Udbetaling og opbevaring af gevinster

§ 29. Gevinster i spil skal udbetales i spillemærker, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater og fra turneringer skal ske i kontanter eller i værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontanter, hvis gevinsten ikke overstiger 20.000 kr.

Stk. 3. Udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater og fra turneringer kan også ske i check udstedt til den pågældende gæst eller ved overførsel gennem pengeinstitut, hvis gevinsten er mellem 20.000 kr. og 150.000 kr.

Stk. 4. Udbetaling af en gevinst fra gevinstgivende spilleautomater og fra turneringer skal ske i check udstedt til den pågældende gæst eller ved overførsel gennem pengeinstitut, hvis gevinsten overstiger 150.000 kr.

Stk. 5. To af kasinoets ansatte skal attestere, at gevinsten, der udbetales i check eller ved overførsel gennem pengeinstitut, er vundet i kasinoet på en gevinstgivende spilleautomat eller i en turnering, og at den gæst, der får gevinsten udbetalt i check eller ved overførsel gennem pengeinstitut, har forevist legitimation ved checkudstedelsen eller ved overførslen gennem pengeinstitut. Kasinoet skal opbevare attestationer og en kopi af udstedte checks eller overførsler gennem pengeinstitut i 5 år.

§ 30. Kasinoet skal på forlangende fra en gæst opbevare kontante beløb efter § 27, stk. 1, og § 29, stk. 2. Kasinoet udsteder en kvittering til gæsten som dokumentation for opbevaringen. Kasinoet skal opbevare en kopi af kvitteringen i 5 år.

Kapitel 11

Optælling og regnskab m.v

§ 31. Inden kasinoets åbning skal kontanter og spillemærker i kasinoets vekselkasse optælles.

Stk. 2. Ved kasinoets lukning skal vekselkassens beholdning af kontanter og spillemærker optælles.

Stk. 3. I forbindelse med optælling af spillemærker efter stk. 2 må den samlede beholdning af spillemærker ikke ændres, medmindre det af kasinoets daglige regnskab, jf. § 37, fremgår, at der er sket en ændring i beholdningen af spillemærker.

§ 32. Inden det enkelte spillebords åbning skal

1) spillemærker ved spillebordet optælles og bringes i overensstemmelse med den for spillebordet fastsatte beholdning,

2) det sikres, at bokse til kontanter og tronce er forsvarligt aflåst, og

3) det sikres, at alle spillekort til brug for det pågældende spil er til stede.

Stk. 2. Bokse, jf. stk. 1, nr. 2, må kun kunne tilgås ved åbning af to forskellige låse. Én person må ikke være i besiddelse af nøgler til begge låse.

§ 33. Optælling af indholdet af spillebordets boks skal ske dagligt.

Stk. 2. Efter et spillebords lukning skal indholdet i spillebordets boks til kontanter optælles, inden spillebordet åbnes på ny.

§ 34. Optælling m.v. efter §§ 31-33 skal foretages og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte.

§ 35. Optælling ved overførsler og vekslinger mellem det enkelte spillebord og vekselkassen skal påses og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte. Attestationen gives på en formular, hvoraf der lægges et eksemplar henholdsvis i spillebordets boks til kontanter og i vekselkassen.

§ 36. Ved lukningen af det enkelte spillebord skal spillebordets beholdning af spillemærker opbevares i en aflåst boks.

Stk. 2. Spillemærkerne i boksen, jf. stk. 1, må kun kunne fjernes ved åbning af to forskellige låse. Én ansat må ikke være i besiddelse af nøgler til begge låse.

§ 37. Kasinoet skal føre et dagligt regnskab.

Stk. 2. Regnskabet omfattet af stk. 1 skal indeholde oplysninger om

1) dato, tid og årstal,

2) hvor mange kontanter, der har været i boksen i hvert enkelt spillebord,

3) værdien af spillemærker, som er øremærket til pokerjackpotten,

4) hvor mange kontanter, der er vekslet til spillemærker i hver enkelt vekselkasse,

5) værdien af spillemærker, der er vekslet til kontanter i hver enkelt vekselkasse, og

6) udbetalinger, der er sket i checks eller gennem pengeinstitut,

Stk. 3. Regnskabet skal efterses og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte.

§ 38. Kasinoet skal opbevare attestationer efter §§ 34, 35 og 37 i 5 år.

Kapitel 12

Tronc

§ 39. Såfremt der gives drikkepenge, skal det ske i form af spillemærker, der lægges i særlige beholdere (tronce), som er indrettet til dette formål.

Stk. 2. En tronc må alene placeres i det enkelte spillebord, ved kasinoets vekselkasse samt ved kasinoets udgang. Såfremt en tronc er placeret i et spillebord, skal den være placeret modsat den ende af bordet, hvor den i § 26, stk. 2, nævnte boks til kontanter er placeret.

§ 40. Optælling af troncenes indhold skal ske dagligt. Efter et spillebords lukning skal indholdet i spillebordets tronc optælles, inden spillebordet åbnes på ny. Efter kasinoets lukning skal indholdet af troncen ved vekselkassen og ved kasinoets udgang optælles, inden kasinoet åbner på ny. Optælling skal foretages og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte.

Stk. 2. Der skal for hver enkelt tronc føres et regnskab, hvoraf fremgår den samlede værdi af de spillemærker, der dagligt har været i troncen. Regnskabet skal attesteres af de i stk. 1, 4. pkt., nævnte ansatte.

Stk. 3. Kasinoet skal opbevare attestationen og regnskabet efter stk. 1 og 2 i 5 år.

Kapitel 13

Regler vedrørende kasinoets ansatte

§ 41. En ansat må ikke deltage i spil i kasinoet, ud over i de tilfælde hvor den ansattes funktion i kasinoet er at medvirke i spillenes afvikling.

§ 42. En ansat må ikke modtage gaver eller andre begunstigende ydelser fra kasinoets gæster, jf. dog § 39.

§ 43. Reglerne i §§ 41 og 42 gælder også for indehaveren af tilladelsen til kasinodrift samt for direktører og bestyrelsesmedlemmer i et selskab, der er meddelt tilladelse til kasinodrift.

Kapitel 14

Særligt om turneringer

§ 44. Spillemyndigheden kan uanset § 2 tillade, at der i særlige, enkeltstående tilfælde afholdes turneringer i et nærtstående lokale.

§ 45. Turneringer, der afholdes af kasinoer i fællesskab, og afholdelse af turneringer, som er en del af en række internationale turneringer, skal anmeldes til Spillemyndigheden. Anmeldelse skal ske skriftligt senest 4 uger inden afholdelsen af turneringen.

Kapitel 15

Levering af data og certificering

§ 46. Kasinoet skal overholde de krav til kontrolsystemet og spilsystemet m.v., der følger af bilag 1.

§ 47. Kasinoets spilsystemer, spilletekniske udstyr, forretningsgange og forretningssystemer skal certificeres af en akkrediteret testvirksomhed før anvendelse til kasinodrift.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan fastsætte krav til certificeringen samt til, hvordan testvirksomheder akkrediteres.

Kapitel 16

Elektronisk overvågning

§ 48. I kasinoet skal der ske elektronisk overvågning af

1) alle transaktioner ved vekselkassen,

2) alle transaktioner i forbindelse med afviklingen af alle spil ved spillebordene og

3) enhver form for optælling efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I hele kasinoets åbningstid skal der være mindst én person til stede, der kan betjene den elektroniske overvågning.

Kapitel 17

Egenkontrol

§ 49. Kasinoet skal dagligt påse, at det spilletekniske udstyr fungerer fejlfrit.

§ 50. Kasinoet skal have et betryggende egenkontrolprogram i form af en skriftlig beskrivelse af de faste interne regler og procedurer, som skal sikre, at spillelovgivningen, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, overholdes.

Stk. 2. Egenkontrolprogrammet skal indeholde regler og procedurer for følgende:

1) Registrering af personer, som ønsker udelukkelse efter reglerne i §§ 14 og 15.

2) Hvilke ansatte, der må beskæftige sig med gevinstudbetalinger, optællinger, vekslinger og besidde nøgler til bokse til kontanter og tronc m.v., jf. § 32, stk. 2.

3) Optælling af spillekort, spillemærker og kontanter, herunder attestering af disse.

4) De enkelte spillebordes beholdning af spillemærker.

5) Håndtering af eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med optælling af spillekort, spillemærker og kontanter.

6) Vekslinger og gevinstudbetalinger, herunder gevinstudbetalinger ved check og bankoverførsel samt attestering heraf.

7) Aflåsning og håndtering af tronce og de enkelte spillebordes bokse til kontanter.

8) Den daglige kontrol med det spilletekniske udstyr, jf. § 49.

9) Elektronisk overvågning.

10) Regnskabsførelse, herunder attestering af disse.

Stk. 3. Kasinoet skal udarbejde en bemyndigelsesprotokol, hvoraf det fremgår, hvilke ansatte der er bemyndiget efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Kasinoet skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, er gjort bekendt med egenkontrolprogrammet.

Stk. 5. Kasinoet skal indføre, følge og dokumentere de regler og procedurer, der følger af stk. 2.

Kapitel 18

Tavshedspligt og ansvar

§ 51. De underretninger og oplysninger, som kasinoet giver i god tro i medfør af § 9, påfører ikke kasinoet, dets ansatte eller ledelse nogen form for ansvar. Videregivelse af oplysninger i forbindelse hermed anses ikke som et brud på en eventuel tavshedspligt.

§ 52. Kasinoets ledelse og ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for kasinoet, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er eller vil blive givet underretning efter § 9, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Stk. 2. Oplysninger om, at der er givet underretning efter § 9, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvask eller finansiering af terrorisme, kan dog uanset stk. 1 videregives til Spillemyndigheden med det formål, at Spillemyndigheden kan behandle oplysningerne til brug for tilsynet med kasinoerne.

Kapitel 19

Interne regler og uddannelse m.v.

§ 53. Kasinoet skal udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer, herunder om registrering og legitimering af gæster, opmærksomheds-, undersøgelses- og noteringspligt, underretning, opbevaring af oplysninger, risikovurdering, risikostyring, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Stk. 2. Kasinoet skal endvidere udarbejde uddannelses- og instruktionsprogrammer for kasinoets ansatte så reglerne i kapitel 2-5, og 18 overholdes.

Stk. 3. Kasinoet skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med registrering, veksling og egentlig kasinovirksomhed, er gjort bekendt med de interne regler efter stk. 1 og de pligter, der fremgår af denne bekendtgørelse samt af lov om spil.

Stk. 4. Kasinoet skal hvert kvartal indsende oplysninger til Spillemyndigheden om antallet af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og oplyse om antallet af ansatte, der har modtaget uddannelses- og instruktionsprogrammer efter stk. 2.

Kapitel 20

Årsregnskab og revision m.v.

§ 54. Kasinoet skal, i det omfang det ikke er omfattet af regler i øvrig lovgivning om bogføring og aflæggelse af årsregnskab m.v., foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter regler i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Kasinoet skal endvidere udarbejde en årsberetning.

Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes, så det med revisionspåtegning foreligger i godkendt stand senest 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

§ 55. Hvis der ikke efter anden lovgivning er foreskrevet revision, skal kasinoet antage mindst én statsautoriseret revisor.

§ 56. I forbindelse med sin gennemgang af regnskabsmaterialet og kasinoets forhold i øvrigt skal revisor efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Spillemyndigheden stiller.

Stk. 2. Revisor skal i påtegningen meddele oplysninger, som revisor anser for vigtige, at Spillemyndigheden får kendskab til.

§ 57. Kasinoet skal indsende en kopi af det reviderede årsregnskab samt en kopi af årsberetningen til Spillemyndigheden senest 30 dage efter generalforsamlingens godkendelse.

Kapitel 21

Klage

§ 58. En klage over afviklingen af spillet til kasinoet fra en gæst skal indeholde information om klagers identitet samt begrundelse for det påklagede forhold.

Stk. 2. Klager skal indgives skriftligt til kasinoet.

Stk. 3. Kasinoet skal behandle klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, skal kasinoet informere klageren om, hvornår denne kan forvente en afgørelse i sagen. Klagen kan afvises, hvis kravene i stk. 1 og 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4. Kasinoet skal opbevare dokumenter, der indgår i klagesager, herunder også dokumenter i sager om afviste klager, i mindst 2 år.

Kapitel 22

Straf

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 1-4, 6-9, 11- 15, 17-23, § 24, stk. 2, §§ 25-45, § 47, stk. 2, §§ 48- 50, § 53, stk. 1, §§ 54 og 55, § 56, stk. 1, og §§ 57 og 58.

Stk. 2. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af § 7, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, og § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, kan straffen stige til fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 23

Ikrafttræden m.v.

§ 60. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2011 om landbaserede kasinoer ophæves.

§ 61. Personer, som på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden er registreret efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2011 om landbaserede kasinoer § 5, stk. 1, kan anmode om, at registreringen slettes efter samme regler som nævnt i nærværende bekendtgørelses § 14, stk. 4. Anmodningen har virkning fra og med otte dage efter kasinoets modtagelse af anmodningen.

Skatteministeriet, den 19. maj 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen


Bilag 1

Tekniske krav til levering af spildata for landbaserede kasinoer

A. Indledning

Tilladelsesindehaver skal løbende levere spildata om udbuddet af gevinstgivende spilleautomater på landbaserede kasinoer til brug for Spillemyndighedens tilsyn. Dette bilag beskriver de tekniske krav, som en tilladelsesindehaver skal opfylde til sikring af datagrundlag for kontrol.

B. System til brug for kontrol af spil

B. 1 Datalager til opbevaring af spildata

Tilladelsesindehaver skal etablere et datalager til opbevaring af spildata. Tilladelsesindehavers datalager til opbevaring af spildata betegnes som SAFE. SAFE må ikke være en del af spilsystemet.

Tilladelsesindehaver skal anvende Spillemyndighedens ”Tamper Token”-system til at sikre, at spildata ikke ændres, mens de opbevares på SAFE. Tilladelsesindehaver skal automatisk kunne håndtere Spillemyndighedens ændringer i token-frekvens.

Tilladelsesindehaver er ansvarlig for drift af SAFE og udbedring af fejl.

Tilladelsesindehaver skal hurtigst muligt orientere Spillemyndigheden om fejl på SAFE.

B. 2 Daglig rapportering

Tilladelsesindehaver skal dagligt gemme en rapport på SAFE, der summerer visse data for spiludbuddet for den pågældende dag (End of day rapport). Summeringen skal foretages i spilsystemet og må ikke foretages på baggrund af data, der allerede er lagret på SAFE.

C. Krav til revisionsspor

Tilladelsesindehaver skal sikre et revisionsspor mellem spildata på SAFE og transaktioner i spilsystemet. Revisionssporet skal sikre, at tilladelsesindehaver kan identificere hver enkelt transaktion i spilsystemet og den standard record, hvori transaktionen er rapporteret på SAFE. Identifikation skal også kunne foretages fra en standard record på SAFE til en given transaktion i tilladelsesindehavers spilsystem.

D. Krav til SAFE

D. 1 Overførsel og opbevaring af data

Tilladelsesindehaver skal overføre og gemme spildata for gevinstgivende spilleautomater på landbaserede kasinoer på SAFE. Spildata skal gemmes i standard records, som kan indlæses i Spillemyndighedens kontrolsystem.

Spillemyndigheden skal kunne overføre spildata efter behov fra tilladelsesindehavers SAFE til Spillemyndighedens eget datalager til kontrolbrug. Overførslen foregår via internettet med File Transfer Protocol Secure (FTPS), og dataenes integritet kontrolleres med Tamper Token.

Tilladelsesindehaver skal opbevare spildata på SAFE for de seneste 12 måneder samt opbevare arkiverede spildata fra yderligere 48 måneder på et læsbart digitalt medie. Tilladelsesindehaver skal på opfordring kunne levere arkiverede spildata fra digitalt læsbart medie til Spillemyndigheden inden for fem arbejdsdage.

Spildata må ikke slettes fra SAFE, før den krævede opbevaringsperiode er overskredet. Rettelser i spildata skal ske ved at levere korrigerende spildata.

D. 2 Tekniske krav til SAFE

1. SAFE skal etableres på en separat server, der er fysisk adskilt fra tilladelsesindehavers spilsystem.

2. Spildata på SAFE skal være adskilt logisk og forsvarligt fra eventuelle andre data.

3. Tilladelsesindehaver skal sørge for nødvendig backup af alle spildata. SAFE og backup af SAFE skal være geografisk adskilt. Ligeledes skal dataopbevaring på læsbart digitalt medie være geografisk adskilt fra backup af samme.

4. SAFE skal, før den tages i anvendelse til datalager, opfylde it-sikkerhedskrav på minimum tilsvarende niveau som for tilladelsesindehavers spilsystem i medfør af bekendtgørelsens kap. 15 om tekniske vilkår, herunder krav om certificering.

5. Tilladelsesindehaver skal sikre, at Spillemyndigheden har online adgang til at hente spildata fra SAFE til brug for kontrol.

6. Tilladelsesindehaver skal etablere adgang til SAFE via en sikker adgang via FTPS med minimum 8 Mbit/s.

7. SAFE skal være tilgængeligt 98,50 % af tiden målt på en måned.

8. Hvis SAFE er utilgængelig, skal spildata opsamles og gemmes på SAFE efter afslutning på utilgængelighedsperioden.

E. Krav til tilladelsesindehavers forretningsgange

Tilladelsesindehaver er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere og følge relevante forretningsgange, der har til formål at understøtte og sikre, at både tilladelsesindehaver og dennes eventuelle samarbejdspartnere til stadighed overholder samtlige krav i dette bilag. Tilladelsesindehaver skal sikre, at forretningsgangene skal omfatte overvågning af alle komponenter og datatransmissioner i det samlede spilsystem, herunder hos tredjemand, for at sikre fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed.

F. Krav til tilladelsesindehavers kontrol og organisation

Tilladelsesindehaver skal jævnligt kontrollere og udarbejde dokumentation for, at samtlige krav i dette bilag overholdes af både tilladelsesindehaver og dennes eventuelle samarbejdspartnere. Tilladelsesindehavers medarbejdere og ledere skal udarbejde procedurer for at sikre overholdelse af bilagets krav og skal som minimum have følgende foranstaltninger:

• Interne revisioner, der kan afholdes periodisk såvel som stikprøvevis afhængigt af det pågældende kravs væsentlighed.

• Eksterne revisioner, når dette måtte være påkrævet for at sikre, at gældende krav overholdes.

• Procedurer for behandling og arkivering af dokumentation for kontrol.

Ved konstatering af fejl hos tilladelsesindehaver selv og/eller hos dennes samarbejdspartnere skal der inden 5 arbejdsdage ske rapportering til Spillemyndigheden. Rapporteringen skal omfatte tilladelsesindehavers vurdering af konsekvenserne af fejlen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (hvidvaskdirektivet). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015.