Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved bekendtgørelse nr. 225 af 11. marts 2016 og bekendtgørelse nr. 320 af 31. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, § 4 a, stk. 1 og 3, § 8, § 10 a, § 10 b, § 10 c, stk. 1, § 11, stk. 5, § 16 a, stk. 8, § 21, § 21 b, stk. 9, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, § 31, § 31 a, stk. 6, § 31 f, § 32, stk. 5, § 33 a, stk. 5, § 41, § 50, § 55, stk. 7, § 68, § 75 i, § 75 y, § 75 z, stk. 11, § 77, stk. 5, § 81 a, stk. 4, § 82, stk. 5, § 83, stk. 3, § 84, stk. 2, § 85, stk. 3, § 91, § 98 a, stk. 6, § 98 b, stk. 6, § 99, stk. 3, § 100, stk. 4, § 104, stk. 2, § 106, § 108, § 110, stk. 2, § 111 og § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 13 c og § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 296 af 22. marts 2016, § 52, nr. 1, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og § 20 c i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, og efter forhandling med ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 92, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Arbejdsgivere anmoder om udbetaling af løntilskud via Nemrefusion.«

3. Efter § 143 indsættes i kapitel 23:

»§ 143 a. Kommunen har pligt til at behandle arbejdsgiveres ansøgninger, der via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS indgives, om følgende:

1) Oprettelse af ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Etablering af virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser (voksenlærlingepladser), jf. §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Kommunen kan meddele arbejdsgiveren resultatet af sin behandling af ansøgninger, jf. stk. 1, via VITAS.

§ 143 b. Når arbejdsgivere selv logger på VITAS, anvendes NemID erhverv.

Stk. 2. Medarbejderrepræsentanten kan i forbindelse med høringen logge på VITAS med NemID erhverv eller personlig NemID. Medarbejderrepræsentanter ansat hos en kommunal arbejdsgiver kan herudover i forbindelse med høringen logge på VITAS via kommunens eget netværk.

Stk. 3. Når kommunen i forbindelse med medbetjening bistår arbejdsgiveren med at udarbejde ansøgninger, jf. § 143 a, kan arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten underskrive ansøgningen digitalt på anden måde end ved at logge på med NemId erhverv eller personlig NemId, eller via kommunens netværk, hvis man er kommunal arbejdsgiver. Hvis kommunen samtidig er logget på VITAS og dokumentet præsenteres for arbejdsgiver, er det herunder muligt for arbejdsgiver at underskrive med elektronisk pen.

Stk. 4. Når arbejdsgiveren selv er logget på VITAS, kan medarbejderrepræsentanten underskrive ansøgningen digitalt på anden måde end ved at logge på med NemId erhverv eller personlig NemId, herunder med elektronisk pen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 92, stk. 2, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, træder i kraft 1. januar 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. maj 2016

Morten Binder

/ Jesper Hammerich Lux